Przebudowa poddasza bursy przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim

2018-02-22 12:00:36(ost. akt: 2018-02-22 12:18:15)
ZSiPO

ZSiPO

Powiat Lidzbarski 31 maja 2017 r. zawarł umowę z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wierzbickiego 3B” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.
ZSiPO


Zakres zamówienia obejmuje powstanie:
— pracowni biologiczno-chemicznej z zapleczem – pow. użytkowa 68,02 m2;
— pracowni masażu z zapleczem i łazienką, – pow. użytkowa 139,26 m2;
— pracowni kosmetycznej z zapleczem – pow. użytkowa 78,99 m2;
— pracowni językowej-komputerowej z zapleczem – pow. użytkowa 115,64 m2;
— szatni ogólnodostępnej dla uczniów – pow. użytkowa 10,06 m2;
— wc ogólnodostępnych – pow. użytkowa 23,39 m2;
— pokoju nauczycieli – pow. użytkowa 7,37 m2.

Cele szczegółowe projektu to:
Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej jako elementu wzmacniającego dostępność oraz poziom kształcenia zawodowego przez adaptację poddasza w bursie międzyszkolnej Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim na cele dydaktyczne.

Utworzenie nowych pracowni włączonych w sieć kształcenia zawodowego.
Zwiększenie oferty edukacyjnej na poziomie lokalnym oraz regionalnym.
Poprawa warunków kształcenia.

Przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przełamywanie barier w zdobywaniu ról społecznych oraz sprawności funkcjonalnych, niezbędnych do uczestnictwa w życiu społecznym uczniów niepełnosprawnych.

W efekcie wdrożenia ww. celów projektu zaadaptowane zostanie poddasze bursy międzyszkolnej ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim, na którym powstaną cztery nowoczesne pracownie zajęć praktycznych wraz z wyposażeniem i zapleczem socjalnym.

Z tej nowoczesnej infrastruktury korzystać będą m. in. słuchacze powołanej do istnienia wraz z 1 września 2018 r. Szkoły Policealnej kształcącej w zawodach: Technik masażu i Technik usług kosmetycznych. Absolwenci tych kierunków pozwolą zabezpieczyć potrzeby lokalnego rynku pracy związane z zatrudnieniem specjalistów na ww. obszarach.

Warto zauważyć, że na terenie powiatu lidzbarskiego, a także całego województwa warmińsko-mazurskiego można zaobserwować, rozwój branży turystyczno-hotelarskiej i idący z nią w parze „wysyp” przedsiębiorstw hotelarsko – turystycznych świadczących usługi m.in. z zakresu odnowy biologicznej i medycyny estetycznej.

Na uwagę dodatkowo zasługuje fakt, że na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia, która otworzyła Lidzbarkowi Warmińskiemu drogę na utworzenie uzdrowiska, można spodziewać się zwiększenia zapotrzebowania na specjalistów o opisanych wyżej kompetencjach.

Istotne jest również to, że Szkoły policealnej kształcącej w ww. zawodach nie ma w powiecie lidzbarskim, ani w całej północno-wschodniej części naszego regionu, zatem z tego punktu widzenia również istnieje zasadność jej utworzenia.

Technik masażysta i Technik usług kosmetycznych to zawody, które stanowią kluczowe branże dla naszego regionu. Kierunki kształcenia zawodowego, pozwalające uzyskać te kwalifikacje wpisują się w Strategie RSG woj. W-M do 2025r., w których akcentuje się wspieranie branży usług hotelarskich (spa, welness) oraz usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz niepełnosprawnych (masaże).

Wysoki standard infrastruktury utworzonej w efekcie wdrożenia projektu przyczyni się do poprawy konkurencyjności powiatu, rozwoju jego zasobów ludzkich, nowoczesnego kształcenia zawodowego dostosowującego kierunki kształcenia do oczekiwań rynku pracy, realizacji aspiracji osobistych i zawodowych młodzieży zlokalizowanej na terenie powiatu lidzbarskiego.

Zmodernizowany obiekt oświatowy zwiększy efektywność kształcenia zawodowego, uatrakcyjni ofertę programową i poprawi jakość edukacji w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu.

W dłuższej perspektywie realizacja projektu pozwoli m. in. na:
— stworzenie trwałych mechanizmów ułatwiających dostęp uczących się do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozszerzenie obecnej oferty edukacyjnej na szczeblu lokalnym, co będzie rezultatem utworzenia nowych pracowni zawodowych kształcących w nowych kierunkach lub też korzystających z nowych, doskonalszych form przekazu,
— poprawę jakości i standardów kształcenia oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie i doposażenie pracowni przedmiotowych w nowe urządzenia dostosowane do najnowszych trendów w gospodarce,
— poprawę standardów bazy edukacyjnej i dostosowanie jej do potrzeb uczniów i nauczycieli,
— poprawę funkcjonowania systemu oświaty zawodowej w regionie,
— stworzenie korzystnych warunków do rozwoju kapitału ludzkiego i przekształcania go w kapitał społeczny regionu,
— intensyfikację rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-mazurskiego poprzez podniesienie jakości kształcenia oraz poprawę wyposażenia regionalnej bazy techno-dydaktycznej,
— wpływ na skuteczniejsze doskonalenie lokalnych i regionalnych zasobów pracy w dziedzinach kształcenia oferowanych przez szkołę.


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5