Dofinansowanie na ochronę dziedzictwa przyrodniczego. Kto z Warmii i Mazur otrzyma pieniądze?

2023-03-02 20:30:10(ost. akt: 2023-03-02 15:15:56)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Konkurs obejmował edukację ekologiczną, działania interwencyjne w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym, działania na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska, wdrażanie i promowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym działania na rzecz niemarnowania żywności, tworzenie centrów ponownego użytkowania przedmiotów, giełd i platform internetowych wymiany rzeczy używanych, selektywne zbieranie odpadów, recykling odpadów, a także akcje sprzątania, jak również ochronę powietrza i poprawę jego jakości poprzez akcje edukacyjne wspierające zachowania proekologiczne w zakresie: ogrzewania indywidualnego, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, przyzwyczajeń transportowych, zazieleniania miast i wsi, a także informujące o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka.

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło 29 ofert, najwięcej z nich dotyczyło edukacji ekologicznej.

Dofinansowanie otrzyma sześć zadań. Łączna kwota dotacji, które zostaną przekazane z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 198 830 tys. zł.

Wśród tych ofert, które zostały ocenione najwyżej znalazły się:
• Fundacja Albatros – zadanie „Ochrona gatunkowa ex-situ przedstawicieli awifauny Warmii i Mazur poprzez działania Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”,
• Komitet Ochrony Orłów – zadanie „Utrwalenie zaangażowania społecznego w zachowanie i ochronę siedlisk rzadkich gatunków ptaków w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej i Puszczy Piskiej”,
• Fundacja „Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie” – zadanie „Profilaktyka i edukacja sterylizacji równa się ograniczeniom zagrożeń dla dziedzictwa przyrodniczego związanych z niekontrolowanym rozmnażaniem się zwierząt na terenie Gminy Ostróda”,
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Telewizji Lokalnych VERITAS POLSKA – zadanie „”Czyste powietrze to dar i wyzwanie” - rozstrzygnięcia proekologiczne w świetle oczekiwań społecznych i proponowanych unormowań prawnych”,
• Fundacja Rozwoju Regionów – „13 EDYCJA KONKURSU "EKO-SOŁECTWO". Kampania Edukacyjna”,
• Fundacja "Inclusio" – „EKO-AKTYWNI - kampania aktywizacyjno - edukacyjna nt. OZE i efektywności energetycznej”.