Dodatkowe środki z funduszy europejskich służą wsparciu projektów w ramach Programu Mój Prąd

2022-09-26 14:30:00(ost. akt: 2022-09-26 15:28:04)   Materiał partnera
Trwa nabór wniosków w kolejnej, czwartej już edycji ogólnopolskiego Programu Mój Prąd. Środki przeznaczone na dofinansowanie działań objętych Programem pochodzą z europejskiej inicjatywy REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), która powstała w celu ograniczenia społecznych oraz gospodarczych skutków pandemii COVID-19. Kto może ubiegać się o dofinansowanie, co jest jego przedmiotem i o jakich kwotach jest mowa? W tekście poniżej zaprezentowano najważniejsze informacje na ten temat.


W jaki sposób inicjatywa REACT-EU ma pomóc Europie?
REACT-EU wdrażany jest m.in. w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, w oparciu o nową oś XI, która obejmuje system ochrony zdrowia oraz energetykę.

W oparciu o europejskie źródło finansowania Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia wsparcie sektora energetycznego. Wsparcie to przejawia się w dążeniu do rozwoju energetyki prosumenckiej bazującej na fotowoltaice, a także w realizacji poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz stanu środowiska naturalnego. Polscy prosumenci mogą liczyć na dofinansowanie z Programu Priorytetowego Mój Prąd, realizowanego w formule Programu grantowego. Łączna wysokość dofinansowania Programu w latach 2021–2023 to kwota 870,24mln zł.

Czym jest program Mój Prąd?
Nadrzędnym celem Programu jest zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wzrost autokonsumpcji tej energii dzięki zastosowaniu magazynów energii elektrycznej i ciepła. Istotnym założeniem Programu jest również zwiększenie efektywnego zarządzania energią w skali całego kraju.
Po raz pierwszy rządowy Program Mój Prąd został uruchomiony w lipcu 2019 r. Okazał się ogromnym sukcesem, ciesząc się powodzeniem, o którym świadczy liczba złożonych wniosków i ich wartość. Obecnie przyjmowane są wnioski w IV edycji Programu Mój Prąd (MP4).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w IV edycji Programu?
IV edycja Programu jest skierowana do osób fizycznych, które wytwarzają energię z mikrofotowoltaiki lub dzięki inwestycji w OZE zamierzają produkować energię elektryczną na własne potrzeby w domu rodzinnym. Warto podkreślić, że dofinansowanie dotyczy osób fizycznych, które zawarły umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową z uprawnionym podmiotem.
Obecnie nabór skierowany jest dla nowych prosumentów, którzy będą rozliczani w systemie net-billing, ale także do prosumentów, którzy zmienili sposób rozliczenia z net-metering (systemu opustów) na net-billing.

Do kiedy można składać wnioski?
Dofinansowanie udzielane jest za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Nabór został uruchomiony 15 kwietnia 2022 r., a wnioski do NFOŚiGW mogą wpłynąć 22 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.
Warto podkreślić, że wnioski należy składać wyłącznie poprzez GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) za pomocą m.in. Profilu Zaufanego. GWD jest narzędziem umożliwiającym przygotowanie wniosków i korekt wniosków a następnie przekazanie elektroniczne wniosku lub korekty do programów obsługiwanych przez NFOŚiGW m.in. właśnie Programu Mój Prąd.
Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem
Dofinansowaniem z Program Mój Prąd objęte są przedsięwzięcia, które mają służyć poprawie jakości powietrza (zmniejszenie emisji CO2) oraz powstaniu dodatkowych źródeł produkcji odnawialnej energii elektrycznej.

Program Mój Prąd dofinansowuje zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i ciepła praz urządzeń zarządzania energią.


Mikroinstalacje fotowoltaiczne
Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia, które polegają na zakupie oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW, służących do produkcji energii elektrycznej na potrzeby istniejących budynków jednorodzinnych.

Warto wiedzieć, że zwiększenie mocy istniejącej już instalacji fotowoltaicznej nie podlega dofinansowaniu. Jeśli więc użytkownik posiada już instalację fotowoltaiczną i chce zwiększyć jej moc, czy to przez zwiększenie liczby paneli, czy zamontowanie dodatkowej instalacji z panelami i inwerterem, nie uzyska dofinansowania takiego przedsięwzięcia.

Magazyny ciepła
Dofinansowaniu podlegają także przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła.
Żeby skorzystać z dofinansowania, beneficjent musi zainstalować jeden z wyszczególnionych magazynów mocy. Może to być:
• zasobnik c.w.u zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny;
• zasobnik c.w.u z grzałką elektryczną;
• bufor ciepła zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny;
• bufor ciepła z grzałką elektryczną;
• bufor ciepła z zasobnikiem c.w.u. (obydwa elementy stanowią jedno kompletne urządzenie);
• pompa ciepła typu powietrze-woda, czyli pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem lub pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u.
Ważną informacją dla potencjalnych grantobiorców jest wykluczenie z dofinansowania wszystkich urządzeń magazynujących ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną. Nie można ubiegać się więc o dofinansowanie do zasobnika c.w.u, czy bufora ciepła zasilanego np. przez kocioł gazowy, olejowy czy na paliwa stałe.

Magazyny energii
Dofinansowaniu podlega zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.

Systemy zarządzania energią
Dofinansowanie w IV edycji Programu Mój Prąd można uzyskać również na systemy zarządzania energią, które pozwalają optymalizować jej zużycie. Granty przyznawane są zarówno na systemy określane jako HEMS, jak i EMS. Czym różnią się te dwa rozwiązania? Systemy HEMS (ang. home energy management system) pozwalają na zarządzanie energią w budynku. Rozumie się przez to optymalizację działania wszystkich urządzeń związanych ze zużyciem zarówno energii elektrycznej, jak i ciepła.

Z kolei systemy EMS (ang. energy management systems) dotyczą wyłącznie systemów zarządzania energią, która wytwarzana jest z mikroinstalacji fotowoltaicznej. Jest to rozwiązanie, które pozwala na dystrybuowanie energii elektrycznej z paneli na bieżące zużycie prądu przez urządzenia elektryczne lub do magazynu energii w celu jej późniejszego pobrania i wykorzystania na własne potrzeby. Oczywiście taki system może obejmować poza magazynem energii również magazyn ciepła czy urządzenia chłodnicze. Niezależnie od stopnia jego rozbudowania zarządzanie EMS polega na ustaleniu priorytetów, na podstawie których energia z fotowoltaiki jest kierowana w odpowiednie miejsce systemu. Jeśli prądu jest tak dużo, że nie zostanie spożytkowany czy zmagazynowany, może być oczywiście również oddany do sieci elektroenergetycznej.
Warto wiedzieć, że w przypadku HEMS i EMS kwalifikowalność każdego z elementów systemu zależy od tego, czy stanowi on integralną część całego systemu. Na przykład pojedyncze inteligentne gniazdka niebędące częścią HEMS czy EMS nie zostaną przy weryfikacji wniosku o dofinansowanie uznane za koszt kwalifikowany.

Wysokość dofinansowania – na jakie kwoty możemy liczyć?
Grantobiorcy, czyli wnioskodawcy w IV edycji Programu Mój Prąd zostali podzieleni na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą osoby fizyczne, które rozliczają się od początku uruchomienia mikroinstalacji w systemie net-billing, a więc te, które wnioski o przyłączenie instalacji składały po 31 marca 2022 r. Do tej grupy zalicza się także wnioskodawców, którzy co prawda rozliczali się we wcześniej stosowanym systemie opustów, ale nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej. Należy zaznaczyć, że dofinansowanie dla właścicieli instalacji rozliczanych dotąd w systemie opustów będzie przyznane pod warunkiem zmiany systemu rozliczeń z opustów na net-billing.

Drugą grupę stanowią osoby fizyczne, które rozliczają się w systemie opustów oraz skorzystały już z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Oczywiście skorzystanie z dotacji i w tym przypadku możliwe jest tylko w przypadku deklaracji zmiany sposobu rozliczeń na net-billing. Przed przyznaniem dotacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających przejście na nowy system poprzez uzupełnienie do wniosku np. aneksu do umowy kompleksowej

Zarówno dla jednej, jak i drugiej grupy przewiduje się dofinansowanie na maksymalnym poziomie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak grant można uzyskać na różne cele i w różnych kwotach, w zależności od przynależności do jednej z tych dwóch grup.

Grant dla wnioskodawców, którzy nie skorzystali dotąd z dofinansowania
Jeśli wnioskodawca kupi i zamontuje instalację fotowoltaiczną, otrzyma do 4 tys. zł dofinansowania na jedno przedsięwzięcie. Kiedy jednak dodatkowo wyposaży ją w jeden z wymienionych niżej elementów, może liczyć na dofinansowanie w wysokości maksymalnej do 5 tys. zł za instalację fotowoltaiczną na jedno przedsięwzięcie. Do elementów pozwalających na wyższe dofinansowanie zalicza się:
• magazyny energii;
• magazyny ciepła;
• systemy zarządzania energią HEMS i EMS.
Wnioskodawca również otrzyma dofinansowanie, jeśli wyposaży swoją mikroinstalację w wymienione wyżej elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej. Otrzyma wówczas odpowiednio:
• do 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie w przypadku decyzji o zakupie i montażu magazynu ciepła;
• do 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie w przypadku decyzji o zakupie i montażu magazynu energii. Dodatkowy warunek to maksymalny koszt 1 kWh magazynu w wys. 4 tys. zł;
• do 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu ciepła lub energii.
Dla wnioskodawców niekorzystających wcześniej z dofinansowania maksymalna łączna kwota dofinansowania zawnioskowanego w IV edycji Programu Mój Prąd nie może przekroczyć 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.
Grant dla wnioskodawców, którzy skorzystali z dofinansowania wcześniej
Ta grupa wnioskodawców może liczyć na dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (do której otrzymano już dofinansowanie) dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany wspomagający autokonsumpcję.
• Maksymalna kwota dofinansowania nie przekracza 2 tys. na jedno przedsięwzięcie;
• zakupu i montażu dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej.
W drugim przypadku kwoty dofinansowania nie będą przekraczały:
• 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie w przypadku decyzji o zakupie i montażu magazynu ciepła;
• 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie w przypadku decyzji o zakupie i montażu magazynu energii. Dodatkowy warunek to maksymalny koszt 1 kWh magazynu w wys. 4 tys. zł;
• 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu ciepła lub energii.

Dla grantobiorców korzystających wcześniej z dofinansowania maksymalna łączna kwota dofinansowania zawnioskowanego w IV edycji Programu Mój Prąd może wynieść nawet 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dodatkowe warunki do spełnienia
Decydując się na inwestycję w instalację fotowoltaiczną lub magazyny ciepła oraz energii czy systemy HEMS (EMS), warto wiedzieć, że pozyskanie dofinansowania w IV edycji Programu Mój Prąd, poza wymienionymi dotąd uwarunkowaniami, uzależnione jest także od czasu poniesienia kosztów, które zostaną uznane za kwalifikowane.
Należy udokumentować poniesienie wszystkich kosztów w okresie od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r., przy czym za rozpoczęcie przedsięwzięcia uznaje się faktyczne poniesienie kosztu, czyli datę opłacenia pierwszej faktury (rachunku). Z kolei za zakończenie przedsięwzięcia uznaje się przyłączenie mikroinstalacji oraz wszystkich pozostałych urządzeń, jeśli oczywiście zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie. Datą zakończenia przedsięwzięcia jest data uruchomienia ostatniego z urządzeń lub opłacenia ostatniej z faktur (rachunków), w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Na dzień składania wniosków wszystkie koszty dotyczące elementów zgłoszonych do dofinansowania muszą być w pełni opłacone. Dokumentami potwierdzającym dokonanie płatności mogą być:
potwierdzenie dokonania przelewu;
dokument KP podpisany przez osobę przyjmująca płatność gotówkową;
oświadczenie wykonawcy / sprzedawcy o otrzymaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu, kwoty oraz daty dokonania płatności w pełnej wysokości przez Grantobiorcę (Wnioskodawcę);
oświadczenie Grantobiorcy (Wnioskodawcy) o dokonaniu płatności ze wskazaniem numeru dokumentu (faktury lub paragonu imiennego dołączonych do wniosku) kwoty oraz daty dokonania płatności w pełnej wysokości.
Faktura lub paragon imienny z adnotacją „opłacone” oraz umowa kredytowa/pożyczkowa nie jest wystarczającym potwierdzeniem dokonania płatności.

Decydując się na inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną, warto skorzystać z dofinansowania i zawnioskować o środki w ramach IV edycji Programu Mój Prąd.
Rozszerzenie zakresu planowanej inwestycji o magazyn ciepła, energii, czy system EMS (HEMS) to korzyści dla domowego budżetu, przy jednoczesnym pozytywnym wpływie na środowisko naturalne.
Wejdź na stronę www.mojprad.gov.pl i złóż wniosek.


Obrazek w tresci

[/url]