Kolejna burzliwa sesja Rady Powiatu Nidzickiego za nami

2024-06-11 16:00:00(ost. akt: 2024-06-11 11:34:48)

Autor zdjęcia: Gosia Grabowska

28 maja odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Nidzickiego. Po otwarciu sesji radni nie byli zgodni co do porządku obrad. Zgłoszono zdjęcie jednego z punktów, a mianowicie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nidzicy.
I tu nie było jasności co do celowości takiego ruchu. Wielu radnych zgłaszało swoje wątpliwości. Niemniej najwięcej zastrzeżeń miał radny Andrzej Bróździński. Wywiązała się nawet dyskusja, którą próbowała ukrócić przewodnicząca rady powiatu Elżbieta Góralska. W uciszaniu sporów i nieustannym podnoszeniu tej samej kwestii pomógł jej radny Jacek Jankowski. Ostatecznie udało się niejednogłośnie zmienić porządek obrad. Punkt ten zastąpił "uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego".

Po sprawozdaniu starosty Pawła Przybyłka ponownie wywiązała się dyskusja związana z pismem, które zgłoszono do komisarza wyborczego. Jak zaznaczył starosta - czeka na decyzję sądu i dopóki nie ma ostatecznego stanowiska sądu w postaci wyroku wszystkie decyzje i uchwały, w których głosuje starosta są zgodne z prawem. Jednocześnie starosta Paweł Przybyłek zwrócił uwagę jednemu z radnych, by nie ferował wyroków. Dyskusja była może mało elegancka, niemniej wskazuje tylko z jakimi wątpliwościami boryka się obecny skład rady. Radny Marcin Paliński pytał starostę o dyżury aptek, w odpowiedzi usłyszał, że na kolejnym posiedzeniu zarządu będzie ta kwestia dyskutowana i zapadną decyzje.
Radnym udało się przebrnąć przez burzliwy początek sesji i mogli przejść do podejmowania uchwał zaplanowanych na ten dzień.

Podjęto uchwały w sprawach:
- Określenia zadań oraz zasad udzielenia dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2024 rok i tu przyjęto uchwałę jednogłośnie.

- Wskazania członka organu stanowiącego Powiatu Nidzickiego na kandydata do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy. Na to stanowisko starosta zgłosił radną Elżbietę Góralską, natomiast Marcin Paliński zgłosił Andrzeja Bróździńskiego.
Większością głosów członkiem składu komisji została Elżbieta Góralska.

- Wskazania członka organu stanowiącego Powiatu Nidzickiego na kandydata do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Ponownie kandydaturę Elżbiety Góralskiej zgłosił starosta, natomiast Małgorzata Remba-Kardasińska zgłosiła Ewę Krzyżewską. Większością głosów ponownie w skład komisji wchodzi radna Elżbieta Góralska.

- Wskazania członka organu stanowiącego Powiatu Nidzickiego na kandydata do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy. Starosta ponownie zgłosił kandydaturę przewodniczącej rady powiatu, a Małgorzata Remba-Kardasińska zgłosiła jako kandydata Leszka Śpiewak. I tym razem większością głosów w komisji tej pracować będzie Elżbieta Góralska.

- Oddelegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nidzickiego. Tu zgłoszono kandydatury Moniki Szypulskiej, Zbigniewa Słupskiego i Marcina Palińskiego. W pierwszym głosowaniu zwyciężył Marcin Paliński, do pozostałej dwójki głosowano raz jeszcze, bo uzyskali tę samą liczbę głosów. Ostatecznie w komisji tej pracować będą Marcin Paliński i Zbigniew Słupski.

- Powołania stałej komisji Rady Powiatu w Nidzicy. Wprowadzono tu autopoprawkę w podstawie prawnej. Za uchwałą głosowało 9 radnych, 5 było przeciw. Uchwała została przyjęta.

- Powołania składu osobowego stałej komisji Rady Powiatu w Nidzicy. I tu również wprowadzono taką samą autopoprawkę w podstawie prawnej. Ta uchwała również została przyjęta stosunkiem głosów 9 za i 5 przeciw.

- Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nidzickiego. Tę uchwałę przyjęto 8 głosami za, 6 radnych było przeciw.

- Zmian w budżecie powiatu na 2024 rok. Uchwalę przyjęto 8 głosami za, 5 radnych było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

- Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nidzickiego na lata 2024-2034. Uchwałę przyjęto 9 głosami za. I tu 5 radnych wstrzymało się od głosu.

- Emisji obligacji komunalnych. I tę uchwałę przyjęto. 9 radnych było za, 3 przeciw, a 2 wstrzymało się.

Czekamy na decyzję sądu w sprawie mandatu obecnego starosty powiatu nidzickiego. Warto w tym miejscu przypomnieć, że "w toku" jest również plan naprawczy nidzickiego szpitala. Czekamy na rozwój sytuacji.

Gosia Grabowska


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5