Poziom bezrobocia w powiecie braniewskim jest wysoki

2021-12-11 15:00:00 (ost. akt: 2021-12-10 12:00:53)
Zdjęcie jest tylko ilustracją tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją tekstu

Autor zdjęcia: Archiwum GG

Bezrobocie w powiecie braniewskim jest trzykrotnie wyższe niż średnia stopa bezrobocia w całej Polsce. O trudnej sytuacji, przyczynach bezrobocia i formach pomocy, jakie można uzyskać od PUP w Braniewie, rozmawiamy z dyrektorką Agnieszką Zdanowicz.
— Na koniec października 2021 bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim wynosiło 8,6 proc. i był to najwyższy wynik w skali kraju. Jak sytuacja wygląda w powiecie braniewskim?

— W powiecie braniewskim stopa bezrobocia na dzień 31 października kształtuje się na poziomie 17,0 proc. Powiat braniewski mimo zauważalnego od dłuższego czasu spadku liczby bezrobotnych jak i stopy bezrobocia w rankingu wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego pod względem stopy bezrobocia zajmuje jednakże najczęściej ostatnie, bądź przedostatnie miejsce. Na koniec października br. ze stopą bezrobocia 17,0 proc. powiat braniewski plasuje się na przedostatnim miejscu wśród pozostałych powiatów naszego województwa, ostatnie miejsce należy do powiatu kętrzyńskiego ze stopą 17,1 proc.

— Jaki procent wszystkich bezrobotnych stanowią kobiety?
— Na koniec października 2021 w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie zarejestrowanych było 2128 osób, w tym 1259 to kobiety, stanowią one 59 proc. zarejestrowanych wszystkich osób bezrobotnych.

— Zarejestrowane osoby bezrobotne to najczęściej osoby, które nie posiadają wykształcenia?
— Owszem, analizując statystyki za miesiąc październik br., ok. 31 proc. wszystkich osób zarejestrowanych to osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych — 652 osoby. Zaś 24 proc. — 511 osób — to osoby bez doświadczenia zawodowego. Spośród 2128 osób zarejestrowanych, 790 osób — 37 proc. — posiada wykształcenie gimnazjalne, podstawowe i poniżej.

— Ilu bezrobotnych ma prawo do zasiłku?
— W powiecie braniewskim osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku stanowią ok. 15 proc. ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. Dla przykładu w październiku br. jak wspomniałam wyżej na 2128 osób bezrobotnych zarejestrowanych w naszym urzędzie, z prawa do zasiłku korzystało 318 osób, jest to 14,94 proc. w stosunku do wszystkich zarejestrowanych.

Agnieszka Zdanowicz, dyrektor PUP w Braniewie
Fot. PUP w Braniewie
Agnieszka Zdanowicz, dyrektor PUP w Braniewie

— Jakie są pani zdaniem przyczyny bezrobocia w powiecie braniewskim?
— Uważam, iż duży wpływ na bezrobocie w powiecie braniewskim, zwłaszcza że mamy jedną z najwyższej stopę bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim jak i w kraju, jest brak powstawania nowych miejsc pracy. Gdyby na terenie powiatu braniewskiego powstał nowy zakład produkcyjny, czy przemysłowy, zapewne znaczna część osób bezrobotnych podjęłaby zatrudnienie w nowo powstałych miejscach pracy.

Ponadto należy również zaznaczyć, iż ponad 62 proc. osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy to osoby zamieszkałe na wsi, utrudniony dojazd komunikacją zbiorową lub jego całkowity brak, uniemożliwia przyjęcia propozycji pracy oferowanej przez pracowników naszego urzędu.

Niestety jest również grono osób, które rejestruje się w urzędzie pracy ze względu na ubezpieczenie zdrowotne. Mimo dużej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych napotykamy na trudności w zakresie realizacji ofert pracy, znalezienia kandydata na oferowane przez pracodawcę miejsce pracy. W stosunku do osób, które bez uzasadnionej przyczyny odmawiają przyjęcia propozycji pracy, czy nie rozliczają się w określonym terminie z wydanych skierowań do pracy, prowadzone są postępowania administracyjne skutkujące utratę statusu bezrobotnego.

— Czy osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może uzyskać jakieś wsparcie finansowe z PUP?
— Osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie, chcąca rozpocząć działalność gospodarczą, ma możliwość złożenia w naszym urzędzie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Po pozytywnym jego rozparzeniu może otrzymać dotację w wysokości do 25 tys. zł. Wszelkie warunki przyznawania jednorazowych środków zamieszczone są na stronie urzędu braniewo.praca.gov.pl. Należy również nadmienić, iż osoba bezrobotna może uzyskać również wszelkich informacji u swojego doradcy klienta, który sprawuje nad nim opiekę po zarejestrowaniu się.

— Na jaką jeszcze pomoc mogą liczyć bezrobotni a na jaką pracodawcy poszukujący pracowników?
— Katalog form pomocy osobom bezrobotnym jak i pracodawcom poszukującym pracowników, który daje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest bardzo szeroki. Tutejszy urząd skupia się na najważniejszych z nich, do których należą m.in. w przypadku osób bezrobotnych — możliwość skierowania na staż do organizatora stażu, jak wspomniałam wcześniej udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, możliwość finansowania studiów podyplomowych, skierowanie do prac społecznie użytecznych, skierowanie na szkolenie umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji pod potrzeby przyszłego pracodawcy. Ponadto osoby młode do 30 roku życia zamierzające podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową, bądź działalność gospodarczą po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać z bonu na zasiedlenie. Pracodawcy mogą skorzystać z refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie zatrudnionego pracownika, który wcześniej jako osoba bezrobotna został skierowany do niego w ramach prac interwencyjnych, może również złożyć do naszego urzędu wniosek na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy i otrzymać refundację kosztów stworzonego nowego miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w wysokości do 29 000,00 zł.

Wszystkie formy pomocy świadczone przez nasz urząd zamieszczone są na stronie urzędu braniewo.praca.gov.pl. Ponadto każdej osobie bezrobotnej, przedsiębiorcy, pracodawcy służą pomocą nasi doradcy klienta.

— Bezrobocie jest dziś często uważane za nieodłączny atrybut gospodarki rynkowej i postępu. Czy nie jest prawdą, iż postęp techniczny zastępuje ludzką pracę przez automatyzację i czyni wiele miejsc pracy zbędnymi?
— Zgodzę się z pani spostrzeżeniami, jednakże w mojej ocenie zjawisko to nie jest zauważalne w naszym powiecie. Dotychczas PUP w Braniewie nie otrzymał żadnych sygnałów ani zgłoszeń o zwolnieniach, z uwagi na wprowadzenie postępu technicznego zastępującego ludzką pracę przez automatyzację. Jeżeli nawet przedsiębiorcy wprowadzają automatyzację, to w takim zakresie, że i tak czynnik ludzki nadal jest niezbędny.

— Jaka grupa osób bezrobotnych jest w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy?
— Spośród osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne na koniec października br. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby zamieszkałe na wsi, albowiem stanowią one ok. 63 proc. ogółu wszystkich zarejestrowanych osób. Kolejną grupą są osoby długotrwale bezrobotne stanowiące 61 proc. zarejestrowanych. Do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należy również zaliczyć osoby młode do 30 roku życia, stanowiące 27 proc. zarejestrowanych osób bezrobotnych jak i osoby powyżej 50 roku życia, którzy stanowią 25 proc. ogółu bezrobotnych.

— Czy stopa bezrobocia nadal jest wyższa niż przed pandemią?
— Należy zaznaczyć, iż od kilku lat w powiecie braniewskim występuje tendencja spadkowa stopy bezrobocia jak i liczby osób widniejących w rejestrach bezrobotnych PUP w Braniewie. Na koniec 2019 r. stopa bezrobocia w powiecie braniewskim wynosiła 19,2 proc., następnie w marcu 2020 r., gdy ogłoszono początki pandemii, stopa bezrobocia wynosiła 18,8 proc., na koniec 2020 r. odnotowano wzrost i kształtowała się na poziomie 19,3 proc., przy czym nastąpił ponownie spadek i obecnie jak wspomniałam mamy na poziomie 17,0 proc. Tak więc należy przyznać, że pomimo panującej pandemii koronawirusa następuje spadek stopy bezrobocia w naszym powiecie.

Rozmawiała Joanna Karzyńska

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5