Sejm uchwalił nowelizację ustawy o prawach konsumenta

2022-10-06 18:16:13(ost. akt: 2022-10-06 18:18:40)

Autor zdjęcia: pixabay

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o prawach konsumenta autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwość. Projekt wdraża do polskiego prawa postanowienia unijnych dyrektyw: cyfrowej oraz towarowej.
Za uchwaleniem ustawy głosowało 441 posłów, nikt nie był przeciw, a dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Teraz nowelizacja ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw trafi pod obrady Senatu.

Wcześniej odrzucono poprawkę KO wydłużającą vacatio legis nowelizowanej ustawy z 14 dni do 6 miesięcy oraz poprawkę Polski 2050, która wydłużała vacatio legis z 14 dni do 3 miesięcy.

Ustawa wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę cyfrową w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywę towarową. Dyrektywy te weszły w życie 11 czerwca 2019 r., a państwa członkowskie zobowiązane były do ich implementacji do 1 lipca 2021 r., z mocą od 1 stycznia 2022 r.

Celem ustawy jest poprawa sytuacji konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem.

"Z jednego roku na dwa lata wydłużamy domniemanie, że wada tkwiła w towarze, czyli konsumenci będą mogli dłużej dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi. Obecnie okres przedawnienia tych roszczeń jest dwuletni, my wydłużamy go do 6 lat. Wyłączamy możliwość skrócenia rękojmi co do towarów używanych" - tłumaczył wcześniej wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Jak podawał resort sprawiedliwości, obie dyrektywy - towarowa i cyfrowa - mają się przyczynić do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE i zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów. Chodzi o ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań co do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w tym przepisów dotyczących zgodności towarów z umową, środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności, sposobów korzystania z tych środków oraz gwarancji handlowych.

Zaznaczono, że państwa członkowskie nie mogą przyjmować ani utrzymywać regulacji odmiennych od tych przyjętych w dyrektywach, w tym ustanawiać wyższego poziomu ochrony konsumentów.

W toku wcześniejszych prac nad ustawą komisja gospodarki oprócz poprawek o charakterze redakcyjno-legislacyjnym przyjęła poprawki merytoryczne. Dwie z nich dotyczyły możliwości odmowy przez przedsiębiorcę naprawy towaru, gdy konsument będzie chciał jego wymiany (lub odwrotnie) w sytuacji, gdy wybrany przez konsumenta sposób jest niemożliwy do spełnienia albo wymagałby poniesienia przez przedsiębiorcę nadmiernych kosztów. Zgodnie z ustawą jeżeli naprawa lub wymiana towaru jest niemożliwa lub wymaga poniesienia przez przedsiębiorcę nadmiernych kosztów, może on odmówić dostarczenia towaru lub usługi (w tym cyfrowej).

Wprowadzono też zmianę, że jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamacji konsumenta w terminie 14 dni od momentu jej otrzymania. Wyjaśniono, że poprawka zmierza do przywrócenia konsumentom poziomu ochrony zagwarantowanego uprzednio przez kodeks cywilny. Ponadto przyjęto poprawkę mówiącą o tym, że "przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umowa, jeżeli konsument najpóźniej w chwili zawarcia umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak określonej cechy towaru".

Anna Bytniewska