Regulamin konkursu Facebook

2023-01-24 20:56:31(ost. akt: 2023-02-07 10:27:33)
REGULAMIN KONKURSU „Olsztyn – pokaż najlepsze miejsce do uprawiania sportu na świeżym powietrzu”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Tematem organizowanego Konkursu jest twierdzenie „Olsztyn – pokaż najlepsze miejsce do uprawiania sportu na świeżym powietrzu” – dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest: Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000009446
3. Partnerem Konkursu jest: NORD AUTO Sp. z o.o. w Białymstoku Oddział w Olsztynie (KRS Nr 0000137627).
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na profilu Facebook - Gazety Olsztyńskiej oraz na profilu Facebook - Plebiscytu Sportowego w okresie od 24 stycznia 2023 r. do 12 lutego 2023 r.
5. Spółka Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, CA (USA), w żaden sposób nie jest związana z niniejszym konkursem.


§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która:
a) posiada konto na portalu Facebook;
b) nie jest pracownikiem Organizatora Konkursu lub Partnera Konkursu
c) opublikuje w komentarzu do posta konkursowego fotografię (zdjęcie), obrazującą temat Konkursu;
d) każdy Uczestnik może nadesłać do Konkursu dowolną liczbę fotografii;
e) wyraża zgodę na prezentację nadesłanego zdjęcia w dniu 18 lutego 2023 r. podczas Balu Sportu i Biznesu wieńczącej 62. Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
f) wyraża zgodę na publikację nadesłanego zdjęcia pod postem konkursowym w okresie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu;

2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest osobą fizyczną, w wieku 18+, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
g) nadesłana fotografia jest wykonana przez niego osobiście, nie narusza ona zasad współżycia społecznego, posiada zgodę na udostępnienie i dalsze rozpowszechnianie wizerunków osób ewentualnie przedstawionych na fotografii, nadesłanej na Konkurs;

3. Udział w Konkursie niezgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasadami współżycia społecznego uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, usunięcia nadesłanej fotografii konkursowej, jak i żądania zwrotu wydanej nagrody.

§ 3 NAGRODA I JEJ ODBIÓR

1. Nagrodą w konkursie jest hulajnoga elektryczna Seat MÓ wraz z dwuosobowym zaproszeniem na Bal Sportu i Biznesu.

2. Zdobywcę nagrody w Konkursie wybierze trzy osobowe jury, powołane przez Organizatora na czas trwania Konkursu w składzie:
Eryka Kuszlewicz - Masiak
Agnieszka Grygielewicz - Weder
Igor Hrywna
W swej pracy Jury będzie kierować się pomysłowością podejścia Uczestnika do tematu Konkursu, walorami artystycznymi nadesłanego zdjęcia, ekspresją przekazu;

3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na profilu Gazety Olsztyńskiej na Facebooku oraz poprzez wiadomość prywatną na Facebooku lub w komentarzu pod postem konkursowym

4. Od dnia powiadomienia o przyznaniu nagrody Zwycięzca Konkursu ma 2 dni na podjęcie kontaktu z Organizatorem poprzez wysłanie e-maila na adres: a.weder@gazetaolsztynska.pl. W treści maila Zwycięzca Konkursu potwierdzi wolę odbioru nagrody i udziału w Balu Sportu i Biznesu, w dniu 18 lutego 2023 r. w Hotelu Marina Club, Siła 100 (k. Olsztyna), 11-036 Gietrzwałd, gdzie zostanie wręczona mu nagroda przez przedstawiciela Partnera Konkursu. Wizerunek Zwycięzcy Konkursu zostanie utrwalony podczas odbioru nagrody i udostępniony przez Organizatora Konkursu w mediach Grupy WM Sp. z o.o. co jest warunkiem wydania nagrody.

5. W przypadku braku podjęcia przez Zwycięzcę kontaktu z Organizatorem w terminie i formie wskazanej w pkt 4 powyżej, Jury wyłoni kolejnego Zwycięzcę, do którego zastosowanie ma procedura określona w § 3 pkt 4.

6. W przypadku braku możliwości udziału Zwycięzcy w Balu, nagroda zostanie wydana w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu i ewentualnego rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji, w miejscu wskazanym przez Organizatora.

7. Organizator konkursu nabywa własność oraz majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy z chwilą wydania nagrody.

8. Wartość nagrody, o której mowa w pkt 1 powyżej, wynosi łącznie kwotę 5200 zł. Organizator pokrywa należny od Zwycięzcy podatek dochodowy od nagrody w Konkursie. Zwycięzca Konkursu poda Organizatorowi niezbędne dane osobowe w celu złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty należnego podatku od nagrody.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail i telefonu.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
4. Dane osobowe uczestników, o których mowa w §4 pkt 1 oraz § 5 pkt 2 Regulaminu, będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych (dane kontaktowe w § 1 pkt 2 oraz email: rodo@gazetaolsztynska.pl), którym jest Organizator w celu rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagrody.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozstrzygnięcia konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom lub współpracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
5. W każdym czasie Uczestnicy Konkursu uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie Uczestnicy konkursu mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
7. Jeżeli Uczestnik Konkursu uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu Konkursu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane dane osobowe zostaną zniszczone.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym
Regulaminie.
2. Wszelkie reklamacje wraz z uzasadnieniem dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnik powinien zgłaszać w czasie trwania Konkursu poprzez wiadomość email na adres a.weder@gazetaolsztynska.pl, a po rozstrzygnięciu Konkursu na piśmie listem poleconym w terminie 7 dni od jego zakończenia na adres: GRUPA WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn z dopiskiem Reklamacja - Konkurs Fotograficzny. Reklamacje nadane po upływie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu nie będą rozpatrywane z wyjątkiem przypadku wskazanego w § 3 pkt 5 Regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
5. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie: https://gazetaolsztynska.pl/sport/plebiscyt