Regulamin plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Miasta Bartoszyce 2017

2017-12-20 09:28:10(ost. akt: 2017-12-20 09:27:36)
1.
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na 10 Najpopularniejszych Sportowców Miasta Bartoszyce w 2017 roku (zwanych dalej Laureatami).

2.
Organizatorami Plebiscytu są Urząd Miasta Bartoszyce oraz redakcja tygodnika „Goniec Bartoszycki”, wydawanego przez spółkę Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, KRS Nr 9446, wysokość kapitału zakładowego 8.301.000.

3.
Plebiscyt potrwa od dnia 22.12.2017 do 12.02.2018. Głosowanie sms-owe rozpocznie się 22.12.2017 o g. 6.00 i zakończy się 12.02.2018 roku o g. 23.59.

4.
Zgłoszeń sportowców do Plebiscytu dokonują kluby sportowe działające w Bartoszycach poprzez podanie nazwisk kandydatów drogą elektroniczną (e-mail), sms-ową lub telefoniczną redakcji “Gońca Bartoszyckiego”. Sportowcem-kandydatem może zostać zawodnik, który w roku, który objęty jest Plebiscytem, reprezentował klub z Bartoszyc lub sportowiec mieszkający w Bartoszycach. Zgłoszeń może dokonać również Organizator, jeśli zawodnik mieszka w Bartoszycach, ale nie może reprezentować klubu z Bartoszyc.

5.
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

6.
W gronie 10 Najpopularniejszych Sportowców Miasta Bartoszyce 2017 znajdzie się 10 sportowców, którzy uzyskają największą liczbę głosów po podliczeniu punktów z kuponów drukowanych w „Gońcu Bartoszyckim” oraz głosów wysłanych za pomocą sms-ów.

7.
Głosowanie polega na:

wypełnieniu oryginalnego kuponu nazwiskami 10 sportowców z listy kandydatów i przesłaniu go do redakcji „Gońca Bartoszyckiego” (ul. Rynkowa 3, 11-200 Bartoszyce) lub dostarczeniu osobiście przed upływem terminu głosowania,

wysłaniu sms-a o treści gb.nsb.x, gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi. Liczba głosów przyznana kandydatowi za każdą wiadomość sms wysłaną na niego jest zależna od ceny wiadomości sms, która została wysłana przez głosującego. Koszt każdej wiadomości sms i liczba głosów, która jest przyznana kandydatowi za wysłanie sms-a za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:
1,23 zł brutto (na numer 7148) = 10 punktów
2,46 zł brutto (na numer 7248) = 30 punktów
3,69 zł brutto (na numer 73601) = 50 punktów.

8.
Kupon ważny jest wówczas, kiedy:
jest wycięty z gazety (ksero nie będzie uznawane),
wypełnione są wszystkie pozycje,
jest podpisany imieniem, nazwiskiem i adresem głosującego.

10.
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów na kuponach bądź za pomocą sms-ów. Wśród głosujących na kuponach rozlosowane zostaną drobne nagrody rzeczowe.

11.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

12.
Protokół powinien zawierać:
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności,
liczbę prawidłowo nadesłanych kuponów i głosów sms-owych,
liczbę kuponów i głosów sms-owych, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny,
liczbą głosów oddanych na poszczególnych kandydatów ze wskazaniem 10 osób, które zostaną Laureatami,
podpisy osób wykonujących czynność.

13.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w Bartoszycach (pełną datę i miejsce Organizator może podać w późniejszym terminie). Wyniki zostaną opublikowane na łamach „Gońca Bartoszyckiego” oraz na stronach internetowych bartoszyce.wm.pl, bartoszyce.pl, sport.bartoszyce.pl.

14.
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
Marta Szuter,
Szymon Siarkowski,
Grzegorz Kwakszys.

15.
Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu oraz wyłonienia zdobywców nagród.

16.
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

17.
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu plebiscytowym oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

18.
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

19.
Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

20.
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

21.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,

przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora,

udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

22.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

23.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatora oraz pod adresami internetowymi gazetaolsztynska.pl/plebiscyty i sport.bartoszyce.pl.