Uchwała nie dla wszystkich korzystna?

2022-06-22 16:00:00(ost. akt: 2022-06-22 14:35:57)
zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: Marzena Szmigiel

Radni na ostatniej sesji rady miejskiej podjęli uchwałę ustalającą zasady nieodpłatnego przejmowania na własność gminy Nidzica nieruchomości stanowiące drogi wewnętrzne. Uchwała została przegłosowana tylko jednym głosem.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nidzicy najwięcej kontrowersji wywołała uchwała dotycząca bezpłatnego przejmowania przez gminę Nidzica działek, które są drogami wewnętrznymi.

Wniosek o przejęcie dróg określonych opiniuje Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej.

Radni w dyskusji podkreślali, że jest to uchwała, która może być niekorzystna dla właścicieli, którzy mają drogi wewnętrzne ustanowione przed wprowadzeniem tej uchwały i nie spełniają określonych w uchwale warunków. Zwracali uwagę na to, że uchwała zamyka drogę tym mieszkańcom, którzy wykupili udziały i mają tylko drogę, a właściwie działkę dojazdową do swojej posesji. Podkreślano również, że uchwała jest kontrowersyjna.

Burmistrz Jacek Kosmala wyjaśniał, że jest to uchwała na przyszłość, żeby wiadomo było jakie mają być drogi wewnętrzne, żeby już na etapie planowania można je było zaprojektować. Obecnie, jeśli gmina chce zbudować drogę wewnętrzną, to musi wykupić działki i za nie zapłacić. Nikt nie chce oddać za darmo. Padła też propozycja, aby odrzucić na tej sesji projekt uchwały i rozpatrzeć na kolejnej sesji po dokładnym omówieniu na komisjach. Ostatecznie radni jednym głosem projekt uchwały przyjęli.

Przejęcie drogi może nastąpić pod warunkami:
1. będzie przekazana nieodpłatnie w drodze darowizny,
2. z wnioskiem o nabycie drogi wewnętrznej na własność gminy Nidzica wystąpi/ą właściciele drogi,
3. droga musi posiadać uregulowany stan prawny oraz być wolna od wszelkich zobowiązań i obciążeń na rzecz osób trzecich,
4. minimum 75% nieruchomości posiadających bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej jest zabudowanych,
5. droga wewnętrzna musi mieć wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią tj. pas drogowy składający się z wydzielonej geodezyjnie działki lub zespołu działek,
6. droga wewnętrzna musi posiadać dostęp do drogi publicznej poprzez zjazd lub skrzyżowanie,
7. szerokość pasa drogowego nie może być mniejsza niż 10 m na całej długości,
8. szerokość pasa drogowego musi zapewnić możliwość umieszczenia wszystkich elementów drogi i urządzeń z nią związanych, wynikających z funkcji drogi i uwarunkowań terenowych, przy uwzględnieniu potrzeby ochrony użytkowników drogi i terenu przyległego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem, w tym ochrony p-poż,
9. pas drogowy drogi wewnętrznej położonej na terenach objętych obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego musi zostać wydzielony zgodnie z tym planem miejscowym,
10. warunkiem przejęcia urządzonej drogi wewnętrznej, w której zlokalizowano infrastrukturę techniczną jest uregulowane w sposób określony przez Gminę, spraw związanych ze służebnością przesyłu lub służebnością gruntową oraz przekazaniem wszelkiej dokumentacji formalno-prawnej, będącej w posiadaniu właściciela/i drogi, a dotyczącej tej drogi,
11. w dniu nabycia, droga wewnętrzna na całej długości i na szerokości co najmniej 4,5 m musi być przejezdna i utwardzona co najmniej kruszywem naturalnym o frakcji 0-31,5 i grubości warstwy minimum 20 cm.
Dopuszcza się nieodpłatne przejęcie nieruchomości na poszerzenie dróg wewnętrznych lub publicznych stanowiących własność gminy Nidzica.
Nabycie drogi wewnętrznej przez gminę nie stanowi zobowiązania do budowy, przebudowy drogi.

roz

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5