Leśnicy wspierają polską wieś

2022-12-01 11:15:26(ost. akt: 2022-12-05 12:39:41)   Materiał partnera

Autor zdjęcia: Mat. partnera

Leśnictwo oraz obszary wiejskie są ze sobą silnie powiązane, od lat wspólnie na siebie oddziałują. Prowadzona przez Lasy Państwowe wielofunkcyjna gospodarka leśna oraz liczne programy pomocowe skierowane do lokalnych społeczności stwarzają idealne warunki do rozwoju polskiej wsi.
Lasy Państwowe to organizacja z blisko stuletnią tradycją. Leśnicy przez ten czas sami mieszkali na wsi, byli blisko jej potrzeb i problemów. Rozumieją je i w empatyczny sposób wspierają.

Motor lokalnej gospodarki


— Wsparcie oferowane przez naszą organizację przyjmuje rozmaite formy. Od tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach bezpośrednio związanych z podstawową działalnością gospodarczą w lesie oraz w przemysłach bazujących na gospodarce leśnej: meblarskim, tartacznym czy papierniczym, przez zapewnienie źródła surowca opałowego, gwarancję pewnych wpływów do budżetów lokalnych z tytułu podatku leśnego aż po umożliwienie pozyskiwania owoców runa leśnego. — rozpoczyna Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych.

Te i wiele innych wymiarów współpracy na styku gospodarki leśnej oraz wsi przyczyniają się do podnoszenia jakości funkcjonowania obszarów wiejskich.
Wśród prywatnych przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego są i wielkie koncerny z udziałem obcego kapitału, i duże oraz średnie rodzime spółki, ale 9 na 10 podmiotów w branży to małe zakłady, zatrudniające mniej niż 10 osób. Często są to firmy rodzinne, kultywujące wielopokoleniowe tradycje związane z leśnictwem i działające w słabiej rozwiniętych regionach kraju. Tam leśnictwo i przemysł drzewny oraz rolnictwo są podstawą utrzymania setek tysięcy rodzin.

— Aż ok. 60 proc. wszystkich miejsc pracy w sektorze leśno-drzewnym ulokowanych jest na obszarach wiejskich. Lasy Państwowe są w tym wypadku motorem napędzającym lokalną gospodarkę — zaznacza Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Józef Kubica, p. o. dyrektor generalny Lasów Państwowych
Fot. Mat. partnera
Józef Kubica, p. o. dyrektor generalny Lasów Państwowych

Drogi i edukacja


Samorządy i lokalne społeczności wspieramy przy budowie dróg. Rokrocznie przeznaczamy znaczne środki finansowe na wsparcie samorządów w zakresie budowy infrastruktury drogowej. Przed rokiem wydaliśmy na ten cel 41 mln zł, przyczyniając się do powstania 94 km dróg. Plan na bieżący rok przewiduje wydatkowanie na ten cel aż 129 mln zł. Ale trzeba zaznaczyć, że na budowę dróg trafia też rokroczna danina wynosząca 2% przychodu ze sprzedaży drewna.
W ubiegłym roku zasililiśmy Fundusz Dróg Samorządowych kwotą 179 mln zł. Na poczet wsparcia drogowego trzeba też zaliczyć udostępnianie społecznościom lokalnym szeregu dróg, które posiadamy we własnym zarządzie, wybudowanych za własne środki i za własne środki utrzymywanych dla potrzeb ruchu lokalnego.

Polakom udostępniamy nie tylko drogi, ale największy w Polsce kompleks infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Dla najmłodszych mieszkańców wsi i wiejskich szkół bardzo atrakcyjna jest edukacja leśna realizowana przez Lasy Państwowe. Dominują zajęcia terenowe i wycieczki z przewodnikiem. Przez pięć ostatnich lat wzięło w nich udział 10,4 mln osób. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Dla wielu dzieci z uboższych rodzin to rzadka szansa na ciekawą wycieczkę i oderwanie się od problemów codzienności.

Nasi niezawodni partnerzy – strażacy


Mimo, że wsparcie jednostek straży pożarnej nie jest ustawowym obowiązkiem Lasów Państwowych, to leśnicy mają świadomość, że bez dobrej współpracy oraz odpowiednio wyposażonej straży walka z pożarami lasów byłaby trudniejsza.

– Jednostki Lasów Państwowych przekazują rokrocznie darowizny na rzecz OSP (na zakup sprzętu gaśniczego). Ochotnicze formacje straży, jako organizacje pozarządowe otrzymują większe wsparcie niż jednostki zawodowe – dodaje Michał Gzowski.

Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych
Fot. Mat. partnera
Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych

Drewno z Lasów Państwowych ogrzewa mieszkania


Polacy w miastach na nowo odkryli, że drewno służy do ogrzewania mieszkań. Mieszkańcy wsi nigdy nie przestali mieć tej świadomości. Zapewnienie dostępu do drewna jako surowca opałowego dla ludności to jeden z naszych priorytetów.
W obliczu obserwowanego kryzysu na rynku surowców energetycznych, Lasy Państwowe zobowiązały się do priorytetowego traktowania klientów
indywidualnych i utrzymania stałych cen drewna opałowego. To dlatego popularna gałęziówka kosztuje średnio tylko 31 zł. To dziś prawdopodobnie najtańsze paliwo w Europie. Gdyby przy obecnym popycie na drewno opałowe urynkowić jego ceny i oferować je w systemie aukcyjnym, jego cena byłaby dwu- lub trzykrotnie wyższa.

Lasy Państwowe tego drewna na aukcje nie skierują. Świadome zdecydowanie się na ten krok to wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zrozumienie misji przypisanej organizacji. Ale hipotetyczna różnica pomiędzy obecną ceną a tą, z której w pełni świadomie rezygnujemy to olbrzymie, kilkusetmilionowe świadczenie społeczne. Warto mieć tego świadomość.

Fot. Mat. partnera

Dla kół gospodyń wiejskich i klubów sportowych


W tym roku Lasy Państwowe przygotowały aż trzy nowatorskie konkursy grantowe, których beneficjentami byli głównie mieszkańcy terenów wiejskich.
Pierwszy z nich, „Sportowa Natura”, skierowany był do klubów sportowych. Zaprosiliśmy wszystkie kluby sportowe w Polsce do wspólnego promowania ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przepięknej polskiej przyrody. Nagrodą w konkursie było dofinansowanie w wysokości do 10 000 zł na realizację pomysłów o najszerszym zasięgu promocyjnym.

W drugim, „Natura od kuchni”, dzięki wsparciu Lasów Państwowych koła gospodyń wiejskich promowały zdrową żywność z polskich lasów. Granty w wysokości do 5 tys. zł trafiły do organizacji, które przygotowały najciekawsze
propozycje popularyzowania zdrowej żywności pochodzenia leśnego. Kobiety z kół gospodyń wiejskich to liderki w swoich lokalnych społecznościach.

Dynamiczne i poszukujące, odmieniają wizerunek współczesnej wsi. I wreszcie ostatni z konkursów, „Drewno jest z lasu”. Drewno – niezwykły surowiec i synonim ekologicznego stylu życia. Konkurs, który zwracał uwagę na leśne
pochodzenie drewna. Udział w nim mogły wziąć organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządy i ich jednostki organizacyjne.

Fot. Mat. partnera

Dla właścicieli lasów prywatnych


Jesteśmy stabilnym płatnikiem podatków dla samorządów. — To Lasy Państwowe są największym płatnikiem podatku leśnego. Od 2016 roku to corocznie kwota ok. 230 mln zł. Łącznie z podatkiem rolnym, od nieruchomości, środków transportowych zasilamy budżety samorządowe kwotą 300 mln zł — podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Jako lider polskiego leśnictwa, to Lasy Państwowe ponoszą koszty ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed szkodliwymi owadami, kradzieżami. Utrzymują Bank Danych o Lasach. To wszystko służy też prywatnym właścicielom lasów. W Polsce to nawet milion rodzin, w większości mieszkających na wsi. Nasz program dofinansowania uproszczonych planów urządzenia lasu umożliwia im racjonalne i legalne korzystanie ze swoich zasobów. Sfinansowaliśmy te plany już dla 1/3 prywatnych lasów! Leśnicy są przywiązani do tradycji i tak postrzegają mieszkańców polskiej wsi, z którymi utrzymują codzienne relacje. To wszystko, co robią Lasy Państwowe w przestrzeni wiejskiej, robią dla społeczeństwa i Polski.