Regulamin: Inwestycja Roku na Warmii i Mazurach

2019-04-08 07:00:00 (ost. akt: 2019-04-08 11:16:56)
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu "Inwestycja Roku na Warmii i Mazurach".

§1.
Organizatorem akcji jest „GRUPA WM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§2. Czas trwania:
Plebiscyt trwa od 8 kwietnia 2019 r. do 20 maja 2019 r.

Podczas głosowania w dniach od 8 kwietnia do 20 maja 2019 zostaną wybrane inwestycje, przedsiębiorcy oraz firmy z obszaru obecnego województwa warmińsko-mazurskiego, które wniosły znaczący wkład w rozwój gospodarczy regionu.

§3.
Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§4
W plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu akcji ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5 Zwycięzca:

1. Tytuł Inwestycji Roku otrzyma inwestycja oraz przedsiębiorca lub firma, która uzyska największą liczbę głosów. Na wynik ostateczny składają się głosy oddane w głosowaniu sms i ewentualnie głosy przyznane przez kapitułę konkursową. Kapituła konkursowa ma bowiem prawo dodać dla 3 zgłoszonych inwestycji z każdej kategorii 40% wartości oddanych głosów w głosowaniu sms, wg. następującego schematu:

wynik ostateczny = liczba głosów sms + liczba głosów sms x 40%

Przykładowo: jeżeli inwestycja uzyska 100 głosów, to kapituła ma prawo dodać inwestycji 40 głosów. Wynik ostateczny wyniesie wówczas 140 głosów.

2. Tytuł "Inwestycji Roku 2018" zostanie przyznany w następujących kategoriach:

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Inwestycja przyjazna rodzinie i mieszkańcom
Inwestycja przyjazna środowisku
Inwestycja w rozwój edukacji i kultury
Wykorzystanie środków unijnych

3. Dodatkowo kapituła konkursowa nada tytuł specjalny "Inwestycji Roku 2018".

§6 Głosowanie:
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się po otrzymaniu pierwszych zgłoszeń i potrwa do 20.05 2019 r. do godz. 23:59:59.999999.

Na serwisach internetowych „Gazety Olsztyńskiej” opublikowane zostaną listy inwestycji, przedsiębiorców oraz firm, na które będzie można głosować w czasie trwania plebiscytu, za pomocą SMS-ów nadsyłanych na numery podane w artykułach.

Kandydatury mogą zgłaszać mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje i organizacje.

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking SMS-owy, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania. Na stronie można śledzić wyniki głosowania SMS-owego

§7 Zasady głosowania:
1. Prawidłowo oddanym głosem w plebiscycie jest głos oddany przez osobę pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych:
- za pomocą SMS-a wysłanego z telefonu komórkowego na numery podane w artykułach do 20 maja 2019 roku roku do godz. 23:59.

2. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

3. Na 3 ostatnie dni głosowania ranking może zostać wyłączony.

§8
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów
c. liczbę głosów dodanych przez kapitułę
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10
Wyniki plebiscytu będą opublikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej” oraz na stronach serwisów powiatowych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

§11
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja.

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Igor Hrywna
2/ Monika Nowakowska
3/ Mirosław Wieczorek

§13

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14

1. Dane osobowe czytelników będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących Plebiscytu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie czytelnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie czytelnicy mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli czytelnicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu Plebiscytu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez czytelników dane osobowe zostaną zniszczone.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
11. Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Czytelnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Czytelników głosujących w Plebiscycie. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu czytelników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-10 z tą różnicą, iż celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

§15

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

§ 16

Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.p

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD