Powstał nowy Rezerwat Przyrody w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej

2021-08-11 10:58:37 (ost. akt: 2021-08-11 11:05:06)

Autor zdjęcia: Fb/Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie grądu zboczowego Acer platanoides-Tilia cordata na zboczach o szczególnie urozmaiconej młodoglacjalnej rzeźbie z naturalnymi mechanizmami jego funkcjonowania i regeneracji oraz populacji dzwonka szerokolistnego Campanula latifolia.
„Czarcia Kępa” obejmuje działkę w obrębie Maciejowięta w gminie Dubeninki w powiecie gołdapskim, na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Gołdap.

Rezerwat o powierzchni 30,25 ha obejmuje położoną na stromym zboczu doliny Błędzianki wyspę leśną w otwartym krajobrazie rolniczym. Teren rezerwatu odznacza się interesującą, młodoglacjalną rzeźbą. Strome zbocza doliny o deniwelacji przekraczającej 60 m przecinają liczne głębokie jary z niewielkimi strumykami. Zachowały się tu płaty bogatych gatunkowo grądów zboczowych z dominacją lipy i świerka z udziałem grabu, osiki, brzozy, klonu oraz wiązu górskiego. Do najcenniejszych roślin naczyniowych stwierdzonych na tym terenie należy objęty ochroną gatunkową dzwonek szerokolistny. Osobliwością botaniczną rezerwatu jest paprotnik kolczysty - chroniona paproć spotykana głównie w górskich i wyżynnych lasach zboczowych.

— Stwierdzono występowanie 190 gatunków roślin naczyniowych. Pięć gatunków objętych jest ochroną gatunkową, w tym paprotnik kolczysty Polustichum aculeatum – ochroną ścisłą, a pozostałe dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, podkolan zielonawy Platanthera chlorantha, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis i wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum – ochroną częściową. Podkolan zielonawy i dzwonek szerokolistny zostały umieszczone na tzw. polskiej czerwonej liście roślin naczyniowych. Populacja dzwonka szerokolistnego, szacowana na ponad 5 000 pędów generatywnych, jest prawdopodobnie najobfitsza w Polsce. Paprotnik kolczysty stanowi osobliwość botaniczną i ma charakter unikatowy. W północno-wschodniej Polsce notowany był dotychczas na czterech stanowiskach. Dwa z nich uznano za zanikłe, pozostałe dwa obecnie nie potwierdzone. Na terenie rezerwatu „Czarcia Kępa” populacja składa się z 13 kęp — czytamy na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

„Czarcia Kępa” to 111 rezerwat przyrody ustanowiony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Przypominamy, że rezerwaty przyrody są szczególnymi obszarami, które co do zasady są niedostępne dla społeczeństwa, Wyjątkiem są rezerwaty, w których regionalny dyrektor ochrony środowiska wyznaczył szlaki i dopuścił na nich możliwość ruchu pieszego i/lub rowerowego, konnego, kajakowego, żeglownego. Rezerwat „Czarcia Kępa” nie został udostępniony do rekreacyjnego i turystycznego użytkowania.

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, RDOŚ w Olsztynie, tom

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5