Europa dla lokalnych samorządów

2023-05-19 10:02:18(ost. akt: 2023-05-22 08:16:23)
Europe direct

Europe direct

Autor zdjęcia: Wojciech Caruk

Kiedy w czasie VII Kongresu Przyszłości rozmawialiśmy o przyszłości Europy — okazało się, że lokalne władze w większości nie znają jeszcze sieci lokalnych samorządów UE współpracujących ze sobą celem informowania o kwestiach dotyczących UE, która w skrócie nazywa się BELC.

BELC — czyli co?

Projekt „Tworzenie Europy razem z samorządami lokalnymi” (ang. Building Europe with Local Councillors — BELC) to europejska sieć, która łączy lokalnie wybranych polityków w bezprecedensowy sojusz pomiędzy władzami Unii a samorządami lokalnymi. Cel sieci to ulepszenie przekazywania informacji na temat Unii Europejskiej.

Projekt umożliwi lokalnym politykom współpracę i rozpowszechnianie informacji dotyczących tematów związanych z UE, które są istotne dla wyborców na poziomie lokalnym. Ponadto pomoże on zwiększyć poziom zaangażowania i zachęci do prowadzenia debat na temat kwestii dotyczących Europy oraz jej przyszłości. Głównym celem projektu jest jednak stworzenie prawdziwej europejskiej sfery publicznej. Chodzi o to, by wspierać i zachęcać lokalnych przedstawicieli do obiektywnego przedstawiania polityk, działań i inicjatyw UE swoim wyborcom oraz promować dyskusje i debaty na temat tych polityk, działań i inicjatyw.

Unia — małe przypomnienie

Unia Europejska to przede wszystkim unia ludzi i wartości — z unikalnym systemem demokracji, który uzupełnia i współdziała z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi systemami demokratycznymi wszystkich państw członkowskich, a także bezpośrednio współpracuje z obywatelami i społeczeństwem obywatelskim. Wszyscy zainteresowani przyszłością Europy mają do odegrania rolę w wyjaśnianiu, co to znaczy być częścią Unii, oraz w przedstawianiu korzyści lub konsekwencji jej polityk i wyborów.

Stąd Parlament Europejski zainicjował projekt BELC. Jego celem jest budowa unijnej sieci lokalnie wybranych przedstawicieli z wszystkich państw członkowskich tak, by jak najlepiej komunikowali się z UE w terenie. By utworzyć jak najgęstszą sieć, Komisja zaprasza do składania wniosków dla władz lokalnych (gminy, prowincji, departamentu lub regionu), które chcą zostać partnerami Komisji w przekazywaniu informacji o UE w terenie poprzez mianowanie lokalnego przedstawiciela na członka sieć BELC.

Jak powstaje partnerstwo?


Samorząd lokalny, który chce zawrzeć partnerstwo w ramach projektu BELC, powinien wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy. Do formularza dołączona jest podpisana deklaracja, w której wyraża się zainteresowanie i zobowiązanie do zostania partnerem w przekazywaniu informacji o Europie w swoim terenie. Partnerstwo rozpoczyna się wraz z akceptacją wniosku aplikacyjnego przez Komisję Europejską, która do partnera wysyła powiadomienie oraz metalową tabliczkę potwierdzającą ten strategiczny sojusz.
Komisja Europejska ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje mianowanie kobiet lub członków niedostatecznie reprezentowanych grup na członków sieci. Partnerstwo nie obejmuje żadnych transakcji finansowych.

Czas trwania partnerstwa


Partnerstwo obowiązuje przez cały czas trwania sieci. Czas trwania sieci, utworzonej jako projekt pilotażowy, szacuje się obecnie na co najmniej 2 lata. Dalsze jego przedłużenie będzie uzależnione od wyników projektu w jego początkowej fazie, po ewaluacji.

Jak to wygląda w praktyce?


Samorząd lokalny, jako partner sieci BELC, powołuje jednego radnego wybranego lokalnie na członka sieci i wspólnie z nim podpisuje deklarację, w której samorząd lokalny podejmuje następujące zobowiązania.

W przypadku, gdy członek z jakiegokolwiek powodu nie jest już w stanie kontynuować pracy w ramach sieci, władze lokalne są zobowiązane do zapewnienia ciągłości poprzez wyznaczenie nowego członka. Nowy członek musi niezwłocznie złożyć nową deklarację z wyraźnym odniesieniem do pierwotnego wniosku i wstępnego listu zatwierdzającego.

Władze średniego szczebla, a w szczególności prowincje, regiony, obszary metropolitalne, ugrupowania władz lokalnych i wszelkie władze publiczne, które oficjalnie zobowiązały się do zapewniania władzom lokalnym strategicznego doradztwa, wsparcia finansowego i technicznego — mogą ubiegać się o uznanie ich za partnerów pełniących rolę koordynatora. Władze lokalne ubiegające się o rolę koordynatora wyznaczają osobę kontaktową — ale nie lokalnego radnego — która zostanie dopuszczona do sieci jako obserwator, aby pomóc w promocji projektu wśród władz lokalnych. Ich rolą jest udzielanie wsparcia. W takim przypadku władze lokalne powinny wskazać we wniosku swoją rolę jako „koordynatora”.

Relacje z lokalnym przedstawicielem


Lokalnie wybrany przedstawiciel (członek sieci BELC) podpisuje deklarację, w której członek podejmuje następujące zobowiązania:
1. Musi regularnie angażować się w dyskusje i debaty z członkami swojego okręgu wyborczego lub lokalnymi mediami na temat ogólnych inicjatyw politycznych i środków podejmowanych przez UE. Ogólnym celem jest zachęcenie obywateli do zaangażowania się w debaty na temat przyszłości UE i innych tematów związanych z UE;
2. Przedstawia polityki, działania i inicjatywy UE w sposób obiektywny, oparty na dokładnych i wiarygodnych informacjach;
3. Bierze udział w codziennych operacjach sieci, uczestnicząc w platformie internetowej, w seminariach i wizytach oferowanych przez Komisję Europejską. Do dodatkowych obowiązków należy udział w ankietach przeprowadzanych mniej więcej dwa razy w roku oraz udzielanie informacji zwrotnej na temat działań podejmowanych w ramach sieci.

Komisja zapewni następujące materiały i zasoby wyznaczonemu lokalnie wybranemu przedstawicielowi — członkowi sieci BELC:
- materiały komunikacyjne i regularne aktualizacje informacji, by pomóc im w kontaktach z obywatelami w kwestiach UE;
- w zależności od dostępności zasobów dostęp do priorytetowych wizyt w Centrum dla Odwiedzających Komisji Europejskiej w Brukseli, fizycznych lub cyfrowych, organizowanych w miarę możliwości w ich języku;
- dostęp do interaktywnej platformy umożliwiającej interakcję z innymi członkami sieci;
- informacje o innych inicjatywach UE skierowanych do radnych i władz lokalnych, w tym w szczególności o działalności Komitetu Regionów i jego Sieci Regionalnych i Lokalnych Radnych UE oraz możliwości śledzenia i współtworzenia ich działań.

Uzupełnienie


Członkostwo w sieci BELC jest uzupełnieniem uczestnictwa w krajowych sieciach o porównywalnym charakterze, o ile takie istnieją, oraz w Europejskiej Sieci Regionalnych i Lokalnych Radnych UE utworzonej przez Komitet Regionów. Członków Europejskiej Sieci Regionalnych i Lokalnych Radnych UE Komitetu Regionów zachęca się również do przyłączenia się do sieci „Budowanie Europy z lokalnymi radnymi” i vice versa.
Do dziś z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w sieci BELC zgłosił się jedynie powiat giżycki. Tym bardziej zapraszamy do zapoznania się z zasadami i ideą działania sieci — i do kontaktu z Europe Direct Warmia i Mazury. Pomożemy!
Oprac. mmb