Zostań policjantem! Trwa dobór do służby. Sprawdź terminy

2020-06-10 11:16:21(ost. akt: 2020-06-10 11:19:33)

Autor zdjęcia: policja.pl

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ogłasza wznowienie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie, w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz komórkach zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na 2020 rok.
Terminy przyjęć do służby w Policji na rok 2020 przedstawiają się następująco:

13 lipca,
16 września,
5 listopada,
30 grudnia.

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonać modyfikacji wyżej wskazanych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
korzystający z pełni praw publicznych,
posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby posiadające tatuaż: Zgodnie z Rozdziałem I pkt. 2 załącznika do Zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 18) „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu”.

WYCIĄG Z REGULAMINU MUSZTRY (Dz. Urz. KGP poz.18 z późn. zm.).

"Pkt 7 W przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Pkt 8 Odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

Pkt 9 Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa".

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie - (należy wskazać jednostkę Policji),
wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (dokument do wglądu).
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie

– w poniedziałki w godz. od 8.30 do 17.30
– od wtorku do piątku w godz. od 8.30-14.30

pod adresem: 10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, pierwsze piętro

numer telefonu (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403, 522 4404, 522 4406

numer faksu (89) 522 44 05

adres e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl

lub Komendzie Powiatowej Policji w Iławie

pod adresem: 14-200 Iława, ul. Wiejska 4, pierwsze piętro

numer telefonu (89) 640 72 25,640 72 62,

numer faksu (89) 640 72 69

Kandydaci do służby, w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, oceniani są w systemie punktowym:

ETAPY POSTĘPOWANIA

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA

Test wiedzy - 40
Test sprawności fizycznej - 60
Test psychologiczny - 60
Rozmowa kwalifikacyjna - 60

Ponadto ocenie podlegają preferencje z tytułu wykształcenia lub umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów:

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) - 8

Wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione wyżej - 6

Wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier) - 4

Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów:

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego - 4

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”. - 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
(www.warmińsko-mazurska.policja.gov.pl)
- na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Iławie
(www.ilawa.policja.gov.pl)
- w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 - z późn. zm.)

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

Określanie terminów i rozdysponowanie limitów przyjęć do służby w Policji dla poszczególnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji odbywa się na podstawie bieżących analiz stanu etatowo-kadrowego Policji sporządzanych w Komendzie Głównej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich, powiatowych, oddziału prewencji Policji lub komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na podstawie przyznanego limitu miejsc, łącznej liczby uzyskanych punktów przez kandydata oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.

Zachęcamy do oglądania wyżej wymienionych stron.

Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp


Czytaj e-wydanie


Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w czwartek i piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl


W środowym (10 czerwca) wydaniu m.in.

Kongres wirtualny, ale problemy realne
W jakże odmiennych warunkach niż trzy poprzednie odbył się wczorajszy Kongres Przyszłości 2020. Jednak debata online w siedzibie "Gazety Olsztyńskiej" była tylko wprowadzeniem do czwartego już Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości, który odbędzie się 26 listopada.

Miliardy dopisane na kontach
Dobre wiadomości dla przyszłych emerytów. Dzięki czerwcowej waloryzacji ich składki i kapitał początkowy zgromadzony w ZUS wzrośnie o prawie 9 procent. A to oznacza, że przyszła emerytura będzie wyższa nawet o kilkaset złotych.

UWM wybierze nowego rektora
Dzisiaj elektorzy, czyli reprezentanci pracowników i studentów, wybiorą nowego rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kandydatami są profesorowie UWM: Jarosław Dobkowski i Jerzy Przyborowski.


Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Fox #2932199 | 5.173.*.* 10 cze 2020 15:34

    Zgłoszą się wszelkiej maści cwaniaki, nieroby, przekręciarze, rzezimiechy i inna patologia.

    Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz