Czym jest współczesny patriotyzm?

2023-11-11 13:45:40(ost. akt: 2023-11-11 13:49:12)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: adobe stock/bezpłatne

W związku ze 105. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, samorządowców z regionu zapytaliśmy o to, czym dla nich jest współczesny patriotyzm.
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna

Bez względu na czasy, w jakich przyszło nam żyć, patriotyzm to miłość i oddanie swojemu krajowi oraz zaangażowanie się w jego dobrobyt. Współcześnie przejawem patriotyzmu jest także troska o dobrostan społeczeństwa, przestrzeganie zasad demokracji i praw człowieka, a także zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska. To dążenia do jedności narodu poprzez otwartość na innych i akceptację różnorodności kulturowej, bez wykluczania czy nienawiści wobec obcych. To promowanie wartości takich jak: równość, wolność i sprawiedliwość – zarówno w obrębie kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Współczesny patriotyzm powinien łączyć, a nie wykluczać i wyrażać się gotowości do współpracy z innymi narodami w duchu dialogu i rozwiązywania globalnych problemów, chociażby takich jak redukcja gazów cieplarnianych i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju dla dobra przyszłych pokoleń.

Marcin Kuchciński, marszałek woj. warmińsko-mazurskiego

Dla każdego kolejnego pokolenia pojęcie patriotyzmu z całą pewnością lekko się zmienia. Kręgosłup tej definicji jest jednak zawsze taki sam: to miłość do ojczyzny, jej historii, kultury i dziedzictwa. Dziś patriotyzm ma również nowe oblicza. W moim odczuciu będzie to chociażby zaangażowanie obywateli w budowanie lepszej przyszłości dla naszego kraju. Jest to również budowanie społeczeństwa świadomego, kierującego się takimi wartościami jak: demokracja, poszanowanie praw człowieka czy wolności słowa. Współczesny patriotyzm to otwartość na innych i przede wszystkim szacunek do odmienności i różnorodności. To nie tylko uczestnictwo w uroczystościach narodowych, ale codzienna postawa i działanie, które może stać się przykładem szczególnie dla najmłodszych.

Robert Szewczyk, przewodniczący Rady Miasta Olsztyna

Do krzykliwych deklaracji patriotycznych zawsze podchodzę z dystansem. Jestem zwolennikiem podejmowania codziennego wysiłku. Dla dobra naszego kraju lepiej posprzątać las niż przyklaskiwać wizji Polski – zbawcy narodów.
Patriotyzm to nie tylko postawa, to też uczucie. A przecież nikt nie może nam powiedzieć, jak mamy czuć. Kochamy po swojemu, płomiennie lub stabilnie, po cichu lub na zdjęciach na Instagramie. Nikomu nic do tego. Z przykrością obserwowałem poczynania odchodzącej władzy, dla której patriotyzm stał się narzędziem do dzielenia na lepszych i gorszych Polaków. Dowiedzieliśmy się wtedy, że można kochać gorzej, że istnieją jakieś standardy i oczekiwania. I najlepiej, żeby powstały komisje do oceniania naszych postaw.
Patriotyzm to poczucie wspólnoty. Tworzy się ona tak samo z różnic, jak i z podobieństw. Możemy się ze sobą nie zgadzać, ale możemy być patriotami. Możemy robić tatuaże Polski Walczącej, stawiać maszty przed domem lub wcale się nie obnosić. Ważne jest działanie w potrzebie, a nie głoszenie haseł. Tak rozumiem swój patriotyzm – stawanie na wysokości zadania.

Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego

Dla mnie patriotyzm oznacza głębokie zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności oraz troskę o dobro mieszkańców. Jest to dążenie do budowy silnego i jednolitego społeczeństwa, które opiera się na wartościach lokalnych tradycji i kultury. To również troska o najbliższych, którym staram się dawać dobry przykład, aby kolejne pokolenia także tworzyły społeczeństwo oparte na tych uniwersalnych wartościach. Patriotyzm to poczucie jedności i wspólnego celu, do którego dąży się z szacunkiem wobec wszystkich.

Artur Urbański, zastępca prezydenta Ełku

Dzisiaj patriotyzm rozumiem przede wszystkim jako uczciwość, jako pracę na rzecz swojej Małej Ojczyzny – myślę tutaj o Ełku – ale również na rzecz Polski, naszej Ojczyzny. Przez współczesny patriotyzm rozumiem też przyzwoite zachowywanie się, nie tylko kiedy jesteśmy u siebie na podwórku, ale również kiedy jesteśmy za granicą, jak i dbanie o to, aby wizerunek Polski na świecie był wizerunkiem jak najlepszym.

Maciej Romanowski, starosta elbląski

Czym jest dla mnie współczesny patriotyzm? Dla mnie współczesny patriotyzm to przejaw miłości, aktywna troska o rozwój i dobrobyt całego kraju, jak również małych ojczyzn, jakimi są powiaty, gminy i miasteczka. To również szacunek dla wartości, tradycji i historii naszego narodu. Współczesny patriotyzm wymaga aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, lokalnym i politycznym oraz wsparcia dla idei demokracji i równości.

Józef Blank, burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego

Zostałem wychowany w poczuciu szacunku, miłości i pracy dla Ojczyzny. Moi Rodzice byli dla mnie wzorem patriotyzmu, uczciwości, pokory wobec życia i szacunku do ludzi. Zaszczepili we mnie też poczucie dumy z życia w wolnym kraju i zgodnie z wiarą Ich Ojców. To we mnie jest i pozostanie, za to jestem Im wdzięczny. Obserwuję, że współcześnie patriotyzm jest interpretowany nieco inaczej, w zależności od jednostki, kontekstu społecznego czy, o zgrozo, poglądu politycznego. Martwi mnie to, że w dzisiejszej rzeczywistości wartości patriotyczne często są tak spłycane, że wielokrotnie obserwuję brak przywiązania do ojczyzny, również tej małej, lokalnej. Być może przyczyna leży też w globalizacji i tempie życia.
Patriotyzm nie powinien być określany czasokresem – dla mnie osobiście wartości patriotyczne to:
– przywiązanie i szacunek do barw narodowych, szacunek do Ojczyzny, tej dużej i tej małej – lokalnej oraz rozbudzanie w społeczeństwie patriotycznych postaw,
– szacunek dla każdego spotkanego na swojej drodze człowieka, którego traktuję z empatią, wolą pomocy i służenia w potrzebie,
– uczciwa, z pełnym zaangażowaniem praca dla naszej małej Ojczyzny, ale też dla całego regionu i kraju,
– szacunek, zrozumienie, tolerancja i akceptacja dla wszystkich otaczających mnie ludzi bez względu na różnorodność kulturową, religijną, polityczną czy etniczną,
– aktywne uczestniczenie we wszystkich przedsięwzięciach zmierzających do poprawiania warunków życia mieszkańców, aktywne uczestniczenie w życiu publicznym i społecznym mojego miasta,
– troska o otaczające nas środowisko i zrównoważony rozwój, wspieranie lokalnych przedsiębiorców,
– wspieranie organizatorów wszelkich form aktywności społecznej i edukacyjnej, kulturalnej i sportowej.

Andrzej Abako, starosta olsztyński

Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny, to także pokazywanie w życiu codziennym polskich symboli. Dla mnie tegoroczne święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości będzie szczególne – wezmę udział w szeregu uroczystości, ale i na przykład w biegu niepodległościowym. Najbardziej cieszę się z tego, że wraz z przedsiębiorcami zakupiliśmy 100-metrową polską flagę, którą przekażemy harcerzom, a ci z nią przemaszerują ulicami Olsztyna. Warto jednak – mówiąc o współczesnym patriotyzmie – nie wspomnieć o wysokiej frekwencji w wyborach parlamentarnych z października. Polacy pokazali, że zależy im na ojczyźnie, na tym, kto rządzi naszym krajem i wyrazili to, tłumnie uczestnicząc w głosowaniu. To właśnie wyraz współczesnego patriotyzmu – zaangażowanie w to, co dzieje się w kraju. Współczesnym patriotyzmem również jest działalność różnego rodzaju organizacji pozarządowych, które pracują na rzecz nie tylko całego kraju i regionu, ale także małych, lokalnych, sołeckich społeczności.

Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy

Patriotyzm to dla mnie przede wszystkim odpowiedzialność za kraj i za miasto, w którym żyję. Odpowiedzialność ta realizuje się jednak nie tylko poprzez płacenie podatków, stosowanie przepisów prawa czy udział w wyborach. Dla mnie osobiście to poczucie współodpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkam razem z moją rodziną. W tym kontekście warto więc podkreślić pojęcie lokalnego patriotyzmu, który według mnie jest jednoznaczny z zaangażowaniem w sprawy naszego najbliższego otoczenia: miasta, ulicy, osiedla.
Patriotyzm to dla mnie także aktywny udział w życiu społecznym, poczucie wspólnoty z mieszkańcami i świadome decyzje podejmowane każdego dnia. To odnoszenie się szacunkiem do pracy osób, które dbają o przestrzeń publiczną, angażowanie się w oddolne inicjatywy służące poprawie warunków życia wszystkich mieszkańców. Patriotyzm to także dbałość o nasze kulturowe i historyczne dziedzictwo, świadczące o naszej narodowej i lokalnej tożsamości: pielęgnowanie języka i tradycji oraz upamiętnianie ważnych dat z historii naszego kraju.
Patriotyzm to także życie zgodnie z ważnymi dla mnie wartościami i przekazywanie ich moich dzieciom.