Marcin Dębowski nowym profesorem

2019-11-18 19:43:19 (ost. akt: 2019-11-18 19:58:23)
prof. Marcin Dębowski

prof. Marcin Dębowski

Autor zdjęcia: mat. UWM

Jak już informowaliśmy, UWM ma czworo nowych profesorów. Dwie osoby przedstawiliśmy już w ubiegłym tygodniu. Dziś prezentujemy sylwetkę prof. Marcina Dębowskiego, profesora nauk technicznych z Wydziału Nauk o Środowisku UWM.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: UWM ma nowych profesorów

UWM ma nowych profesorów


Prof. Marcin Dębowski jest profesorem nauk technicznych. Pracuje w Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Studia wyższe ukończył na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM w 2001 r.

Stopień doktora nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska (specjalność: technologia wody i ścieków) uzyskał w 2005 r. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, a stopień doktora habilitowanego w 2013 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 2005 r. jako asystent. Rok później pracował na etacie adiunkta, a od 2013 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Głównie kierunki jego pracy naukowo-badawczej dotyczą poszukiwania rozwiązań technologicznych wpływających na poprawienie efektywności procesów oczyszczania wody i ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych.

Koncentrują się także wokół tematyki związanej z bioenergetyką, w tym przede wszystkim na technologiach wytwarzania biogazu oraz produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy mikroglonów.

Dorobek naukowy prof. Marcina Dębowskiego składa się z blisko 300 publikacji, w tym wielu oryginalnych prac twórczych, monografii oraz materiałów popularno-naukowych. Wyniki swoich badań prezentował na ponad 200 konferencjach krajowych i międzynarodowych. W trakcie pracy zawodowej kierował lub był wykonawcą w 24 projektach badawczych (KBN, MNiSW, NCN, NCBiR, WFOŚiGW, POiG, UE).

Jest współautorem 21 uzyskanych patentów i wzorów użytkowych oraz ponad stu opracowań wykonanych dla podmiotów gospodarczych. Napisał ponad 200 recenzji publikacji naukowych, rozpraw habilitacyjnych oraz rozpraw doktorskich. Był promotorem w trzech zakończonych przewodach doktorskich, w dwóch kolejnych pełni funkcję promotora. W latach 2015-2016 był profesorem wizytującym w Instytucie Maszyn Cieplnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Jest członkiem kilkunastu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Prowadził i prowadzi wszystkie formy zajęć akademickich, w tym ćwiczenia, wykłady i seminaria ze studentami oraz doktorantami Wydziału Nauk o Środowisku oraz innych Wydziałów UWM. Pod jego kierunkiem powstało 58 prac magisterskich oraz 39 prac inżynierskich. Doskonalił swój warsztat naukowo-badawczy, uczestnicząc w wielu stażach, kursach i warsztatach. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną był 17-krotnie nagradzany, w tym wielokrotnie wyróżniony nagrodą rektora UWM.

Jak powiedział Gazecie prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki UWM, cztery nowe tytuły profesorskie to dowód na to, że uczelnia nieustannie się rozwija.
opr. mah


Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

http://www.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/logotypy-uwm/uwm_logo1.png

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD