Regulamin - Mały Książę, Mała Księżniczka

2015-04-30 14:59:44 (ost. akt: 2015-04-30 14:59:04)

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu na Małego Księcia i Małą Księżniczkę w 2015 roku (zwanego dalej Plebiscytem).

Organizator:
§2.
Organizatorem Plebiscytu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

Czas trwania:
§3.
Plebiscyt trwa od 29 kwietnia do 28 maja 2015 roku.

Uczestnicy:
§4.
1.W plebiscycie mogą brać udział dzieci w wieku do 10 lat zgłoszone do udziału w plebiscycie przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.
2.W Plebiscycie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora uczestniczących w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu.
3.Zgłoszenie dziecka do udziału w Plebiscycie następuje poprzez nadesłanie drogą elektroniczną jego jednego zdjęcia na adres plebiscyty@gazetaolsztynska.pl w terminie do 26 maja 2015 roku do godz. 23:59. Waga zdjęcia nie może przekraczać 5 MB.
4.Prawidłowe zgłoszenie dziecka do Plebiscytu powinno zawierać:
- imię, nazwisko i wiek dziecka oraz miejscowość
- zgodę co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku dziecka na potrzeby plebiscytu;
- akceptację postanowień regulaminu;
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer telefonu do kontaktu.

W temacie e-maila należy napisać: Mały Książę i Mała Księżniczka 2015.

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów i opublikowania wyników.

5. Dzieci zgłoszone do Plebiscytu w nieprawidłowy sposób nie będą brały udziału w Plebiscycie.
6. Nadesłane zdjęcia zostaną ponumerowane i umieszczone na stronie gazetaolsztynska.pl
7. Zdjęcia chłopców i dziewczynek zostaną zamieszczone w dwóch odrębnych galeriach.
8. Na jednym zdjęciu powinno znajdować się jedno dziecko.

Zwycięzcy:
§5.
Tytuł Małej Księżniczki otrzyma dziewczynka, której zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Tytuł Małego Księcia otrzyma chłopiec, którego zdjęcie uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów.

Głosowanie:

§ 6.
Głosowanie na Małego Księcia i Małą Księżniczkę odbywa się za pomocą sms’ów nadsyłanych do 28 maja 2015 roku do godziny 12.00 .

Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana dziecku za wysłanie SMSa za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

1 zł + VAT – 1 głos
2 zł + VAT – 3 głosy
3 zł + VAT – 5 głosów

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania (1-2 dni przed końcem głosowania).

§ 7.
1.Sms’y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
2.Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§ 9.
Protokół powinien zawierać:
a) liczbę nadesłanych sms’ów
b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

Ogłoszenie wyników:

§10.
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się na stronie WWW.gazetaolsztynska.pl
Mały Książę i Mała Księżniczka zostaną nagrodzeni oraz zaprezentowani w „ Gazety Olsztyńskiej”
w wydaniu 1 czerwca 2015.
§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja konkursowa.

Dane osobowe:

§12.
Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu jestOrganizator.
2. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.
3. Zebrane dane nie będą udostępniane dla innych odbiorców danych.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa wPlebiscycie.

Reklamacje:

§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16
Zgłoszenia do Plebiscytu i bilingi sms’ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

Postanowienia końcowe:

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.gazetaolsztyńska.pl.