REGULAMIN KONKURSU BEZ GORSETU

2019-03-27 06:44:59 (ost. akt: 2019-03-27 10:45:23)
§1
1. Organizatorem Konkursu jest spółka Grupa WM Sp. z o.o., ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, NIP 729-198-10-28, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 zł.
2. Konkurs trwa od dnia 28.03.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.

§2
Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych (osób prawnych lub osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą) w zakresie usług ogólnodostępnych, takich jak: lokale gastronomiczne, salony kosmetyczne i fryzjerskie, hotele, etc.

§3
1. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
2. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki :

a) zrobić zdjęcie magazynu Bez Gorsetu - wydanie wiosna 2019 - na tle logo firmowego swojej działalności lub na tle lokalu firmy oraz opublikować go na swoim profilu firmowym facebooka lub instagramie;

b) zamieścić w treści opublikowanego zdjęcia hasztag #BezGorsetu i oznaczenie @BezGorsetu oraz dokończyć zdanie „ Olsztyn jest miastem kobiet, bo …”;

c) przesłać link do opublikowanego zdjęcia na profilu firmowym facebooka lub instagrama do wiadomości prywatnej facebookowego fanpage’u Bez Gorsetu, umieszczając w treści wiadomości dane uczestnika konkursu, tj. : nazwa podmiotu i nr telefonu kontaktowego;

e) wysłać można tylko jedno zgłoszenie;

§4
1. W konkursie biorą udział tylko prawidłowo wysłane wiadomości zgodne z warunkami uczestnictwa ujętymi w §3.
2. Organizator zastrzega możliwość wykorzystania nadesłanych zdjęć, o których mowa w §3 ust. 1 regulaminu w celach autopromocyjnych magazynu pt. „Bez Gorsetu”, co nie będzie naruszać praw do wizerunku osób fizycznych.

§5
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wyborem laureata czuwać będzie komisja w składzie :
- Katarzyna Bobrycka- GRUPA WM Sp. z o.o.
- Krystna Jabłońska- GRUPA WM Sp. z o.o.
- Monika Nowakowska - GRUPA WM Sp. z o.o.

§6
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 5 maja 2019 r.

§7
1. Organizator ufundował jedną nagrodę, którą będzie reklama na powierzchni całej strony w czerwcowym wydaniu magazynu pt. „Bez Gorsetu”.
2.Prawa do żądania wydania nagrody nie można przenieść na inną osobę.
3.Wyklucza się możliwość zamiany nagrody na inną nagrodę.
4. Organizator powiadomi zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie oraz o warunkach jej wydania.

§8
1. Dane osobowe czytelników będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).

2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody i rozpatrywania ewentualnych reklamacji dotyczących Konkursu.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.

5. W każdym czasie uczestnicy Konkursu uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.

6. W dowolnym momencie uczestnicy Konkursu mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Jeżeli czytelnicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

9. Po zakończeniu Konkursu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez uczestników dane osobowe zostaną usunięte.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
§9
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Bez Gorsetu - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§10
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§11
Opisane powyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

§12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2/ przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
3/ udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§13
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§14
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl/regulaminy/.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD