Możesz mieć wpływ na decyzje w sprawie Centrum Usług Społecznych w Olsztynie

2023-06-04 13:00:00(ost. akt: 2023-06-02 15:00:10)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: pixabay.com

Trwają przygotowania do utworzenia na terenie Olsztyna centrum usług społecznych lub przekształcenia w CUS funkcjonującego obecnie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wynika to z zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Olsztyna do roku 2030.
Podstawą do utworzenia lub przekształcenia i funkcjonowania CUS-u jest diagnoza potrzeb oraz potencjału społeczności lokalnej. W związku z tym urząd miasta zachęca do udziału w diagnozowaniu potrzeb mieszkańców Olsztyna pod kątem oferowanych w przyszłości usług.

— Informacje uzyskane w ankietach posłużą do opracowania programu realizacji usług społecznych, a docelowo utworzenia centrum usług społecznych — mówi dyrektor olsztyńskiego MOPS-u, Elżbieta Skaskiewicz. — Idea powstania CUS-ów opiera się na szerokim dostępie do usług społecznych, a nie na ograniczaniu ich do osób korzystających z pomocy społecznej. Usługi będą skierowane nie tylko do osób ubogich, wykluczonych, lecz do wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą chcieli z nich skorzystać odpłatnie, z częściową opłatą lub bezpłatnie.

Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu:
polityki prorodzinnej,
wspierania rodziny,
systemu pieczy zastępczej,
pomocy społecznej,
promocji i ochrony zdrowia,
wspierania osób niepełnosprawnych,
edukacji publicznej,
przeciwdziałania bezrobociu,
kultury,
kultury fizycznej i turystyki,
pobudzania aktywności obywatelskiej,
mieszkalnictwa,
ochrony środowiska,
reintegracji zawodowej i społecznej.

Katalog usług nie jest zamknięty.

Wiarygodna diagnoza potrzeb jest podstawą trafnego określenia działań, które będą na te potrzeby odpowiadały. Ankieta jest anonimowa, a odpowiedzi i propozycje pomogą dostosować ofertę planowanych w mieście usług społecznych do rzeczywistych potrzeb Olsztynian.