ASF: Czerwona strefa w części powiatu iławskiego!

2020-12-11 08:18:27 (ost. akt: 2020-12-11 12:35:09)
zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: Marcin Nadolski

Uwaga hodowcy trzody chlewnej — powiatowy lekarze weterynarii w Iławie wydał decyzję o wprowadzaniu w części powiatu iławskiego (gmina i miasto Lubawa, część gm. Iława) tzw. czerwonej strefy w związku z wystąpieniem przypadku ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
Jak nas poinformował Waldemar Labiś, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, wprowadzanie czerwonej strefy w południowej części powiatu iławskiego ma związek ze stwierdzonym przypadkiem wystąpienia ASF na terenie gminy Lubawa.

W okolicach miejscowości Losy odstrzelono dzika, u którego wykryto chorobę. Dlatego też na terenie miasta i gminy Lubawa, a także w południowej części gminy Iława (sąsiednie gminy) wprowadzono czerwoną strefę. Znajdująca się na północy powiatu gmina Zalewo, która także widnieje w piśmie, które otrzymaliśmy od PLW, w tzw. strefie czerwonej jest już od ponad roku.

Poniżej mapa przedstawiająca czerwoną strefę na terenie m.in. województwa warmińsko-mazurskiego oraz treść pisma skierowanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wszystkich mieszkańców powiatu iławskiego, a w szczególności do hodowców trzody chlewnej.

zico
m.partyga@gazetaolsztynska.plPowiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie informuje o opublikowaniu decyzji wykonawczej Komisji ( UE ) nr 2020/2019 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.
W opublikowanej decyzji gmina Lubawa, miasto Lubawa, Zalewo i część gminy wiejskiej Iława położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Iława, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy w powiecie iławskim znalazła się w obszarze objętym ograniczeniami – strefa czerwona.

W związku z powyższym bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji wśród hodowców trzody chlewnej z terenu w/w gmin o obowiązujących nakazach i zakazach:
1. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi i ze zwierzętami domowymi.
2. Utrzymywanie świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.
3. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących oraz domowych.
4. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed wejściami do gospodarstwa w którym utrzymywane są świnie i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m.
5. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych/zainstalowania niecek dezynfekcyjnych przed wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość wyłożonych mat/zainstalowanych niecek dezynfekcyjnych powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa - a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat/niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego
6. Wykonywanie czynności związanych z obsługa świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie
7. Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rak oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.
8. Bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługo świń
9. Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.
10. Uniemożliwianie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których są utrzymywane świnie.
11. Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
12. Sporządzanie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury, knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.
13. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
14. Zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF.
15. Zakazuje się wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
16. Zakazuje się karmienie świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom.
17. Zakazuje się wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem
18. Zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie
19. Organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt z udziałem świń.
20. Prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie skupu świń lub pośrednictwa w obrocie świniami, z wyjątkiem pośrednictwa bez wykorzystania obiektów budowlanych lub miejsc, będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego taką działalność

Przemieszczanie świń - strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)
W obrębie strefy czerwonej:

przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,
po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy,
nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii,
Poza strefę czerwoną w granicach Polski:
dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia, · pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed dniem przemieszczenia,
nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Warunki transportu zwierząt:
Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

Posiadacz świń ma obowiązek poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze objętym ograniczeniami ( strefa czerwona ).
Powiatowy Lekarz Weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku ASF na obszarze objętym ograniczeniami ( strefa czerwona ) :
- od każdego padłego dzika lub odstrzelonego na obszarze objętym ograniczeniami lub dostarczonego do położonych na tych obszarach punktów skupu dziczyzny, zakładów obróbki dziczyzny lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików. Tusze odstrzelonych dzików na obszarze objętym ograniczeniami, bez patrochów, w odniesieniu do których uzyskano ujemne wyniki badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia ASF, a które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art.14 rozporządzenia nr 1069/2009. Patrochy odstrzelonego dzika na obszarze objętym ograniczeniami są kwalifikowane jako materiał kategorii 2 oraz podlegają usunięciu i przetworzeniu zgodnie z art.13 rozporządzenia nr 1069/2009.
- od świń chorych lub padłych, u których w wyniku przeprowadzonego badania klinicznego nie można wykluczyć ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 885), osoby planujące przeprowadzenie uboju gospodarczego trzody chlewnej, których gospodarstwa znajdują się na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i na obszarze ochronnym (strefa żółta) afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą dokonać takiego uboju, jeśli zostaną spełnione poniższe warunki:
— zwierzęta poddane ubojowi były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
— świnie te zostaną poddane badaniu przedubojowemu,
— mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane badaniu poubojowemu.
Ponadto przy podejrzeniu wystąpienia ASF konieczne jest pobranie próbki w tym kierunku. W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie pragnie również przypomnieć, że przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Posiadacz zwierząt jest zobowiązany do poinformowania powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju co najmniej na 24 godziny przed jego dokonaniem.  

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, osoby dokonujące uboju gospodarczego muszą posiadać zaświadczenie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii o ukończonym bezpłatnym szkoleniu teoretycznym.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie informuje o zmianach w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001) wprowadzono zmiany istotne dla posiadaczy zwierząt prowadzących działalność na obszarze podlegającym ograniczeniom.
Na podstawie art. 12 ust. 3a oraz ust 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001), w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się
w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:
1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
2) ubój zwierzęcia gospodarskiego
– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Zgłoszeń dokonuje się w formie:
1) pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję albo
2) elektronicznej:
a) przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo
b) na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.

W związku z powyższym bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji wśród hodowców trzody chlewnej z terenu: gmina Lubawa, miasto Lubawa, gmina Zalewo i część gminy wiejskiej Iława położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Iława, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy gminy miasta Iława przez miejscowość Katarzynki do południowej granicy gminy, znajdujących się na obszarze objętym ograniczeniami tzw. strefie czerwonej.

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. asf #3019604 | 5.173.*.* 12 gru 2020 13:24

    Może jakiś strajk albo blokada drogi przeciwko ASF? Poroznoście trochę syfu.

    odpowiedz na ten komentarz

  2. To #3019269 | 79.190.*.* 11 gru 2020 12:58

    Mnóstwo świń w tym powiecie ...

    Ocena komentarza: warty uwagi (5) odpowiedz na ten komentarz

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5