Znajdź oferty
ze swojego regionu

lub Dodaj ogłoszenie

Działka ROD Żwirki i Wigury Elbląg

Ogłoszenie nieaktywne

Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-03 14:30:11

Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo do działki nr 126 o powierzchni 318 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Żwirki i Wigury" w Elblągu, za cenę wywołania nie niższą niż 8 000,00 pln (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Ofertę na zakup udziału w nieruchomości należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 22 sierpnia 2021 r.

Warunki sprzadaży udziału:

a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,

b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,

c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,

d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny co najmniej 4 dni przed zawarciem umowy,

e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna. Zarząd ROD musi wyrazić zgodę na nabycie prawa do działki, przy zatwierdzaniu bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy.

Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zgodę na nabycie prawa do działki.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z syndykiem: Michał Figura tel.: 601 627 391 email:

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

Ogłoszenie nieaktywne

Ogłoszenia Mogą Cię zainteresować również:

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD