Stawiguda i Olsztynek zwalniają z kapslowego

2021-03-29 17:56:12(ost. akt: 2021-03-29 17:59:51)
Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: Pixabay

Branża gastronomiczna wciąż cierpi przez obostrzenia, więc samorządy próbują pomagać na własną rękę. Formy pomocy są różne, ale dominuje zwolnienie z części opłat.
O tym, że branża gastronomiczna szczególnie ucierpiała z powodu Covid-19 wiemy wszyscy. Aby pomóc restauratorom z terenu naszej gminy, zaproponowałem zwolnienie właścicieli lokali z części opłat. Dziękuję radnym za oddanie głosu za tą inicjatywą — napisał na Facebooku przewodniczący Rady Gminy Stawiguda, Grzegorz Niski.

Co znajdziemy w uchwale?

„Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Stawiguda z części opłaty wysokości odpowiadającej dwóm trzecim opłaty rocznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku”

„Przyznaje się zwrot części pobranej opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku w wysokości odpowiadającej dwóm trzecim opłaty rocznej tym przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie gminy Stawiguda, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.”

Mowa więc o tzw. „kapslowym”, z którego w tej samej formie (2/3 wysokości opłaty i częściowy zwrot wpłaconej już kwoty) zwolnił wcześniej przedsiębiorców m.in. olsztyński ratusz.

Przypominamy, że „kapslowe”, to opłata pobierana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie „działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu”.

Gminy pobierają ją za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w roku poprzednim, wnoszą na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

— Nie wzorowaliśmy się na Olsztynie, bo wcześniej informacje o takiej możliwości dochodziły do nas z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych — mówi Michał Kontraktowicz, wójt gminy Stawiguda. — Cieszę się, że udało nam się przyjąć tę uchwałę tak sprawnie. Dobrze układa nam się praca z przewodniczącym Rady, który wnioskował o tę uchwałę i cieszę się, że idziemy w podobnym kierunku.

— Czy planowane są jeszcze jakieś dodatkowe rozwiązania dla przedsiębiorców?
— Do każdego podchodzimy indywidualnie. Ale gmina też musi dbać o przychody, bo przeprowadzamy przecież dużo inwestycji, więc musimy zabezpieczać pieniądze na wkład własny — przypomina wójt. — Potrafimy pomnożyć środki, które wpływają z podatków, potrafimy czerpać ze źródeł zewnętrznych, więc one nie idą na zmarnowanie, a na rozwój. Stąd nasze ostrożne podejście. Jako gmina mam najniższe podatki w regionie, jeśli chodzi o podatki od nieruchomości, więc można powiedzieć, że wspieramy przedsiębiorców od lat dzięki niższym podatkom. Oczywiście obecnie jest trudna sytuacja, więc zawsze indywidualnie przyglądamy się ich sytuacji.

Ze zwolnienia skorzystała również gmina Olsztynek. Ale w przypadku Olsztynka mowa o całości kwoty, nie o 2/3.

„Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących na terenie miasta i gminy Olsztynek sprzedaż napojów alkoholowych z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, o której mowa w art.111 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2021 roku.”

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Można się starać o:
1) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
3) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
[więcej informacji] [wzory niezbędnych dokumentów]

Ulga w czynszu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawie gruntu stanowiącego własność gminy Olsztyn

Pakiet Pomocowy umożliwia ulgę w czynszu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawie gruntu stanowiącego własność gminy Olsztyn. Przedsiębiorca, prowadzący działalność ograniczoną przepisami wynikającymi z rozporządzeń na czas stanu epidemii, może złożyć wniosek. Wnioski należy składać bezpośrednio do jednostki, z którą zawarto umowę (np. ZLiBK, ZDZiT, OSiR, OPN-T, placówki oświatowe).
[wzór wniosku]

Zawieszenie opłaty za gospodarowanie odpadami

Przedsiębiorcy mogą zawiesić opłatę za gospodarowanie odpadami, składając zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracja dotyczy pełnych miesięcy, więc żeby uwzględniała okres od marca 2020 roku, trzeba ją złożyć najpóźniej do 10 kwietnia 2020 roku:
— za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Olsztyna, 10-101 Olsztyn, ul. Wyzwolenia 30.
— złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu E-deklaracje,
— z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Olsztyna dla bezpośredniej obsługi klienta, złożenie deklaracji może odbyć się również poprzez umieszczenie jej w specjalnych urnach, zlokalizowanych w pobliżu wejścia do urzędu od ul. Ratuszowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska pod numerem telefonu 89 527 31 11 wew. 225 i 557.
[wzór deklaracji]
PJ