Regulamin gry miejskiej "Kopernik wybrały tramwaj!"

2015-12-10 05:13:54 (ost. akt: 2015-12-10 20:39:44)
§ 1. Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia gry miejskiej „Kopernik wybrałby tramwaj” (zwaną dalej Grą).
2. Organizatorem Gry jest GRUPA WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem) na zlecenie Gminy Olsztyn z siedzibą w Olsztynie przy pl. Jana Pawła II 1, NIP 739-384-70-26 .
3. Przez organizację gry rozumie się przygotowanie punktów kontrolnych na terenie miasta Olsztyn oraz wszystkie inne czynności zmierzające do prawidłowego jej przebiegu.

§ 2. Zasady Gry
1. Gra toczy się przez 2 dni: w piątek 11.12.2015 w godzinach 9.00 -15.00, w sobotę 12.12.2015 r. w godzinach 9.00 -15.00.
2. Zadaniem uczestników gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi oraz wykonywanie następujących po sobie zadań.
3. W Grze mogą brać udział drużyny 2 - 5 osobowe lub pojedynczy gracze.
4. Udział w Grze jest bezpłatny.
5. Nieletni mogą brać udział w Grze jedynie pod opieką prawnego opiekuna lub pod opieką innej pełnoletniej osoby.
6. Każda z drużyn lub indywidualny gracz musi zaliczyć co najmniej 5 z 7 punktów kontrolnych w czasie Gry. Przy czym można to zrobić w ciągu jednego lub dwóch dni, zaliczając punkty kontrolne w wybranej przez siebie kolejności.
7. Każdy uczestnik Gry powinien być wyposażony w długopis i kartkę.
§ 3. Uczestnicy Gry i zgłoszenia
1. Rejestracja zespołów i pojedynczych graczy będzie miała miejsce dnia 11. 12. 2015 r., w godz. 9.00 – 15.00 oraz dnia 12.12. 2015 r. w godz. 9.00 – 15.00 w Bibliotece Wojewódzkiej w Olsztynie, ul. Stare Miasto 33.
2. Formularz rejestracyjny będzie dostępny od 9.12 do 12.12.2015 r. na stronie www.gazetaolsztynska.pl oraz od 9.12 do 11.12.2015 r. w wybranych punktach miasta
w godz. ich otwarcia (LISTA PUNKTÓW W ZAŁ.).
3. Zbieranie punktów można rozpocząć w dowolnym momencie poprzez pobranie karty Gry . Karty Gry będą dostępne w punktach kontrolnych, w punkcie informacyjnym w Bibliotece Wojewódzkiej w Olsztynie, ul. Stare Miasto 33, w godzinach trwania Gry.
4. Pełnoprawnym uczestnikiem rywalizującym o nagrody zostają osoby, które prawidłowo wypełnią karty Gry i zarejestrują się w punkcie informacyjnym w Bibliotece Wojewódzkiej,
ul. Stare Miasto 33, w godz. trwania gry.
5. Każdemu zespołowi i pojedynczym graczom zostanie nadany numer.
6. Ukończenie Gry następuje na podstawie zaliczenia wszystkich 5 z 7 punktów kontrolnych i uzyskaniem podpisów na karcie do Gry.
7. Członkiem każdego z zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych. Jeśli opiekunem osób niepełnoletnich nie jest ich rodzic lub prawny opiekun, te osoby dorosłe muszą złożyć pisemne oświadczenie, że niepełnoletni biorą udział w Grze pod ich opieką i nadzorem. Odpowiednią zgodę należy dostarczyć wraz z formularzem zgłoszeniowym.
8. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
9. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
- wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
- przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry;
- opublikowanie przez organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku imienia i nazwiska uczestnika.

10. W czasie Gry na każdym punkcie kontrolnym na graczy czeka specjalnie oznaczona postać. Zadaje ona 3 pytania. Aby uzyskać zaliczenie, należy prawidłowo odpowiedzieć na jedno pytanie.
11. W jednym punkcie kontrolnym odpowiedź na 1 pytanie można uzyskać za okazaniem skasowanego biletu MPK Olsztyn, aktualnej sieciówki lub karty miejskiej.
12. Każda drużyna lub indywidualny gracz może dokończyć zdanie znajdujące się na karcie Gry: „Kopernik jeździłby tramwajem, bo…” i rywalizować o nagrodę specjalną. Nagrodzone zostaną najciekawsze zakończenia zdania. W losowaniu nagród wezmą udział karty, na których będzie potwierdzonych minimum 5 punktów kontrolnych i dokończone powyższe zdanie.


§ 4. Zwycięzcy
1. Karty z zaliczonymi punktami kontrolnymi oraz dokończonym zdaniem należy złożyć najpóźniej w sobotę 12.12.2015 r.. do godz. 15.00.
2. Nagrody zostaną rozlosowane w 4 kategoriach spośród poprawnie złożonych kart Gry zarejestrowanych uczestników:

- Kategoria gracz indywidulany z zaliczonymi 5 punktami kontrolnymi – do wygrania zestaw kurtka + gra planszowa „Tramwaje olsztyńskie”.
- Kategoria gracz indywidualny z zaliczonymi 6 i więcej punktami kontrolnymi – do wygrania zestaw dysk zewnętrzny 1 TB + gra planszowa „Tramwaje olsztyńskie”.

- Kategoria zespół z zaliczonymi 5 punktami kontrolnymi – do wygrania zestaw kurtka + gra planszowa „Tramwaje olsztyńskie” dla każdego członka zespołu.
- Kategoria zespół z zaliczonymi 6 i więcej punktami kontrolnymi – do wygrania zestaw dysk zewnętrzny 1 TB + gra planszowa „Tramwaje olsztyńskie” dla każdego członka zespołu.

3. Nagroda w kategorii specjalnej za najciekawsze zakończenie zdania, o którym mowa w § 3. pkt 12. z podziałem na:
- Kategoria specjalna – gracz indywidualny – do wygrania zestaw dysk zewnętrzny 1 TB + gra planszowa „Tramwaje Olsztyńskie”
- Kategoria specjalna – zespoły – do wygrania zestaw kurtka + gra planszowa „Tramwaje olsztyńskie” dla każdego członka zespołu.

4. Losowanie zwycięzców i ogłoszenie laureatów nagrody specjalnej odbędzie się na scenie Staromiejskiej 13.12.2015 r. , ok. godz. 15:10, podczas VII Warmińskiego Jarmarku Świątecznego.
5. Uczestnicy gry, którzy otrzymają nagrodę specjalną, nie biorą udziału w losowaniu nagród
z § 4., pkt 2.
6. Fundatorem nagród jest Gmina Olsztyn.


§ 5. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Gmina Olsztyn z siedzibą
w Olsztynie przy pl. Jana Pawła II 1, NIP 739-384-70-26 (Zlecający).
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Gry, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Dane zdobywców w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku zostaną opublikowane na łamach gazet, stron internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych z Gry.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
5. Uczestnicy, biorąc udział w Grze udzielają Zlecającemu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonywanych podczas trwania Gry. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i filmów, w tym publikowanie przez Organizatora na łamach gazet, stron internetowych, w portalach społecznościowych oraz informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz w uzasadnionym przypadku imienia i nazwiska uczestnika zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 630 z późn. zm.) .
6. Podanie danych osobowych przez uczestnika oraz udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa w Grze.

§ 5. Zasady bezpieczeństwa
1. W czasie trwania Gry będzie czynny punkt informacyjny w Bibliotece Wojewódzkiej w Olsztynie, ul. Stare Miasto 33, kontakt do Organizatora 89 539-74-56.
2. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych. Dopuszczalne jest korzystanie z komunikacji miejskiej.
3. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu, zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.
4. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej osobom uczestniczącym
w Grze.
5. Charakter imprezy powoduje, że zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnicy, przystępując do Gry, biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno - cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
7. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
8. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze, jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
10. Organizator nie jest stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.
11. Organizator ma prawo ograniczenia ilości uczestników Gry poprzez zamknięcie punktu informacyjnego i nieprzyjmowanie zgłoszeń, jeżeli z uwagi na ilość uczestników Gry przyjmowanie dalszych zgłoszeń zagrażałoby bezpieczeństwu uczestników, jak i sprawnemu przeprowadzeniu Gry.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora oraz w punkcie informacyjnym.
2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian z regulaminie.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD