Ministerstwo Rozwoju: Ustawa dotycząca Polityki Nowej Szansy czeka już tylko na podpis prezydenta. Kto i na co otrzyma pomoc?

2020-07-17 07:24:21(ost. akt: 2020-07-17 12:52:45)

Autor zdjęcia: Pixabay

Przygotowana przez MR ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców zakłada m.in., że na wsparcie trafi 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat. Przedsiębiorcy będą mogli też uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.
Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu, w tym m.in. wprowadzenie możliwości dofinansowania mechanizmów udzielania pomocy z tzw. funduszu covidowego.

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców uzupełnia tarczę antykryzysową.Po pracach w Parlamencie ogranicza ona wynagrodzenie kadry zarządzającej przedsiębiorstwa, które skorzysta z pomocy do wysokości 400 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy?

Adresatem rozwiązań przewidzianych w ustawie są przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa.Obowiązki przedsiębiorców ubiegających się o pomoc, jak również wniosek o wsparcie, są maksymalnie uproszczone.

Na jakie cele będzie przysługiwała pomoc?

Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Co do zasady będą to pożyczki.

W jakiej formie będzie udzielana pomoc?

Krótkookresowe pożyczki (pomoc na ratowanie)

Wysokość pożyczki będzie każdorazowo uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Pożyczki w ramach pomocy na ratowanie będą udzielane na 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

Natomiast duży przedsiębiorca może również ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację.

Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy

Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Wsparcie będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy na ratowanie – wtedy przybierze formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego

Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan – którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Logika proponowanego w ustawie wsparcia przedstawia się następująco. Przedsiębiorca, w chwili stwierdzenia trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie. Jeżeli jednak taka sytuacja okaże się poważniejsza i udzielona pożyczka niewystarczająca – przedsiębiorca będzie mógł wystąpić dodatkowo o pożyczkę. Udzielana ona będzie jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli jest przedsiębiorcą z sektora MŚP. A następnie – gdyby znów ta pomoc była niewystarczająca – o pomoc na restrukturyzację. W odniesieniu do dużych przedsiębiorców ścieżka otrzymywania pomocy będzie wyglądała podobnie, z tym że niedostępna będzie dla nich pomoc udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. Duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację.

Operatorem pomocy oferowanej przez ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania pomocy opierają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C 249/01).

Rozwiązania dodane w Sejmie i Senacie

Po pracach w Sejmie wprowadzono do ustawy limit wynagrodzeń kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, któremu zostanie udzielona pomoc, do wysokości 400% średniego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

W czasie prac w Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wypracowano poprawkę dot. brzmienia tego przepisu. Zgodnie z nią, wprowadzone ograniczenie obowiązuje przedsiębiorcę do dnia przypadającego po upływie roku od dnia, w którym upłynął okres na jaki udzielono pomocy.

Kluczową poprawką przyjętą przez Senat jest wprowadzenie możliwości dofinansowania mechanizmów udzielania pomocy z tzw. funduszu covidowego. Przyjęte rozwiązanie przewiduje, że do końca roku 2021 środki na pomoc z ustawy dla przedsiębiorców, których trudna sytuacja ekonomiczna wynika z epidemii COVID-19, będą mogły zostać powiększone o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy, której częścią jest nowa ustawa, oferuje przedsiębiorcom w kryzysie wsparcie precyzyjnie dostosowane do sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorca.

Obejmują one:

1) prewencję niewypłacalności, polegającą na promowaniu strategicznego podejścia do zarządzania firmą, z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów wczesnego ostrzegania przed mogącymi nastąpić sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie,

2) stworzenie podstaw prawnych dla wsparcia finansowego przeznaczonego na ratowanie lub restrukturyzację mającego potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej,

3) stworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających szybką i mało kosztowną procedurę upadłościową przedsiębiorstwa, które nie ma realnych szans na efektywną restrukturyzację,

4) wsparcie doradcze, informacyjne, psychologiczne dla przedsiębiorców planujących ponowne podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o nabyte doświadczenia (doznaną porażkę).

Źródło: Centrum Prasowe PAP


Czytaj e-wydanie
Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Codzienne e-wydanie Gazety Olsztyńskiej, a w piątek z tygodnikiem lokalnym tylko 2,46 zł.

Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl