O krok od tragedii... Strażacy apelują o zwrócenie uwagi na stan przewodów kominowych oraz urządzeń grzewczych

2019-11-25 09:46:37 (ost. akt: 2019-11-25 09:57:03)

Autor zdjęcia: KP PSP w Braniewie

W ostatnich dniach odnotowano kilka zdarzeń związanych z niewłaściwym eksploatowaniem urządzeń grzewczych, zaniedbaniami w zakresie przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych, które mogły zakończyć się tragicznie dla mieszkańców.
W niedzielę 24 listopada około godz. 09:00 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie odebrał zgłoszenie o zadymieniu w części poddasza budynku dwurodzinnego. Do zdarzenia doszło w miejscowości Stare Siedlisko w gm. Wilczęta. Na miejscu okazało się, że w wyniku pożaru sadzy w przewodzie kominowym doszło do zapalenia się wyposażenia pomieszczenia na poddaszu. Na szczęści nikt z lokatorów nie ucierpiał, jednak straty pożarowe uniemożliwiły pobyt lokatorów w mieszkaniu. Na miejsce pożaru skierowano strażaków – ochotników z Wilcząt, Starego Siedliska, Gładysz oraz Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Strażacy z uwagi na zadymienie pracowali w aparatach powietrznych oraz dodatkowo wykorzystali podnośnik hydrauliczny.

Dwa dni wcześniej bo 22 listopada, kilkanaście minut po godzinie 08:00 cztery pojazdy pożarnicze zastały skierowane do pożaru na drewnianej klatce schodowej obiektu wielorodzinnego w Braniewie przy ulicy Gdańskiej. Wczesne zauważenie i zgłoszenie zadymienia wydobywającego się z poddasza w połączeniu z dynamiczną interwencją strażaków zapobiegło tragedii.

https://m.wm.pl/2019/11/orig/ps6-593205.jpg

Warto przypomnieć, że zapalenie się sadzy w kominie jest to zapalenie się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), które zbierały się w czasie pracy urządzeń ogrzewczych, a nie były systematycznie usuwane przez kominiarza.

Po pierwsze – należy zwrócić uwagę na rodzaj materiału, który spalamy w naszych piecach CO. Mokre drewno powoduje osadzanie się dużych ilości sadzy w przewodzie kominowym. Paląc dwa tygodnie świeżym, mokrym drzewem lub kiepskiej jakości węglem można stworzyć warunki do powstania takiego pożaru.

Po drugie – należy pamiętać o regularnym czyszczeniu przewodów kominowych, za co odpowiada właściciel obiektu, na którym ciąży obowiązek wzywania firmy kominiarskiej. W przypadku pieców na paliwa stałe przewody kominowe powinny być czyszczone cztery razy w roku. Raz w roku uprawniony kominiarz musi wydać opinię dopuszczającą instalację kominową do użytku.

To już ostatni czas dla tych wszystkich spóźnialskich, aby przed nadejściem zimy dokonać pełnej kontroli stanu urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych. Od tego na ile rzetelnie zadbamy o stan urządzeń grzewczych zależeć będzie nasze bezpieczeństwo i naszych bliskich. Strażacy również zachęcają aby wyposażać domy w urządzenia podnoszące poziom bezpieczeństwa, które będą alarmować nas w przypadku pojawienia się tlenku węgla. Czujka dymu czy tlenku węgla może okazać wspaniałym prezentem na zbliżające się święta dla naszych najbliższych a jednocześnie przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.

Akty prawne regulujące sprawy związane z przewodami kominowymi:

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419).

Utrzymanie obiektów budowlanych:

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

II. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353)

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5