Anna Osłowska: Idziemy w dobrym kierunku

2022-01-20 16:00:00(ost. akt: 2022-01-20 11:06:01)

Autor zdjęcia: ZOZ

Od 28 października 2020 roku nidzicki szpital pełni rolę Szpitala Tymczasowego przeznaczonego do leczenia COVID-19. Dyrekcja myśli również o przyszłości ZOZ w Nidzicy oraz opieki zdrowotnej w Powiecie Nidzickim. Czas zwolnienia tempa zachorowań na covid-19 wykorzystała na opracowywanie strategii rozwoju, której niektóre aspekty przedstawiła podczas debaty o zdrowiu, zorganizowanej przez radnych Rady Miejskiej w Nidzicy.
Personel medyczny i niemedyczny przeszedł próbę powrotu do czasu sprzed pandemii. Dzięki staraniom dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Anny Osłowskiej i personelu w nidzickim szpitalu otwarty został Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, uruchomiono blok operacyjny wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Chirurdzy wykonali pierwsze operacje. Działał również oddział chirurgiczny. Częściowo uruchomiony został oddział wewnętrzny i leczeni byli pierwsi pacjenci. Niestety, powrót epidemii i zwiększonej liczby zakażeń spowodowały, że trzeba było te oddziały zamknąć i wrócić do walki z covidem. — Dzięki temu, że mamy bardzo nowoczesny budynek i sprzęt medyczny leczymy pacjentów niemal z całej Polski, którym zapewniamy najlepsze warunki leczenia. Przestaliśmy być ośrodkiem lokalnym. Jesteśmy też znani politykom, urzędnikom. Przykładem może być wizyta premiera RP Mateusza Morawieckiego — mówi dyrektor ZOZ Anna Osłowska.

Dzięki staraniom wszystkich pracowników szpital świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Czas oddechu od covida został wykorzystany również na opracowywanie strategii rozwoju, o której wspomniano podczas debaty o zdrowiu, zorganizowanej przez Radę Miejską w Nidzicy. Uczestniczyli w niej dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Anna Osłowska, zastępca dyrektora ds administracyjnych Janusz Dobek, kierownik działu technicznego Andrzej Kutryb.

Debata dotyczyła funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Nidzica i stworzyła niepowtarzalną okazję do podsumowania ogólnej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, jego dotychczasowych dokonań w okresie minionych lat, stanu obecnego, ale i również zamierzeń na przyszłość. — Ożywiona dyskusja, wywołana bieżącymi problemami w leczeniu pacjentów, ukazała wieloaspektowość tego złożonego zagadnienia, jakim jest poszanowanie godności ludzkiej wyrażające się m.in. w konstytucyjnym prawie do opieki nad ich stanem zdrowia.

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że życie i zdrowie jest najwyższą wartością człowieka — mówi dyrektor Anna Osłowska.

Obserwujemy od bardzo wielu lat szeroką dyskusję o pożądanym kształcie systemu służby zdrowia w Polsce. Niewątpliwie poziom usług medycznych oferowanych przez ten system można ocenić przez pryzmat jakości leczenia pacjentów, dostępności do poszczególnych rodzajów świadczeń, a w końcu zadowolenia z polepszenia ich stanu zdrowia. Jest bardzo wiele problemów do rozwiązania i każdy ma w tym swój udział.

— Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy wpisuje się w ten system leczenia. Jest placówką jedną z wielu w Polsce i na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ale już jedyną tego typu dla ponad 30 tysięcy mieszkańców powiatu nidzickiego, tworzących lokalność czterech samorządów, w tym dla ponad 14 tysięcy w mieście Nidzica — dodaje zastępca dyrektora ds administracyjnych Janusz Dobek.

Problemy służby zdrowia widzimy chociażby na przykładzie problemów zgłaszanych zarówno przez pacjentów, jak również radnych samorządów gminnych i powiatowego.

— Rozmowy o problemach to tylko początek poważnej dyskusji o pożądanym kształcie i poziomie udzielanych świadczeń medycznych. To również szersza dyskusja o zadowoleniu ze zdrowia mieszkańców powiatu nidzickiego oraz ich zaangażowaniu i uczestnictwie w jego najważniejszych życiowych sprawach. Zawsze najważniejszą inwestycją dla takiego środowiska jest człowiek. Bez niego życie każdej społeczności ubożeje, a z czasem i zamiera — tłumaczy dyrektor Anna Osłowska.

Zarówno kadra menadżerska ZOZ w Nidzicy, jak również wszyscy pozostali jego pracownicy stoją każdego dnia na posterunku, każdego dnia toczą nieustającą walkę o zdrowie i życie ludzkie. To pierwsze „oczy i ręce”, które leczą. Ich sprawność nie jest dziełem przypadku.

To bardzo ciężka i mozolna praca, o najwyższym poziomie odpowiedzialności. Istotną rolę odgrywa tutaj przygotowanie do najwyższej jakości usług medycznych, w tym jakości klinicznej, potwierdzającej wartość leczenia oraz właściwe traktowanie pacjenta w całym procesie tego leczenia. Wymaga to niewątpliwie dokonania pewnego rodzaju skoku cywilizacyjnego, przełamywania barier

mentalnych oraz niemocy decyzyjnych. Nie można żyć dniem wczorajszym. Dzisiejsze problemy trzeba rozwiązywać tu i teraz. Nazywajmy je, stawiajmy pytania i opracowujmy metody oraz sposoby ich załatwienia.

— Mój długoletni staż pracy w sektorze medycznym, zarówno od strony medycznej jak i menadżerskiej, pozwalają mi na jasną ocenę sytuacji. Jeżeli chcesz skutecznie pomagać innym, musisz być sam silny. Silna i zdrowa musi być placówka, którą zarządzasz. Przez długie lata byłam orędowniczką inwestowania w potencjał techniczny i kadrowy Szpitala w Nidzicy. Już wtedy wiązałam takie myślenie z postępem, który zapewniłby niepohamowany rozwój i uzyskanie poziomu nowoczesnej placówki służby zdrowia, spełniającej wszelkie wymogi w zakresie jakości świadczonych usług medycznych, ale również i finansowych oraz zarządczych. Takie myślenie przyniosło pierwsze i oczekiwane rezultaty — mówi dyrektor Anna Osłowska.

Jakie są więc determinanty przyszłości? O czym należy wiedzieć i o czym myśleć?
— Najważniejszy jest człowiek. Człowiek po jednej i drugiej stronie. Jeżeli jest pacjent, to powinien być i lekarz, i pielęgniarka, i opiekun oraz ratownik medyczny, i informatyk, i kadrowy, i księgowy, jak również kucharz i sprzątaczka. Do tego niezbędny sprzęt i infrastruktura techniczna oraz logistyczna.

To cały skomplikowany system powiązań, połączonych ze sobą w jedną całość. To jasno obrazuje prostą zależność: pożądaną skuteczność świadczonych usług może zapewnić tylko najwyższy poziom wiedzy i doświadczenia kadry medycznej oraz zaplecza techniczno-administracyjnego — mówi dyr. Anna Osłowska.
Należy podkreślić, że zapewnienie odpowiednio wykształconej kadry medycznej to jedno z najistotniejszych wyzwań stojących obecnie zarówno po stronie kadry zarządzającej naszego Szpitala, ale również po stronie włodarzy wszystkich gmin i powiatu nidzickiego.

— Nabór personelu medycznego do pracy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy oraz konieczność utrzymania dotychczasowej kadry w miejscu pracy wiąże się po pierwsze z budowaniem wizerunku Szpitala, gminy i powiatu, a po drugie ze stworzeniem atrakcyjnej oferty, która zachęci ich wszystkich do pracy, ale i osiedlenia się w tak atrakcyjnym rejonie województwa warmińsko-mazurskiego — dodaje z-ca dyr. ds administracyjnych Janusz Dobek.

Szpital prowadzi otwartą politykę rekrutacji oraz czyni usilne starania w celu szybszego dopływu do systemu opieki zdrowotnej nowej kadry, co wpływa jednocześnie na budowę lokalnego rynku pracy. Przyczyni się to niewątpliwie do poprawy sytuacji i rozwoju naszego regionu, co skutkować będzie zwiększoną dostępnością do świadczeń lekarskich i poprawą funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

Nie możemy dopuścić, aby absolwenci kierunków medycznych po zdobyciu specjalizacji, ale też specjaliści wykształceni za granicą emigrowali do większych ośrodków medycznych i aglomeracji, zapewniających im lepsze warunki pracy, wynagrodzenia oraz zamieszkania. Zmniejszenie tym sposobem zasobów kadrowych dla ZOZ w Nidzicy będzie dla nas wszystkich dużą porażką. Należy przy tym pamiętać, że lekarze oraz inni przedstawiciele zawodów medycznych odgrywają w społeczeństwie szczególną rolę. Powierza im się zdrowie, które jest jednym z największych dóbr człowieka.

— Ze swojej strony szukamy także wszelkich rozwiązań, które ułatwiłyby podejmowanie pracy w Nidzicy przez personel medyczny z innych krajów — mówi dyrektor Anna Osłowska.

Kolejnym głównym elementem służącym realizacji celów strategicznych będzie dostosowanie „starej substancji” Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy do poziomu nowoczesnego standardu świadczonych usług medycznych. Wymaga to prowadzenia niezbędnych remontów, ale również w zależności od obranego kierunku rozwoju, rozbudowy już istniejącej infrastruktury o nowe obiekty, w tym lądowiska dla helikopterów, które poszerzy funkcjonalność szpitala, a także zwiększy atrakcyjność miasta i Powiatu Nidzickiego.

— Już teraz prowadzimy wieloaspektowe działania służące opracowaniu generalnej koncepcji modernizacji i remontu budynków szpitala. Dobiegły końca prace nad sporządzeniem programu funkcjonalno-użytkowego zakładającego modernizację starej części szpitala, a w dalszej kolejności zakłada się opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji Przychodni Zdrowia przy ul. Traugutta w Nidzicy, budowy nowego kompleksu z funkcją użytkowo-biurową i zapleczem technicznym oraz wspomnianej wyżej budowy lądowiska dla helikopterów.

Pozwoli to określić zakres niezbędnych robót remontowych i oszacować wstępnie jego koszty finansowe, ale również zasadność ich przeprowadzenia. Okazać się może bowiem, że remontowanie starej substancji jest po prostu nieopłacalne, ale również niefunkcjonalne w odniesieniu do istniejących potrzeb. Niewykluczone jest również w tym kontekście, że zamiast dokonywać niegospodarnego wydatkowania środków finansowych na remont i modernizację „sfatygowanej” i niewydolnej Przychodni, można wybudować ją od podstaw w znacznie innym kształcie i zakresie oraz w innym miejscu, uwzględniającym jej szerszą dostępność dla coraz liczniejszej ilości pacjentów. A to był przecież jeden z problematycznych wątków toczącej się dyskusji podczas odbytej debaty — mówi dyrektor Anna Osłowska.

Kluczową sprawą jest podjęcie decyzji, w którą stronę idziemy? Czy chcemy mieć nowoczesną, sprawną i wydolną służbę zdrowia, czy też zatrzymać się w marazmie minionej epoki i dalej narzekać na niską jakość świadczonych usług medycznych?

— Ponawiam swoją deklarację, wyrażoną podczas tej owocnej, październikowej debaty: Otwierajmy się na współpracę. Podejmijmy ją w tak ważnych ludzkich sprawach. Potrzebujemy dużego wsparcia od wszystkich, którym zależy na tym, aby przejść do następnego etapu rozwoju „cywilizacji medycznej”. Dziękuję bardzo panu wojewodzie Arturowi Chojeckiemu, panu staroście Marcinowi Palińskiemu, panu burmistrzowi Jackowi Kosmali, radnym oraz Dyrektorowi Oddziału NFZ w Olsztynie za wsparcie i współpracę, oraz za to, że sprzyjają rozwojowi szpitala w nowej odsłonie— mówi dyr. Anna Osłowska.

Dziękuję również wszystkim pracownikom ZOZ w Nidzicy za ich ofiarną pracę i poświęcenie na rzecz walki o zdrowie i życie naszych pacjentów.
Realizacja powyższej wizji rozwoju Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy zapewni także naszym zdaniem uzyskanie najwyższego standardu jakości jego funkcjonowania w kontekście świadczonych usług i obsługi pacjentów w przyszłej perspektywie wpisanej w rządowy „POLSKI ŁAD”.

Obrazek w tresci

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5