REGULAMIN Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Piskiego 2014

2015-01-09 02:00:00 (ost. akt: 2015-01-07 12:57:41)
§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Piskiego 2014 Roku za pomocą głosowania sms (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest "Edytor" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt trwa od dnia 09.01.2015 r. do dnia 14.02.2015 r. do godz. 23.59.

§4.
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5.
1. Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Piskiego 2014 Roku otrzyma osoba, która otrzyma największą ilość głosów oddanych smsowo i poprzez kupony.

2. Zwycięzca plebiscytu otrzyma nagrodę rzeczową

§6.
1. Kandydatami są sportowcy — osoby wytypowane przez redakcję Gazety Piskiej. Lista kandydatów znajduje się na www.pisz.wm.pl i w Gazecie Piskiej. Czytelnicy mogą zgłaszać swoje kandydatury przez cały okres trwania plebiscytu.


§7.
Głosowanie trwa od 09.01.2015 do 14.02.2015 r. do godz. 23.59 i odbywa się
następująco:
1. Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany za pomocą sms'a wysłanego z telefonu komórkowego na numer 71051 w terminie od 09.01.2015 r. do dnia 14.02.2015r. do godz. 23.59. włącznie. Koszt sms to 1,23 zł.

2. Sms'y nadesłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.

3. Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.


§9
Protokół powinien zawierać:

a) liczbę nadesłanych sms'ów

b) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10
Wyniki Plebiscytu będą opublikowane na łamach Gazety Piskiej po jego zakończeniu.

§11
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:

a) Elżbieta Żywczyk
b) Grzegorz Gierej
c) Beata Smaka
d) Igor Hrywna

§12
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem "Plebiscyt-reklamacja" w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§13
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§14
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§15
Biling sms'ów nadesłanych w Plebiscycie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;

c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.pisz.wm.pl.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5