Regulamin konkursu fotograficznego „Uwiecznij romantyczną chwilę”

2017-02-02 07:39:13 (ost. akt: 2017-02-02 12:39:22)
Informacje ogólne

§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Uwiecznij romantyczną chwilę” (zwanego dalej Konkursem).

§2
Organizatorem Konkursu jest „GRUPA WM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

Zasady konkursu

§3.
Konkurs trwa od 1 lutego 2017 r. do 10 lutego 2017 r.

§4.
W Konkursie mogą brać udział zdjęcia przedstawiające kobietę i mężczyznę (ukończone 18 lat). Zdjęcie nie może naruszać obowiązującego prawa i zasad współżycia społecznego.

§5.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora uczestniczący w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani ich krewni lub powinowaci do II stopnia.

§6.
Zgłoszenie pary do udziału w Konkursie następuje poprzez wykupienie publikacji zdjęcia w dodatku Gazety Olsztyńskiej „Walentynki romantycznie” z emisją w dniu 14 lutego 2017r.
Cena publikacji zdjęcia ww. dodatku wynosi brutto: 60,00 zł. Publikowane zdjęcie będzie o wymiarach 84mm x 71mm.
Zdjęcia wraz dowodem wpłaty (konto: PKO BP S.A. O/OLSZTYN
nr rach.: 08 1020 3541 0000 5402 0124 2411) można wysyłać również na adres e-mail : b.ogloszen@gazetaolsztynska.pl do 10 lutego 2017 roku do godziny 14.00.

§7
Prawidłowe zgłoszenie pary do plebiscytu powinno zawierać:
* 1 zdjęcie;
* zgodę obu osób na zdjęciu na wykorzystanie przez Organizatora wizerunków na potrzeby Konkursu oraz akceptację postanowień regulaminu:
„Mam ukończone 18 lat i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych oraz akceptuję postanowienia regulaminu”;
* dane obu osób: imię, nazwisko, miejscowość oraz numery telefonów do kontaktu.
*dowód wpłaty
Zdjęcia zgłoszone w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Konkursie.

Nadesłane lub przyniesione do biura ogłoszeń zdjęcia po opłaceniu kwoty 60,00zł brutto zostaną opublikowane w dniu 14 lutego 2017 r. w walentynkowym dodatku Gazety Olsztyńskiej „Walentynki romantycznie”.

§8
Nagrodę główną konkursu, czyli romantyczny weekend w hotelu otrzyma para, która zostanie wyłoniona przez komisję powołaną przez Organizatora.

§9
Para, która wg komisji w składzie:
- Beata Tokarczyk
- Joanna Tumaniec
- Barbara Mazur
najciekawiej przedstawi romantyczną chwilę otrzyma nagrodę.

Ogłoszenie wyników konkursu

§10
Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody telefonicznie w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
Organizator poinformuje także zwycięzcę o warunkach odbioru nagrody.

§11
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanej nagrody.

Ochrona danych

§12
1.Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora będącego Administratorem tych Danych Osobowych w celu wyłonienia Laureatów Plebiscytu.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursu jest Organizator.

Reklamacje

§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§14
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§15
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

Postanowienia końcowe

§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl/plebiscyty


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD