Regulamin plebiscytu "Najpopularniejszy Sportowiec i Trener Roku 2016"

2017-01-03 19:14:41 (ost. akt: 2017-01-04 13:01:25)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2016 (zwanych dalej Laureatami).§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem), kapitał zakładowy 8.301.000 zł.§3
Plebiscyt trwa od dnia 4 stycznia 2017r. do dnia 19 stycznia 2017r.§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).§6
.1. Tytuł Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2016. otrzymają kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów zsumowanych z nadesłanymi wiadomościami sms, o których mowa w §7 ust. 2 i 3.

2. W następnej kolejności, według liczby oddanych głosów, zostanie wyłonionych 2 kandydatów: Najpopularniejszy sportowiec oraz Najpopularniejszy Trener 2016r.

3. Każdy prawidłowo oddany na kandydata sms to1 pkt. Kandydat, który otrzyma najwięcej punktów liczonych w sposób ustalony wyżej, otrzyma tytuł Sportowca i Trenera Roku.§7
Głosowanie odbywa się następująco:

1. Za pomocą smsów nadsyłanych w terminie od 4 stycznia 2017r. do dnia 19 stycznia 2017r.do godz. 12:00.

2. Smsy należy wysyłać na numer 71160. Koszt jednego smsa wynosi 1,23 zł z vatem.

3. Każdy uczestnik plebiscytu może oddać dowolną ilość głosów za pomocą smsów.

4. Wysyłając sms Czytelnicy wyrażają zgodę na udział w głosowaniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.§8
Głosem prawidłowo oddanym w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą wiadomości sms, o której mowa w §7.§9
Liczenie sms zostanie udokumentowane bilingiem.§10
Po zakończeniu liczenia głosów bilingi zostaną dostarczone do lokalu, w którym odbędzie się Gala Sportu, w sposób, który zagwarantuje ich nienaruszalność.§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 20 stycznia 2017 roku podczas Gali „Sportowiec Roku 2017” (zwanego dalej Galą) w Węgorzewskim Centrum Kultury w Węgorzewie przy ulicy Generała Józefa Bema 14 w Węgorzewie.§12.
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Monika Kacprzak,
2/ Magdalena Mikiciuk§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać w formie pisemnej z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).§17
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.§18
Prawidłowo nadesłane reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.§19
Bilingi wypełnione i przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.§20
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.§21
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.§22
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.wm.pl.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5