REGULAMIN 62. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego

2022-11-09 18:15:55(ost. akt: 2022-12-22 17:57:34)
Postanowienia Wstępne
§1
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia 62. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2022 roku (zwanego dalej: Plebiscytem).
2. Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000009446 (zwana dalej: Organizatorem).
3. Plebiscyt trwa od 10 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Głosowanie rozpoczyna się 10 listopada.

Zgłoszenia sportowców do udziału z Plebiscycie
§2
1. Zgłoszenia sportowców do udziału w Plebiscycie przez cały okres trwania Plebiscytu mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej: Uczestnikami), zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: sport@gazetaolsztynska.pl.
2. Do udziału w Plebiscycie, za wyjątkiem kategorii Sportowy Talent Roku, mogą być zgłaszani jedynie sportowcy urodzeni w 2008 roku lub wcześniej.
3. Zgłoszenia będą weryfikowane przez 3 osobową kapitułę złożoną z dziennikarzy Gazety Olsztyńskiej. Jej przewodniczącym będzie Artur Dryhynycz, Szef Działu Sportowego Gazety Olsztyńskiej.
4. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

Zasady uczestnictwa w Plebiscycie
§3
1. Uczestnicy Plebiscytu mogą wziąć udział w Plebiscycie w następujący sposób:
a) Przesyłając kupon plebiscytowy w kategorii “Najpopularniejszy Sportowiec Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022 Roku”; kupon jest publikowany na łamach „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” w terminie od 10 listopada 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., który po prawidłowym wypełnieniu należy dostarczyć osobiście lub pocztą z dopiskiem: „Plebiscyt” do siedziby Gazety Olsztyńskiej na adres: 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5.
b) Wysyłając SMS-a w kategorii “Najpopularniejszy Sportowiec Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022 Roku” oraz w kategoriach wymienionych w §4 pkt 3 Regulaminu. Koszt każdego smsa to kwota 2,46 zł brutto.
2. Każdy Uczestnik może oddać dowolną ilość głosów.
3. Głos oddany w Plebiscycie przez Uczestnika będzie uznany za ważny pod warunkiem jego złożenia na prawidłowo wypełnionym oryginalnym kuponie i dostarczenia go do siedziby Organizatora w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. do godziny 15.00 lub oddania go za pomocą SMS-a do dnia 31 stycznia 2023 roku do godziny 23.59.
4. Na kuponie plebiscytowym trzeba obowiązkowo wpisać 10-ciu kandydatów z oficjalnej listy zamieszczonej w „Gazecie Olsztyńskiej” oraz na stronie: https://gazetaolsztynska.pl/sport/plebiscyt. W ten sposób Uczestnik każdemu z umieszczonych na kuponie Sportowców przyzna od 10 do 1 punktu. Każdy SMS wysłany na Kandydata stanowi z kolei równowartość 10 punktów. Punkty z kuponów i z SMS-ów zostaną zsumowane.
5. Kupony dostarczone po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
6. Głosowanie SMS odbywa się poprzez wpisanie w treści SMS-a kodu przydzielonego wybranemu Sportowcowi (kody będą publikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” / „Dzienniku Elbląskim” oraz na stronie internetowej: https://gazetaolsztynska.pl/sport/plebiscyt).
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia wszystkich rankingów publikowanych na stronach www pod koniec głosowania.
8. SMS-y wysłane po upływie terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu. Organizator nie zwraca także kosztów związanych z wysłaniem SMS-a po terminie.
9. Uczestnicy wysyłając kupon/sms wyrażają zgodę na warunki i zasady określone w niniejszym Regulaminie.

Zasady wyłonienia Zwycięzców Plebiscytu

§4
Dziesiątkę laureatów zostanie wybrana w następujący sposób:

1. Po zakończeniu głosowania kuponowego do dalszego etapu plebiscytu awansuje czołowa dwudziestka. Zwycięzca tego głosowania otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17... I tak do 20. miejsca, za które kandydat otrzyma 1 punkt.

2. Po zakończeniu głosowania sms-owego do dalszego etapu także awansuje czołowa dwudziestka. Zwycięzca także otrzyma 20 punktów, a następni kolejno 19, 18, 17...

3. Sportowcy - wybrani w głosowaniu kuponowym i sms-owym - utworzą nową - krótką - listę kandydatów, z której swoją dwudziestkę wybierze z kolei Kapituła Plebiscytu. Zasady punktacji są takie same, jak w dwóch poprzednich przypadkach, tzn., że zwycięzca dostanie 20 punktów, a każdy kolejny jeden punkt mniej.

4. Skład złotej dziesiątki poznamy po zsumowaniu wyników głosowania kuponowego, sms-owego i Kapituły. Czyli zwycięzca plebiscytu może maksymalnie zdobyć 60 punktów (3x20).

5. W razie takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zajmie ten kandydat, który osiągnie lepszy wynik w głosowaniu kuponowym.

6. Na podstawie nadesłanych SMS-ów zostaną wyłonieni Laureaci w następujących kategoriach:
Najpopularniejszy Sportowiec bez Barier
Sportowy Talent Roku
Sportowe Wydarzenie Roku
Najpopularniejszy Biegacz Roku
Najpopularniejszy Piłkarz Roku
Najpopularniejszy Klub Sportowy
Najpopularniejszy Instruktor / Trener personalny
Najpopularniejszy Club Fitness / Siłownia
Najpopularniejsza Stadnina
Najpopularniejszy e-sportowiec
Najpopularniejszy Sportowiec Akademicki
Najpopularniejszy sportowiec Olsztyna
Najpopularniejszy sportowiec Powiatu Olsztyńskiego

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dodania kategorii w trakcie trwania Plebiscytu.

8. Dodatkowo dziennikarze „Gazety Olsztyńskiej” przyznają tytuł:
a) Trenera Roku
b) Sportowego działacza Roku
c) Sponsora Roku

9. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się podczas Balu Sportu i Biznesu.

10. Sportowiec może zrezygnować z udziału w Plebiscycie na każdym jego etapie, z tym, że w takiej sytuacji Organizator nie ma obowiązku zwrotu kosztów związanych z oddaniem na niego głosu przez Uczestników.

Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu.
§5
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania Tytułów, o których mowa w §4 oraz decydującym o przyznaniu nagrody będzie Komisja.
2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
Członkami Komisji są:
a) adw. Maciej Osowicki
b) Artur Dryhynycz
c) Agnieszka Weder

3. Komisja dokonując weryfikacji zgłoszeń weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia.
4. W celu weryfikacji prawidłowości przyznania Nagród dla Uczestników komisja może delegować swego członka lub członków na miejsce losowania.

Postępowanie reklamacyjne
§6
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji

Ograniczenie roszczeń
§7
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one:
a. Wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b. Przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych
§8
Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r. (dalej „RODO”) , Organizator spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie informuje, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, NIP: 7291981028, email: internet@gazetaolsztynska.pl.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach i w oparciu o podstawy prawne jak niżej:
a. przetwarzanie jest niezbędne w celu przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia jego wyników i wyłonienia Laureatów i zwycięzców nagród oraz ich wydania zgodnie z niniejszym Regulaminem; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestników - art. 6 ust. 1 lit. a RODO; b. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń; wówczas podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes prawny realizowany przez administratora oparty na art. 6 ust. 1 lit. f RODO; c. dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących usług, szerzej opisanych w Regulaminie, podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze polegający na rozpatrywaniu reklamacji w ramach świadczonych usług, jak i niezbędność podjęcia przez administratora działań naprawczych w zakresie reklamowanych usług świadczonych drogą elektroniczną przed zwarciem umowy o świadczenie usług; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO; d. dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, gdzie podstawą ich przetwarzania jest zgoda Uczestników; podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; e. dane przetwarzane są w celach rozliczenia administratora ze świadczonych usług pod kątem księgowym oraz podatkowym, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
3. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. pracownikom zatrudnionym przez administratora (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych), b. prawnikom współpracującym z administratorem, c. firmom księgowo-kadrowym współpracującym z administratorem oraz firmom kurierskim i pocztowym, d. firmom prowadzącym badania marketingowe, ewaluacyjne oraz audytorskie, e. dostawcom usług portali społecznościowych, pakietów biurowych w tym usług mailingowych, hostingowych oraz systemów informatycznych obsługujących usługi na stronie oraz operatorom płatności, f. dostawcom usług wspierających działalność administratora;
4. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji plebiscytu oraz przez okres potrzebny na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, , a następnie zostaną usunięte. Dane osobowe zdobywców nagród będą dodatkowo przechowywane w okresie realizacji roszczeń, w tym roszczeń cywilnych i podatkowych, a następnie zostaną usunięte.
5. W każdym czasie Uczestnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także mają prawo do przenoszenia danych osobowych. Ewentualne wyłączenia lub ograniczenia ww. praw będą miały swoje podstawy zgodnie z RODO.
6. W każdym czasie Uczestnicy uprawnieni są do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w oparciu o cel i podstawę prawną, o której mowa w pkt. 2 lit. b i d Regulaminu (uzasadniony interes prawny administratora oraz marketing bezpośredni).
7. W każdym czasie Uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uprawnienia z pkt. 5-7 mogą Państwo realizować korespondencyjnie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: rodo@wm.pl).
9. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług oferowanych w Regulaminie, a brak podania tychże danych uniemożliwia podjęcie działań, o których mowa w pkt. 2 lit. c podjętych na Państwa żądanie przed zwarciem tejże umowy.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
12. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym celu, iż mieliby Państwo podlegać decyzji opartej na takim przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz wywołującej u Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływającej.
13. Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Uczestnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS: 0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Uczestników głosujących w Plebiscycie za pomocą smsa. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu Uczestników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-12 z tą różnicą, iż wyłącznym celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

Postanowienia końcowe
§9
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem https://gazetaolsztynska.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu, a także gdy zajdzie możliwość przeprowadzenia dodatkowych Konkursów związanych z organizowanym Plebiscytem.