Konkurs na dyrektora szkoły i przedszkoli miejskich w Iławie. Sprawdź szczegóły

2021-04-09 12:00:04 (ost. akt: 2021-04-09 12:30:31)
Aleksandra Skubij wraz z końcem sierpnia 2021 przestanie pełnić funkcję dyrektorki SP1 w Iławie

Aleksandra Skubij wraz z końcem sierpnia 2021 przestanie pełnić funkcję dyrektorki SP1 w Iławie

Autor zdjęcia: Mateusz Partyga

Burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie oraz Przedszkoli Miejskich nr 5 i 6. Na kandydatury urząd miasta czeka do 5 maja.
— W tym roku czeka nas zmiana na stanowiskach kierowniczych w trzech placówkach oświatowych. Chodzi o stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 2A, dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Andersa 8A oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Iławie przy ul. Wiejskiej 3 — informuje wydział komunikacji społecznej UM Iława.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597 ze zm.).

— Ciekawy jest fakt, że o takie stanowisko może ubiegać się osoba zarówno będąca, jak i niebędąca nauczycielem. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków zawartych w Zarządzeniu Burmistrza, które jest załącznikiem do niniejszego artykułu — dodają urzędnicy iławskiego ratusza.Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora (wpisać wybraną placówkę) w Iławie” oraz podanym adresem korespondencyjnym, w sekretariacie Urzędu Miasta Iława, ul Niepodległości 13, pok. nr 312 w terminie do 5 maja 2021r. do godziny 15:00.

W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Iława. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.


red. zico
m.partyga@gazetaolsztynska.pl


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5