Te wygrane projekty Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego nie doczekały się realizacji [LISTA]

2022-03-29 20:24:54(ost. akt: 2022-03-29 16:48:29)
Te projekty OBO nie doczekały się realizacji

Te projekty OBO nie doczekały się realizacji

Autor zdjęcia: Bartosz Cudnoch

Zdarzają się sytuacje, w których projekt, który wygrał OBO nie zostaje zrealizowany. W Olsztynie mieliśmy przynajmniej kilka sytuacji, którymi postanowił się zająć radny Mirosław Arczak. Prezydent Piotr musiał się długo tłumaczyć w odpowiedz na jego interpelację. Przedstawiamy wam zwycięskie projekty OBO, które nie doczekały się realizacji.
Dyskusję o nierealizowaniu przez miasto wygranych w OBO projektów rozpoczął Bartosz Grucela, który wraz z przewodniczącym Rady Osiedla Kormoran, Pawłem Gierejczykiem w 2020 roku zgłosił do OBO projekt "Światło na Kormoranie". Zakładał on wymianę latarni na alejce osiedlowej między ul. Dworcową i al. Piłsudskiego i od skrzyżowania Żołnierska/Dworcowa aż do Hali Urania. W 2022 roku na Kormoranie dalej jest ciemno a projekt OBO nie zostanie zrealizowany w najbliższym czasie.

Temat rozpoczęty przez Bartosza Grucelę kontynuował radny Mirosław Arczak, który postanowił zapytać prezydenta Piotra Grzymowicza, czy są jeszcze jakieś projekty, które podzieliły los "światła na Kormoranie". Okazuje się, że tak. Oto lista.

51. Edukacyjny Ekotaras


- wartość planowana - 500 000 zł
- wydatki poniesione - 24 354 zł

Realizację projektu rozpoczęto od opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W celu zawarcia umowy dwukrotnie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest ww. dokumentacja. Pierwsze postępowanie wszczęto 18.01.2 021 r. i z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu, unieważniono w dniu 12.02.2021 r. Następne postępowanie wszczęto w dniu 16.02.2021 r. a w dn. 25.02.2021 r. nastąpił wybór Wykonawcy. Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej ekotarasu zawarta została w dniu 02.03.2021 r., na jej opracowanie Wykonawca miał 6 miesięcy (do 28.07.2021 r.).
Po przedłożeniu przez Wykonawcę koncepcji projektowej ekotarasu do uzgodnienia, w dniu 07.06.2021 r. na posiedzeniu Komisji Przygotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych ZDZiT zgłosił uwagę do projektowanego sposobu oświetlenia terenu pod ekotaras. Zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Olsztyn standardami ZDZiT wskazał konieczność zmiany oświetlenia solamego na oświetlenie sieciowe włączone do oświetlenia ulicznego miasta Olsztyna. Wobec potrzeby wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych zawarty został aneks do umowy z Wykonawcą zmieniający zakres i termin
wykonania przedmiotu umowy.
Przekazaną przez Wykonawcę w dniu 02.11.2021 r. do weryfikacji dokumentację projektową, Zamawiający odebrał 22.12.2021 r. W styczniu 2022 r. Wykonawca złożył do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosek o pozwolenie na budowę. Na dzień dzisiejszy postępowanie związane z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę nie zostało zakończone. Zadanie będące kontynuacją projektu OBO, obejmujące wykonanie robót budowlanych w związku z budową edukacyjnego ekotarasu nie jest ujęte
w budżecie na 2022 r. Wydział Inwestycji Miejskich będzie wnioskował w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych celem ujęcia zadania w budżecie na 2022 rok na sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2022 r. Realizacja zadania w br. będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.

91. Rowerowy Plac zabaw PUMPTRACK Olsztyn - Jaroty


- wartość planowana - 500 000 zł
- wydatki poniesione - 27 060 zł

W dniu 21.07.2021 r. zawarto z firmą BT PROJECT Sp. z o.o. umowę na realizacją zadania pn.: „Budowa asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack przy ul. Herdera 12 w Olsztynie”. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przedmiot umowy swoim zakresem obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacje robót budowlanych obejmujących asfaltowy tor rowerowy Pumptrack (Easy Pump)
wraz z elementami małej architektury, placem do wypoczynku i ciągiem komunikacyjnym.
W dniach 13.09.2021 r„ 15.10.2021 r. Wykonawca powołując się na wykonaną na jego zlecenie opinię geotechniczną sporządzoną przez uprawnionego geologa, z której wynika, że na terenie inwestycji występują warstwy nasypów niekontrolowanych o dużej miąższości, pod którymi zalega słabo przepuszczalny piasek gliniasty, zwrócił się z wnioskiem o aneks do umowy uwzględniający zwiększenie zakresu przedmiotu umowy oraz przedłużenie terminu wykonania umowy wynikające z konieczności wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do wybudowania toru, których w chwili podpisania umowy nie można było przewidzieć.
W dniu 20.12.2021r. zawarto aneks nr 1 do umowy uwzględniający zwiększenie zakresu przedmiotu umowy obejmujących wzmocnienia podłoża oraz montaż dodatkowych elementów małej architektury oraz przedłużenie terminu wykonania umowy do 31.05.2022 r. wynikające z konieczności wykonania robót dodatkowych.

12. Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie HI LO w Olsztynie


- wartość planowana - 459 900,58 zł
- wydatki poniesione - 36 285 zł

W ramach projektu została zrealizowana dokumentacja projektowa na wykonanie przebudowy boiska. Kwota na wykonanie dokumentacji oraz nadzór autorski, zgodnie z umową wyniosła 36 285,00 zł brutto. 21.07.2021 r. Zamawiający odebrał dokumentację techniczną. W dn. 05.08.2021 r. ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy boiska na terenie III LO w Olsztynie przy ul. Sybiraków 3. Zgodnie z warunkami zamówienia publicznego wpłynęła 1 oferta na wykonanie prac na kwotę 819 180,00 zł w tym VAT 23 %.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 459 900,58 zł. (brutto). W związku z powyższym w dniu 27.08.2021 r. postępowanie zostało unieważnione. W trakcie prac projektowych zadanie zostało podzielone na część dotyczącą boiska i część dotyczącą drogi przeciwpożarowej. Dalszy podział zadania nie był możliwy z uwagi na funkcjonalność i zależność od siebie poszczególnych elementów boiska.
Wydział Inwestycji Miejskich złoży wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych celem ujęcia przedmiotowego zadania w budżecie na 2022 rok na sesji Rady Miasta w dniu 27.04.2022 r. Realizacja zadania w br. będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy. Środki przeznaczone na realizację Projektu OBO 2020-2021 nr 12.
Grajmy w koszykówkę! - modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie, nie zostały przeniesione na inne zadanie OBO. Ponadto Gmina Olsztyn złożyła wniosek o dofinansowanie projektu "Modernizacja boiska na terenie III LO w Olsztynie" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-10 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższy projekt
nie otrzymał dofinansowania.

43. Schody oraz chodnik pomiędzy ulicami Znanieckiego/Krautforsta/Olszewskiego/Zaruskiego


kwota wydana: 95.216,51 zł
budżet: 201.092 zł (zwiększony z 164 000 zł)

Plan finansowy na zadaniu został zwiększony o kwotę 37.092 zł (+10 000 zł z BO 2021): Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy dla dzieci i zaawansowanych wspinaczy (sztuczne głazy do wspinania - bouldery) - Os. Wojska Polskiego + 27 092 zł środki własne - w celu realizacji całego zakresu prac budowlanych. W ramach realizacji zadania miała zostać wykonana
Znanieckiego/Krautforsta/Olszewskiego/Zaruskiego.
Zawarto umowę o wartości 28.905 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji powyższej umowy upłynął 7 czerwca
2021 r. Projektant nie przekazał dokumentacji w umownym terminie, w związku z czym ZDZiT rozpoczął naliczanie kar za opóźnienie w oddaniu przedmiotu zamówienia.
Dokumentacja projektowa została przekazana we wrześniu 2021 r. W wyniku postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych zawarto umowę o wartości 135.000 zł na budowę schodów. Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie, tj. do dnia 21.12.2021 r., w związku z czym otrzymał wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane prace w kwocie 66.311,51 zł.
Z uwagi na niezrealizowanie przez Wykonawcę w całości robót budowlanych, wykonanie ukształtowało się na poziomie 47,35%. W IV kwartale 2021 r. nie było już możliwości złożenia wniosku o zmniejszenie planu finansowego, bądź wykorzystania pozostałej kwoty na inny cel.

13. Podwórko dla wszystkich - zielona ostoja dla dzieci i dorosłych, aktywnych i szukających odpoczynku, ptaków i owadów. Plac zabaw z łąką kwietną i strefą relaksu


kwota wydana: 9 840 zł
budżet: 50 000 zł

Dotacja została wykorzystana w łącznej kwocie 9 840,00 zł brutto. W ramach projektu została opracowana dokumentacja projektowa modernizacji istniejącego placu zabaw. Pomimo trzykrotnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie udało się wyłonić wykonawcy realizacji zadania. W trzech postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym dotacja celowa przyznana na w/w zadanie nie została wykorzystana w kwocie 40 160,00 zł brutto.

73. Światło na Kormoranie


kwota wydana: 16.789,50 zł
budżet: 237.656 zł

Zgodnie z wnioskiem OBO przyjętym do realizacji, w ramach zadania miała zostać wykonana wymiana oświetlenia i postawienie nowych latami na terenie Os. Kormoran wzdłuż alejki spacerowej od ul. Dworcowej/Pstrowskiego do al. Piłsudskiego oraz przy alejce od skrzyżowania ul. Żołnierskiej z Dworcową w kierunku Hali Urania. W ramach umowy o wartości 16.789,50 zł została sporządzona dokumentacja projektowa.
Pod koniec III kwartału 2021 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych, podpisanie umowy i tym samym zakończenie realizacji całego zadania OBO. Z powodu nieuzyskania pozwolenia na budowę nie było jednak możliwości zrealizowania prac budowlanych w 2021 r. ani złożenia wniosku o zmniejszenie planu na zadaniu.


11. „Pierwsze w Olsztynie Śmieciomaty z nagrodami - Czyste Pojezierze, Czyste trawniki, Czysty zysk”


kwota wydana: 92 233,26 zł
budżet: 224.28 zł

Kwota realizacji projektu została przeznaczona na dzierżawę i uruchomienie zautomatyzowanych urządzeń do segregacji śmieci - 2 szt., wraz z aplikacją umożliwiającą zbieranie punktów, nagród, na koszty związane z funkcjonowaniem butelkomatów, na opłacenie energii elektrycznej, odbioru i zagospodarowania odpadów oraz akcję promocyjną.
Realizacja nastąpiła w drugim półroczu 2021 r. Wydatek nie został zrealizowany w całości ze względu na krótszy niż zakładano okres
trwania zadania (rozpoczęto 22.06.2021 r.). Przyczyny w opóźnieniu uruchomienia śmieciomatów to przede wszystkim konieczność uregulowania spraw zw. z własnością i uzbrojeniem gruntów, trudności ze znalezieniem partnerów akcji (pandemia Covid-19).

41. Poprawa bezpieczeństwa na ul. Skłodowskiej, Wyzwolenia i Ratuszowej przezinstalację nowoczesnego systemu monitoringu


kwota wydana: 0 zł
budżet: 169.300 zł

W kwietniu 2021 r. rozpoczęto prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę systemu monitoringu przedmiotowego miejsca. W czerwcu rozstrzygnięto przetarg a 1 lipca 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację ww. dokumentacji. Zgodnie z umową Projektant miał 4 miesiące na wykonanie opracowania oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień. W dniu 29 października
2021 r. wykonawca złożył dokumentację do oceny, jednocześnie zaznaczając, że brak jest w niej pozwolenia na budowę, w związku z brakiem uzgodnienia z właściwym Konserwatorem Zabytków. Aktualnie posiadamy już wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz Decyzję nr II. Z przedstawionych kosztorysów wynika, że koszt budowy ww. systemu monitoringu będzie wynosił ok. 160.000 zł., co wiąże się z przeprowadzeniem postępowania zamówienie publiczne zgodnie z Ustawą PZP. Brak środków - Wydział Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego - będzie wnioskował w sprawie zmian w planie wydatków
majątkowych celem ujęcia zadania w budżecie na 2022 rok na Sesji RM w dniu 27.04.2022 r. Realizacja zadania w br. uzależniona będzie od możliwości finansowych gminy. W związku z powyższym wystąpiono o zmianę terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2022 r.

Wysłaliśmy do Urzędu Miasta w Olsztynie pytanie, gdzie trafiły środki finansowe z niezrealizowanych w ramach OBO inwestycji. Czekamy na odpowiedź.

Karol Grosz

Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. SumRed #3096599 31 mar 2022 07:16

  Dobre pytanie gdzie trafiły środki finansowe z niezrealizowanych w ramach OBO inwestycji???

  odpowiedz na ten komentarz

 2. Stary dziad #3096541 30 mar 2022 09:31

  Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na Zatorzu też wygrało i nie powstało.

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz

 3. ChuckNorris #3096521 30 mar 2022 04:54

  My mieszkancy Olsztyna dobrze wiemy ze to tez nie wszystkie projekty. Na kormoranie mialy zostac naprawione schody te kolo zlobka zabic sie tam mozna o kazdej porze roku nie zrobione. Jest wiele projektow, ktore nie zostaly zrobione a kasa gdzie?

  Ocena komentarza: warty uwagi (7) odpowiedz na ten komentarz