Statuetka AMICUS BONUS dla Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

2021-11-23 11:21:36 (ost. akt: 2021-11-23 11:27:43)

Autor zdjęcia: Andrzej Błaszczak - Praca własna, CC BY-SA 4.0,

Nagroda AMICUS BONUS ustanowiona została w roku 2007 przez ówczesnego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznawane są 2 statuetki Amicus Bonus w kategorii indywidualnej 
i zespołowej oraz medale - wyróżnienia Amicus Bonus.
Nagrody i wyróżnienia przyznawane są pracownikom pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się działaniami na rzecz przeciwdziałania marginalizacji, izolacji, społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz rodzin, osób samotnych i całych lokalnych społeczności.
Na Warmii i Mazurach jest ponad 7 tysięcy osób, (w tym ponad 900 pracowników socjalnych), które pracują w pomocy społecznej w ponad 340 jednostkach. Specyfika województwa, bezrobocie, niskie dochody, sprawia, że praca społeczna to nie tylko zawód. To wyzwanie, odpowiedzialna służba, wręcz misja, gdyż nierzadko wykonują swoje zadanie z narażeniem własnego życia i zdrowia.

W roku 2021 Statuetkami AMICUS BONUS uhonorowani zostali:


W kategorii indywidualnej:

- Marek Gulda – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu
Za pomoc i wsparcie osób starszych z niepełnosprawnościami, zaangażowanie i profesjonalizm w świadczeniu usług, empatię i zrozumienie oraz stwarzanie mieszkańcom atmosfery przyjaźni i poszanowania

W kategorii zespołowej:
- Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie
Za działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym, nowatorskie rozwiązania w zakresie budowania na terenie Gminy Lubawa 
systemu pomocy społecznej oraz działalność animacyjną na rzecz środowiska lokalnego


Medale oraz listy gratulacyjne otrzymali:

Jolanta Bień – dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie
Za osiągnięcia w wieloletniej pracy na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Artur Dąbrowski – kierownik Schroniska dla Osób Bezdomnych, Ogrzewalni, Noclegowni i schroniska dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi
za wieloletnią pracę zawodową oraz podejmowane działania na rzecz osób bezdomnych

Barbara Gacman – emerytowany dyrektor Domu Pomocy Społecznej PZN w Olsztynie
Za profesjonalizm, zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka, podczas pracy na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych w  Olsztynie

Lucyna Grześ-Remus – kierownik MGOPS w Kisielicach
Za zaangażowanie i wrażliwość w niesieniu pomocy na rzecz drugiego człowieka

Alicja Roszkowska – kierownik Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Olsztynie
Za podejmowanie działań motywacyjnych i wspierających na rzecz matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących 
się w innej sytuacji kryzysowej

Danuta Szczygło – emerytowany kierownik MOPS w Jezioranach
Za działania na rzecz mieszkańców Gminy Jeziorany wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji, powodującej ich społeczne wykluczenie.
Za profesjonalizm, zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka podczas pracy na stanowisku kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jezioranach

Wioletta Wojciechowska – kierownik ŚDS w Jedwabnie
Za zaangażowanie w służbę na rzecz drugiego człowieka, wykazywanie inicjatywy w  celu zapewnienia swym podopiecznym godnego życia, jak również dawanie 
im poczucia bezpieczeństwa i akceptacji

Miejski Olsztynek Pomocy Społecznej w Olsztynku
Za wieloletnie aktywne, profesjonalne i wielopłaszczyznowe podejście 
do rozwiązywania problemów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ośrodek Wsparcia dla dzieci i Młodzieży w Olsztynie 
przy ul. Rzepakowej
Za wysoki poziom usług świadczonych w placówkach wsparcia dziennego, kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi

Ośrodek Wsparcia dla dzieci i Młodzieży w Olsztynie 
przy ul. Wiecherta
Za wysoki poziom usług świadczonych w placówkach wsparcia dziennego, kierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

źródło: Warmińsko — Mazurski Urząd Wojewódzki
red.al
lubawa@gazetaolsztynska.pl
fot. Autorstwa Andrzej Błaszczak - Praca własna, CC BY-SA 4.0,

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5