Regulamin plebiscytu na Najpopularniejszy gabinet fryzjerski "Złote Nożyce" i Najpopularniejszy gabinet kosmetyczny "Złota Maseczka"

2016-05-19 22:03:00(ost. akt: 2016-05-24 13:16:22)
§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Najpopularniejszy gabinet fryzjerski "Złote Nożyce" i Najpopularniejszy gabinet kosmetyczny "Złota Maseczka"

§2

Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3

Plebiscyt trwa od dnia 24.05.2016 r. do 30.06.2016 r.

§4

Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6

1. Kandydatury do tytułów "Złote Nożyce" i "Złota Maseczka" mogą zgłaszać czytelnicy, mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia.

2. Zgłoszenia przyjmujemy od 22 maja. Kandydatury można zgłaszać do końca trwania Plebiscytu. Zakłady fryzjersko-kosmetyczne mogą być zgłoszone w obu kategoriach lub wybranej kategorii.

3. Zgłoszenie do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną nazwy zakładu na adres:

powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl

powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl

powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl

powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl

powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl

powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl

powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl

powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl

powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl

powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl

powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl

powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl

powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl

powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl

powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl

powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl

powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl

powiat olsztyński: wydawca@gazetaolsztynska.pl

4. Właściciel każdego nominowanego lokalu może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.

5. Wymieniona w §12 Komisja ma prawo nie dopuścić zgłoszonego lokalu do udziału w Plebiscycie.

6. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie lokale z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

7. Tytuły "Złote Nożyce" i "Złota maseczka" w danym powiecie otrzymają lokale, które uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

8. Tytuły zostaną przyznane w tych powiatach, w których będą trzy i więcej zgłoszeń. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń lokale uczestniczą tylko w klasyfikacji regionalnej.

9. Tytuły "Złote Nożyce" i "Złota maseczka" województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają je lokale, które uzyskają największą liczbę głosów ze wszystkich powiatów.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany lokalowi z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto.
Głosowanie rozpocznie się 24 maja 2016 r. o godz. 12.00 i potrwa do 30 czerwca 2016 r. do godz. 23.59.
Lista kodów i numerów:

Złote Nożyce
Powiat Bartoszyce – „GB.ZN.X” na 7148
Powiat Braniewo – „IKAT.ZN.X” na 71601
Powiat Działdowo – „GD.ZN.X” na 7148
Powiat Elbląg – „DE.ZN.X” na 71160
Powiat Ełk – „RE.ZN.X” na 7148
Powiat Giżycko – „GG.ZN.X” na 7148
Powiat Gołdap – „KG.ZN.X” na 71160
Powiat Iława – „GI.ZN.X” na 7148
Powiat Kętrzyn – „GK.ZN.X” na 71051
Powiat Lidzbark Warmiński – „GL.ZN.X” na 7148
Powiat Mrągowo – „KM.ZN.X” na 71051
Powiat Nidzica – „GN.ZN.X” na 7148
Powiat Nowe Miasto Lubawskie – „NW.ZN.X” na 71160
Powiat Olecko – „GO.ZN.X” na 71160
Powiat Olsztyn – „GO.ZN.X” na 7148
Powiat Ostróda – „GS.ZN.X” na 71051
Powiat Pisz – „GP.ZN.X” na 71051
Powiat Szczytno – „NM.ZN.X” na 71160
Powiat Węgorzewo – „WT.ZN.X” na 71160

Złota Maseczka
Powiat Bartoszyce – „GB.ZM.X” na 7148
Powiat Braniewo – „IKAT.ZM.X” na 71601
Powiat Działdowo – „GD.ZM.X” na 7148
Powiat Elbląg – „DE.ZM.X” na 71160
Powiat Ełk – „RE.ZM.X” na 7148
Powiat Giżycko – „GG.ZM.X” na 7148
Powiat Gołdap – „KG.ZM.X” na 71160
Powiat Iława – „GI.ZM.X” na 7148
Powiat Kętrzyn – „GK.ZM.X” na 71051
Powiat Lidzbark Warmiński – „GL.ZM.X” na 7148
Powiat Mrągowo – „KM.ZM.X” na 71051
Powiat Nidzica – „GN.ZM.X” na 7148
Powiat Nowe Miasto Lubawskie – „NW.ZM.X” na 71160
Powiat Olecko – „GO.ZM.X” na 71160
Powiat Olsztyn – „GO.ZM.X” na 7148
Powiat Ostróda – „GS.ZM.X” na 71051
Powiat Pisz – „GP.ZM.X” na 71051
Powiat Szczytno – „NM.ZM.X” na 71160
Powiat Węgorzewo – „WT.ZM.X” na 71160

Na stronach internetowych widoczne będą rankingi, które zostaną wyłączone przed końcem głosowania.

§8

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9

Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10

Protokół powinien zawierać:

1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególne lokale ze wskazaniem 10 lokali, które otrzymają tytuły " Złote Nożyce, czyli najpopularniejszy gabinet fryzjerski" i "Złota maseczka, czyli najpopularniejszy gabinet kosmetyczny ". 5/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11

Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi 7-8 lipca na łamach Gazety Olsztyńskiej, Dziennika Elbląskiego i tygodników lokalnych Grupy WM oraz na stronach internetowych Grupy WM:

1. gazetaolsztynska.pl, dziennikelblaski.pl

2. bartoszyce.wm.pl, braniewo.wm.pl, elk.wm.pl, dzialdowo.wm.pl, gizycko.wm.pl, goldap.wm.pl, ilawa.wm.pl, ketrzyn.wm.pl, lidzbarkwarminmski.wm.pl, lubawa.wm.pl, morag.wm.pl,mragowo.wm.pl, nidzica.wm.pl, nowemiastolubawskie.wm.pl, olecko.wm.pl, ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl, szczytno.wm.pl, wegorzewo.wm.pl

§12

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Igor Hrywna

Przemysław Cieszyński

Aleksandra Tchórzewska


§13

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14

Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.

3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

& 16

Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl