Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowiło. Jest zielone światło dla ul. Nowobałtyckiej w Olsztynie

2023-12-02 17:06:25(ost. akt: 2023-12-01 15:28:55)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało werdykt w sprawie zaskarżonej decyzji środowiskowej dotyczącej budowy ulicy Nowobałtyckiej. Podtrzymało ją w mocy. To daje zielone światło do ogłoszenia przetargów i rozpoczęcia długo wyczekiwanej przez mieszkańców Olsztyna inwestycji.
Rozstrzygnięcie dotyczy skargi jednego z mieszkańców Olsztyna, a konkretnie współwłaściciela domu, który stoi na trasie przyszłej Nowobałtyckiej i musi być wyburzony. Jednym z zarzutów był brak, zdaniem skarżącego, odpowiednio szerokich konsultacji społecznych.

SKO sprawą zajęło się już 9 listopada, jednak dwa tygodnie zajęło mu ogłoszenie werdyktu. Uzasadnieni decyzji ma być dostępne dla dziennikarzy po zatarciu danych osobowych zawartych w aktach sprawy.

Od decyzji urzędników SKO zależało, czy inwestycja ruszy zgodnie z planem. Władze miasta przewidują jeszcze w tym roku ogłoszenie i rozstrzygniecie przetargu na wykonanie prac. Tak by te mogły się rozpocząć na początku 2024 roku.

— Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało w mocy wydaną przez nas decyzję środowiskową, tym samym stała się ona ostateczna — przekazała Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza. — Kolegium stwierdziło, że organ (miasto — red.) zapewnił stronom prawo do czynnego udziału w postępowaniu i zrealizował ciążący na nim obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko — dodała.

Marta Bartoszewicz przekazała nam także, że według werdyktu SKO planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym w szczególności na obszar Natura 2000. W argumentacji uzasadnienia, które nasza redakcja ma otrzymać do wglądu w najbliższych dniach, za powyższym ma przemawiać rodzaj, charakterystyka i usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska. Werdykt SKO może być jeszcze zaskarżony do sądu administracyjnego. Nie wstrzymują to jednak prac nad samą inwestycją.

Wieloletnie starania o rozpoczęcie inwestycji śledzi większość mieszkańców Olsztyna. To jeden z najważniejszych projektów miejskich. Nowy trakt komunikacyjny ma wyprowadzać znaczną część ruchu drogowego z Redykajn, Likus i Gutkowa. Obecną ul. Bałtycką kierowcy wjeżdżają do Olsztyna i z niego wyjeżdżają. Ulica jest dwupasmowa tylko na odcinku od ronda OKS do okolic skrzyżowania z ul. Rybaki.

Nowobałtycka ma prowadzić równolegle do obecnej ul. Bałtyckiej. To w zamierzeniu władz miasta, około 5-kilometrowy odcinek czteropasmowej drogi. Inwestycja ma wsparcie samorządu województwa i dostęp do znacznych dotacji unijnych.

Koszt ma wynieść około 240 mln zł. Z tego z dotacji 153 mln zł. Pozostały wkład gmina musi wyłożyć z własnych środków.

Stanisław Kryściński