Ludzie giną w pracy. Nasz region w niechlubnej czołówce

2022-02-27 18:33:52(ost. akt: 2022-02-25 17:16:49)

Autor zdjęcia: KPP LW

Kilkanaście ofiar śmiertelnych, więcej zgłoszeń o wypadkach w pracy, kilkaset skarg. Pracownicy inspekcji pracy mają pełne ręce roboty. Województwo znajduje się w czołówce regionów, w których doszło do poważne wypadki w czasie pracy.
Dokładnie nie wiadomo, do ilu wypadków w pracy doszło na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 roku. Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie posiada bowiem wiedzę wyłącznie o zdarzeniach, które zostały zgłoszone.

Jak podkreśla Łukasz Sztych, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds.
Prawno-Organizacyjnych w Olsztynie
, zgodnie z zapisami kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy. A to oznacza, że wypadki lekkie nie muszą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy.

Z danych, które posiada inspektor pracy wynika jednak, że w 2021 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłoszono 184 zdarzenia wypadkowe, z tego 164 zdarzenia stanowiły wypadki przy pracy. Wśród 164 wypadków 12 stanowiło wypadki zbiorowe. Niestety, nie obyło się bez najgorszego…

— W indywidualnych wypadkach przy pracy śmierć poniosło 13 osób, a w zbiorowych 4 osoby — poinformował Sztych.

Tylko od początku tego roku zgłoszono do OIP w Olsztynie 16 wypadków przy pracy. W ich wyniku śmierć poniosły 4 osoby w wypadkach indywidualnych oraz 4 osoby w 3 wypadkach zbiorowych.

Co może być niepokojące, w stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost liczby zgłoszonych wypadków. W roku 2020 zgłoszono 139 wypadków przy pracy w stosunku do 164 w 2021 r.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w okresie od stycznia 2021 r. do końca września 2021 r. zgłoszono 43600 wypadków przy pracy, w tym: 149 wypadków śmiertelnych i 234 ciężkie.

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: podlaskim (4,34), opolskim (4,05) oraz warmińsko-mazurskim (4,04), a najniższy w województwach: mazowieckim (2,27), małopolskim (2,55) i podkarpackim (2,95).

— Na terenie naszego województwa do wypadków przy pracy najczęściej dochodzi w branży budowlanej, przy obróbce i produkcji elementów drewnianych. Dużą grupę stanowią wypadki przy obsłudze maszyn i urządzeń w różnych branżach produkcyjnych i usługowych, w tym również przy magazynowaniu – potrącenia i przyciśnięcia przez urządzenia magazynowe – opisuje Łukasz Sztych.

I dodaje, że na przełomie lat 2021 i 2022 zgłoszenia pracowników do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, dotyczące nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiły drugą pod względem liczebności kategorię zgłoszeń, zaraz po tych, których przedmiotem były wyłącznie wynagrodzenia za pracę.

— W ujęciu ilościowym w 2021 roku do inspektoratu wpłynęło 700 skarg i wniosków dotyczących wynagrodzeń, w porównaniu do łącznie 505 skarg wskazujących na istnienie nieprawidłowości w obszarze bhp, takich jak: nieodpowiednie przygotowanie pracowników do pracy, wyposażenie oraz organizacja obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy, narażenie na działanie czynników szkodliwych i niebezpiecznych, nieprawidłowości dotyczące maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz związane z wypadkami przy pracy – wylicza zastępca inspektora pracy.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez pracodawcę obowiązujących go przepisów np. w dziedzinie bhp, osoba zainteresowana przeprowadzeniem kontroli może złożyć skargę na działalność podmiotu zatrudniającego. Skargę należy kierować zgodnie z właściwością miejscową do okręgowego inspektoratu pracy bądź też oddziału okręgowego inspektoratu pracy właściwego do rozpatrzenia sprawy ze względu na siedzibę pracodawcy. Szczegółowa informacja o siedzibach okręgowych inspektoratów pracy znajduje się na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy: www.pip.gov.pl.

— W przypadku ewentualnego złożenia skargi na pracodawcę musi ona spełniać określone wymogi formalne. Dla przykładu, okręgowe inspektoraty pracy nie rozpatrują korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie zawiera co najmniej wskazania osoby, od której pochodzi, jej adresu i żądania oraz czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych – wyjaśnia Łukasz Sztych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie: osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska), adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby, przedmiotu sprawy, której dotyczy, nazwy i adresu podmiotu, którego dotyczą (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania).

Co ważne, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy wykonujący czynności kontrolne są obowiązani do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.

— Jednak z uwagi na charakter podnoszonych zarzutów brak wyrażenia przedmiotowej zgody może niewątpliwe wpłynąć na efektywność czynności kontrolnych, w tym możliwość pełnego ustalenia stanu faktycznego – podkreśla przedstawiciel OIP w Olsztynie.

Łukasz Razowski