14 września w Olsztynie wystartuje Biuro Regionalne PARP

2023-08-31 12:15:03(ost. akt: 2023-08-31 12:47:02)   Artykuł sponsorowany
Wielka szansa dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur — już 14 września w Olsztynie zostanie otwarte Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W konferencji inaugurującej wydarzenie wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Tego samego dnia odbędzie się spotkanie eksperckie w ramach programu Connect & Scale UP pt. „Bezpieczny Biznes, Odporna Administracja: inwestycje i dobre praktyki w obszarze cyberbezpieczeństwa”.
Utworzenie w Olsztynie Regionalnego Biura PARP zadeklarowała w maju podczas „VII Kongresu Przyszłości” zorganizowanego przez „Gazetę Olsztyńską” Olga Semeniuk- Patkowska, Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

– Teraz moje słowa stają się faktem. Olsztyńskie Biuro PARP to będzie wizytówka i serce polskiego biznesu, sektora małych i średnich firm, tak ważnych w naszym regionie warmińsko-mazurskim – podkreśla Olga Semeniuk-Patkowska.

Dla dalszego rozwoju regionu


– Kolejna filia PARP – w Olsztynie – to ważny i potrzebny krok ku wspieraniu i umacnianiu konkurencyjności firm z województwa warmińsko-mazurskiego. Biuro PARP będzie znakomitym uzupełnieniem działalności już istniejącego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie, tak aby dotrzeć z informacją o możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich do jeszcze szerszego grona przedsiębiorców. Jestem przekonany, że dzięki fachowemu wsparciu, składane przez nich wnioski będą jeszcze lepszej jakości. Widzimy, jak bardzo aktywni i skuteczni w staraniach o unijne dotacje są przedsiębiorcy z tego regionu i jak duży jest potencjał do dalszych inwestycji. Wierzymy, że takie miejsca na funduszowej mapie Polski jak biuro PARP czy PIFE, pomogą skutecznie sięgać firmom z Warmii i Mazur po unijne dotacje, a co za tym idzie, przyczynią się nie tylko do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, ale też do dalszego rozwoju gospodarczego tego regionu – podkreśla Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

– Jak wskazano w „Raporcie o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2023” PARP, w rankingu małej i średniej przedsiębiorczości z 2021 r. województwo warmińsko-mazurskie było trzecie od końca. Jest to również jeden z regionów, w którym powstało najmniej firm na 1000 mieszkańców (5,6). W 2021 r. na Warmii i Mazurach odnotowano również najniższe średnie przychody aktywnych MŚP (0,9 mln zł w porównaniu do 1,45 mln zł w skali kraju) oraz jedno z najniższych przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń 5 126,75 zł brutto w porównaniu do 6 001,02 zł brutto w skali kraju. Nie ulega wątpliwości, że przedsiębiorcy z Warmii i Mazur potrzebują wsparcia, a Biuro Regionalne PARP właśnie w Olsztynie, przyczyni się do efektywności i skuteczności lokalnych firm. Na miejscu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać informacje na temat wsparcia dla swojego biznesu, rozszerzenia działalności czy możliwości pozyskania nowych klientów. To kolejne miejsca pracy, to konkretne projekty dostosowane do potrzeb województwa warmińsko-mazurskiego – dodaje Olga Semeniuk-Patkowska, Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Olga Semeniuk-Patkowska, Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

– Tylko w ramach poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2021 w woj. warmińsko-mazurskim zrealizowano 652 projekty na kwotę niemal 1,4 mld zł z Funduszy Europejskich. Środki te umożliwiły kilkuset firmom wchodzenie na rynki zagraniczne, digitalizację i automatyzację przemysłu, zmianę i ulepszenie procesu produkcji czy designu produktu, a także podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników. W obecnej perspektywie finansowej 2021-2027 mamy do rozdysponowania aż 5,5 miliarda euro dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Firmy będą mogły otrzymać środki na działalność B+R+I (badania, rozwój, innowacje), wdrożenie innowacji, projektowanie produktów i usług, uruchomienie biznesu, automatyzację i robotyzację, transformację w kierunku mniejszego zużycia energii i wody, ochronę wzorów i patentów czy wejście na rynki zagraniczne – mówi Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mikołaj Różycki, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Po Poznaniu – teraz Olsztyn


Biuro Regionalne PARP w Olsztynie będzie odpowiadać za realizację zadań Agencji związanych z koncepcją GOZ, jak też zadań w zakresie wspierania przedsiębiorstw w okresowych trudnościach oraz za realizację działań informacyjnych i promocyjnych. Do zadań Biura będzie należeć m.in. identyfikacja, opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia, gromadzenie informacji o innowacyjnych firmach z obszaru Polski Wschodniej, popularyzacja koncepcji GOZ i powiązanych z nią procesów automatyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw.

– Biuro Regionalne w Olsztynie będzie już drugą regionalną filią PARP. Jego uruchomienie to praktyczna odpowiedź na inicjatywę decentralizacji instytucji ogólnopolskich, skupionych głównie w Warszawie. Wspominał o tym wielokrotnie choćby Premier Mateusz Morawiecki, a także idea ta zawarta była w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Niedawno obchodziliśmy drugą rocznicę funkcjonowania Biura Regionalnego w Poznaniu, które pokazało nam, jak bardzo potrzebne są tego typu oddziały. Przez dwa lata działalności pracownicy Biura udzielili blisko 5,5 tys. konsultacji, w tym spotkali się z ponad 4 tysiącami osób, zarówno na spotkaniach indywidualnych, jak i na konferencjach, a prawie 1000 konsultacji odbyło się telefonicznie. Dzięki biurom regionalnym możemy skracać dystans między firmami a instytucjami wspierającymi ich działalność i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców – dodaje Mikołaj Różycki.

O cyberbezpieczeństwie i wsparciu dla startupów


W dniu konferencji inaugurującej działalność Biura odbędzie się również spotkanie eksperckie Connect & Scale UP pt. „Bezpieczny Biznes, Odporna Administracja: inwestycje i dobre praktyki w obszarze cyberbezpieczeństwa”. Program Connect & Scale Up promuje polskich innowatorów i polskie innowacje, pokazuje przedsięwzięcia i  przedsiębiorstwa, których rozwiązania i produkty opierają się na dostarczaniu wartości społeczeństwu, środowisku, kulturze, wspiera projekty nastawione na podejmowanie wyzwań biznesowych, rozwiązywanie problemów i szeroko rozumianą współpracę. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną aktualne programy dla MŚP i administracji publicznej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Odbędzie się również debata ekspertów na takie tematy, jak cyberodporność i dezinformacja. W spotkaniu planowany jest udział m.in. przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji, NASK i Google.

Kolejnym wydarzeniem zaplanowanym w pierwszym tygodniu działalności Biura będzie spotkanie informacyjne dla wnioskodawców dotyczące konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów, Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”. Nabór skierowany jest do startupów, które ukończyły pomyślnie program inkubacji nowego pomysłu biznesowego w Platformie startowej POPW lub inny program inkubacji finansowany ze środków publicznych. Startupy będą mogły uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na dalszy rozwój działalności i wejście z produktem na rynek. Budżet naboru to 60 mln zł, a wnioski można składać od 5 września do 31 października 2023 r.

Zapisy na spotkania możliwe będą poprzez stronę www.parp.gov.pl/wydarzenia.

Wsparcie dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej


W ramach obecnej perspektywy finansowej PARP jest zaangażowana w realizację trzech krajowych programów operacyjnych. Jednym z nich są Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, które obejmują wsparcie m.in. dla przedsiębiorców z woj. warmińsko-mazurskiego. Celem programu jest m.in. wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP z Polski Wschodniej oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Zakłada on wsparcie finansowe dla przedsiębiorców w zakresie rozwoju innowacji i przedsiębiorczości oraz zielonej transformacji, a także turystyki. Z programu skorzystają województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów). Łączny budżet programu to 2,65 mld euro, z czego PARP ma do wykorzystania 1,39 mld euro.

Do 20 września 2023 r. trwa nabór do konkursu Wzornictwo w MŚP, który umożliwi przeprowadzenie audytu wzorniczego, opracowanie strategii wzorniczej oraz jej wdrożenie w przedsiębiorstwie. To kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów, co w efekcie przyczyni się do poprawienia ich pozycji rynkowej. W naborze mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Budżet naboru to 100 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Do 8 listopada 2023 r. przyjmowane są również wnioski do konkursu Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, który ma na celu przeprowadzenie procesu transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0 w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Dofinansowanie będzie mogło zostać przeznaczone na usługi rozwojowe w postaci audytu procesów produkcyjnych, usługowych i biznesowych oraz stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej oraz na wdrożenie rozwiązań zaplanowanych w mapie drogowej transformacji cyfrowej, w szczególności: zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania oraz usług doradczych i szkoleniowych niezbędnych do instalacji i obsługi ww. urządzeń. Budżet naboru to 100 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 3 mln zł.

Już 5 września 2023 r. rusza nabór do Platform startowych dla nowych pomysłów – Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu. To kompleksowe programy inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup. Będą one mogły otrzymać wsparcie finansowe na wejście z produktem na rynek i pierwszą sprzedaż. Maksymalne dofinansowanie projektu może wynieść 85% kosztów kwalifikowanych i sięgać 600 tys. zł. Finansowaniem zostaną objęte wydatki przeznaczone na rozwinięcie działalności gospodarczej startupu, np.: wynagrodzenia personelu, usługi informatyczne, zakup środków trwałych, surowców i materiałów, patenty, licencje, działania promocyjne. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w tym naborze to 60 mln zł. W dalszym etapie startupy będą mogły otrzymać dodatkowe wsparcie na przedsięwzięcia wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji (w szczególności z uwagi na wymogi rejestracyjne/akredytacyjne, skale inwestycji etc.). Wnioski o dofinansowanie projektu będzie można składać do 31 października 2023 r.

Z kolei w październiku ruszy konkurs Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP. Etap I konkursu będzie zakładał opracowanie modelu biznesowego (maksymalna wartość dofinansowania: 150 tys. zł) natomiast etap II – wdrożenie modelu biznesowego (maksymalna wartość dofinansowania: 3,5 mln zł). W ramach I etapu będzie można pokryć koszty usług doradczych niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji, a w II etapie np. koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji czy nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane.