Na sesji sejmiku o pieniądzach i pracy

2021-03-23 11:50:12 (ost. akt: 2021-03-23 12:22:35)
Pierwsza zdalna sesja warmińsko-mazurskiego sejmiku wojewódzkiego. Na sali Był jednak obecny Marszałek Gustaw Marek Brzezin

Pierwsza zdalna sesja warmińsko-mazurskiego sejmiku wojewódzkiego. Na sali Był jednak obecny Marszałek Gustaw Marek Brzezin

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

Radni rządzącej województwem koalicji z KO i PSL są zgodni z radnymi wojewódzkimi z PiS. Dzisiejsza sesja sejmiku województwa powinna przebiec spokojnie. Samorządowcy ocenią m.in. sytuację na rynku pracy w regionie. Będą też zmiany w prognozie finansowej.
- To prawda. Nie zapowiada się na to, żeby były jakieś zaciekłe dyskusje - przyznaje radny Grzegorz Kierozalski, który jest szefem klubu radnych PiS w Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zdaniem szefa sejmikowej opozycji kontrowersje mogą pojawić się jedynie przy dyskusji o budżecie. Grzegorz Kierozalski krytykuje wydatki na szkolenia, wycieczki on-line, czy finansowanie. tzw. powiatowych grup refleksyjnych.

- To duże wydatki na niejasne dla mnie zadania - stwierdza - Wycieczka on-line za ponad 100 tysięcy wydaje się dość kuriozalnym pomysłem - dodaje.

Innego zdania jest szef największego klubu radnych - Stanisław Gorczyca z Koalicji Obywatelskiej. Według niego, zadania realizowane i finansowane z budżetu samorządu wojewódzkiego są potrzebne, a krytyka opozycji jest związana z politycznym sporem między ugrupowaniami.

- Łatwo jest krytykować działania. Mamy ciągle obostrzenia anty-epidemiologiczne. Nie chcemy jednak zaprzestać aktywności - ripostuje radny Stanisław Gorczyca.

Jednak również, zdaniem przewodniczącego klubu KO, sama sesja powinna przebiegać w spokojnej i merytorycznej atmosferze. Mocniejsze dyskusje mogą wybuchnąć w tzw. sprawach różnych.

- Tu jedna z radnych mocno protestuje przeciw tworzonemu projektowi, który ma zobowiązywać lekarzy do uprzedzenia przełożonego o zamiarze korzystania z klauzuli sumienia - stwierdza radny Stanisław Gorczyca.

Głównym punktem dzisiejszej sesji jest sprawozdanie wicemarszałka województwa, radnego Mirona Sycza dotyczące rynku pracy w regionie. Sprawozdanie i uchwała z jego przyjęcia mają jednak jedynie charakter informacyjny.

- Nie jest najlepiej na rynku pracy na Warmii i Mazurach - przyznaje Stanisław Gorczyca - Trzeba wspólnego wysiłku, żeby ten stan poprawić - dodaje.

Sesja zaczyna się o godzinie 14. Jest prowadzona zdalnie i transmitowana on-line.

SK


PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji,
2. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
3. Sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu w okresie między posiedzeniami sesji,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Ocena sytuacji na rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2020 roku. Realizacja Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Warmińsko-Mazurskim na 2020 rok“ – referujący: M. Sycz, wicemarszałek województwa,
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej trzem gminom w województwie warmińsko-mazurskim w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2021 roku – referujący: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
6. Sprawozdanie z gospodarowania mieniem województwa warmińsko-mazurskiego: stan na dzień 31.12.2020 r. – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
7. Podjęcie uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego – referujący: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Pozezdrze – referujący: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 – referujący: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Węgorzewie przy ul. Portowej 3, obręb nr 1 m. Węgorzewo, działka gruntu nr ewid. 759/2 o pow. 0,0364 ha – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas określony kolejnych umów najmu i dzierżawy z dotychczasowymi najemcami oraz dzierżawcami – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania kandydatów do składu Rady Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – referujący: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego na II półrocze 2021 roku – referujący: D. Rudnik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej sejmiku województwa,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2039 – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
16. Skargi, wnioski, petycje – referujący: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
17. Sprawy organizacyjne sejmiku,
18. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji sejmiku z dnia 16.02.2021 roku,
19. Sprawy różne,
20. Oświadczenia radnych,
21. Zamknięcie sesji.


Autor cytatu:

Źródło: Gazeta Olsztyńska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD