W nowym roku zapłacimy więcej

2023-12-11 20:22:58(ost. akt: 2023-12-11 20:25:49)

Autor zdjęcia: Archiwum GM

W nowym roku 2024 wszyscy zapłacimy wyższy podatek od nieruchomości nawet o 15 procent. W Gminie Morąg to podwyżka w wysokości 10 albo 15 procent. Za podwyżką było 11 radnych, przeciw 9 i wstrzymujących się 1. Imienny wykaz głosowania poniżej.
GŁOSOWANIE IMIENNE
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

1. Mirosław Bardziński za
2. Ryszard Bartoszewicz za
3. Renata Cołoś przeciw
4. Aleksander Cydejko za
5. Józef Drosio za
6. Daniel Gołowicz za
7. Tomasz Grochowski za
8. Józef Kaczkan za
9. Kamil Kaczyński wstrzymujący
10. Adam Kowalewski przeciw
11. Krzysztof Kowalewski przeciw
12. Mateusz Matwiejczyk przeciw
13. Marek Ogór za
14. Tomasz Orłowski przeciw
15. Marek Raćkowski za
16. Łucja Steć za
17. Marcin Strzylak przeciw
18. Jerzy Szczurowski przeciw
19. Stefan Szczurowski za
20. Damian Topolski przeciw
21. Celina Winnicka przeciw

Za - 11
Przeciw - 9
Wstrzymało się - 1


Podatek od nieruchomości w 2024 roku wzrośnie o 10 albo 15 procent w Gminie Morąg.
Wysokość maksymalnych stawek podatku od nieruchomości, wysokość stawki i ile procent podwyżki podajemy w poniższym zestawieniu.

Od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,17 zł za m kw. (w 2023 r. – 1,06 zł); górna granica 1,34, podwyżka 10 %

• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 6,66 zł za 1 ha powierzchni (w 2023 r. – 5,79);górna granica 6,66 zł, podwyżka 15 %

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł za m kw. (w 2023 r. – 0,61 zł);górna granica 0,71 zł, podwyżka 10 %
a) letniskowych, rekreacyjno-wypoczynkowych od 1m kw. powierzchni - 0,67 zł ( w 2023 r. - 0,61 zł), podwyżka 10 %
b) zajętych na ogródki warzywne od 1 m kw. powierzchni - 0,28 zł ( w 2023 r. 0,25 zł), podwyżka 10 %

• niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,99 zł za m kw. (w 2023 r. – 3,63 zł);górna granica 4,39 zł, podwyżka 10 %.

Od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 1,00 zł za m kw. powierzchni użytkowej (w 2023 r. – 0,91 zł);górna stawka 1,15 zł, podwyżka 10 %

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 29,57 zł za m kw. powierzchni użytkowej (w 2023 r. – 26,88 zł);górna granica 33,10 zł, podwyżka 10 %

• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 14,19 zł za m kw. powierzchni użytkowej (w 2023 r. – 12,90 zł); górna granica 15,50 zł, podwyżka 10 %

• związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,17 zł za m kw. powierzchni użytkowej (w 2023 r. – 5,61 zł);górna granica 6,76 zł, podwyżka 10 %

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,15 zł za m kw. powierzchni użytkowej (w 2023 r. – 6,50 zł);górna granica 11,17 zł, podwyżka 10 %
a) od budynków letniskowych od 1 m2 powierzchni - 10,59 zł ( w 2023 r. 9,63 zł), podwyżka 10 %
b) od garaży od 1 m2 powierzchni - 10,59 zł ( w 2023 r. - 9,63 zł), podwyżka 10 %

Od budowli
• od budowli – od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2% ( w 2023 r. - 2%), górna granica 2 %.

W Gminie Morąg większość stawek określonych w projekcie uchwały jest niższa od górnych stawek kwotowych podatków określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

Uzasadnienie do uchwały
W uzasadnieniu między innymi czytamy, że podniesienie stawek w takim stopniu nie obciąży znacząco budżetów podmiotów zobowiązanych, natomiast w odniesieniu do dochodów Gminy częściowo zrównoważony stopień inflacji po stronie wydatków.


Treść uzasadnienia do projektu uchwały
Stawki podatku od nieruchomości ustalone są na podstawie Rozdziału 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.z 2023r. Poz. 70 ze z.). Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości określa Minister Finansów. Stawki te zostały podane w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023r. (MP z 2023 poz. 774). Gmina Morag w minionych latach nie stosowała górnych stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów.
Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowym w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglone w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 115,00 (wzrost o 15%).
Stawki określone w projekcie uchwały są niższe od górnych stawek kwotowych podatków określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.
Mając na uwadze inne obciążenia finansowe właścicieli nieruchomości (osób fizycznych i osób prawnych), w związku z wysoką inflacją, uzasadnione jest przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie. Zakłada się, że podniesienie stawek w takim stopniu nie obciąży znacząco budżetów podmiotów zobowiązanych, natomiast w odniesieniu do dochodów Gminy częściowo zrównoważony stopień inflacji po stronie wydatków.

W następnym numerze Gazety Morąskiej podamy wysokość podatków w sąsiednich gminach.
Oprac. Wiesława Witos

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5