Rezerwat przyrody "Uroczysko Kramnik" został powiększony o 16 ha

2023-01-03 14:31:24(ost. akt: 2023-01-03 14:34:54)

Autor zdjęcia: PKPR/Magdalena Marzec

Rezerwat został utworzony w 2001 r. w celu zachowania stanowisk rzadkich i reliktowych gatunków roślin oraz ekosystemów torfowiskowych i bagiennych zbiorowisk leśnych. Jesienią został powiększony o prawie 16 ha i obecnie jego powierzchnia wynosi 91,76 ha. Utworzono też wokół niego otulinę o powierzchni 56,09 ha.
Rezerwat przyrody "Uroczysko Kramnik" położony w gminie Dubeninki.

Dotychczas powierzchnia rezerwatu wynosiła 75,96 ha. Teraz do rezerwatu włączono dodatkowe 15,8 ha. Było to możliwe dzięki przeprowadzonym w latach 2020-2021 kompleksowym badaniom na obszarze rezerwatu i terenach przyległych, które były związane z opracowywaniem projektu planu ochrony dla tego obiektu.

W trakcie prac terenowych zgromadzono obszerne dane na temat gleb, hydrologii, szaty roślinnej oraz fauny tego obiektu oraz gruntów przyległych, co pozwoliło wytypować grunty o wysokich walorach przyrodniczych, które powinny zostać objęte ochroną rezerwatową.

W rezerwacie stwierdzono występowanie 12 zespołów i zbiorowisk roślinnych oraz leśnych zbiorowisk zastępczych, z których największe powierzchnie zajmują lasy bagienne porastające dawne torfowiska. Są to tzw. siedliska zależne od wód, dla funkcjonowania których niezwykle istotne jest właściwe uwodnienie złoża torfowego.

Włączenie nowych wydzieleń leśnych w granice rezerwatu przyrody ma na celu objęcie ochroną całego złoża torfu i przeważającej części zlewni kompleksu torfowiskowego jako jednolitego funkcjonalnie ekosystemu torfowiskowo-wodnego. Przyczyni się to do lepszego zabezpieczenia warunków wodnych torfowisk i innych ekosystemów bagiennych tego obszaru. Na gruntach sąsiadujących z rezerwatem, mniej cennych siedliskowo, w celu zabezpieczenia warunków wodnych rezerwatu, utworzono otulinę.

Po powiększeniu powierzchnia rezerwatu wynosi 91,76 ha. Grunty rezerwatu stanowią własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Gołdap, obręb leśny Żytkiejmy, leśnictwo Maków.

PKPR, RDOŚ, opr. tom

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5