UWM — tu można liczyć na wsparcie

2022-08-10 15:48:58(ost. akt: 2022-08-12 13:42:35)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: fot. Marcin Galon

Życie układa się różnie — czasem z dnia na dzień dopada nas choroba. A bywa i tak, że jakieś niepowodzenie przelewa naszą czarę goryczy i w jednej chwili zaczynamy potrzebować pomocy psychologa… Wsparcie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim można uzyskać na wielu płaszczyznach.
Dla osób z niepełnosprawnością
Przede wszystkim na profesjonalną pomoc ze strony uczelni liczyć mogą osoby z niepełnosprawnością. Wsparcia udziela im działający przy UWM-ie Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Z usług Biura skorzystać może osoba z niepełnosprawnością w rozumieniu przepisów o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba przewlekle chora lub niezdolna do pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w trybie standardowym, ale nie posiadająca orzeczonego stopnia niepełnosprawności oraz osoba, której niezdolność, o charakterze czasowym, do pełnego uczestnictwa w zajęciach spowodowana jest nagłą chorobą lub utratą sprawności w wyniku wypadku. Ponadto Biuro wspiera kandydatów na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, którzy są osobami z niepełnosprawnością albo których niepełnosprawność lub stan zdrowia powoduje trudności w procesie rekrutacji. Na wsparcie Biura mogą liczyć nawet pracownicy UWM, który chce poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z niepełnosprawnością.

Obrazek w tresci

Fot. Ośrodek Wsparcia Empatia

Warto pamiętać, że osoba z niepełnosprawnością może np. wnioskować o pomoc asystenta, stenotypisty czy tłumacza języka migowego. Biuro pomaga także w zakresie zapewnienia transportu na zajęcia i prowadzi pracownię komputerową dostosowaną do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.

Dla osób z dysfunkcją słuchu przygotowano także do wypożyczenia tablety z zainstalowanym dostępem do abonamentu tłumacza języka migowego on-line. Osoby z niepełnosprawnością mogą brać udział w dostosowanych do ich potrzeb zajęciach z wychowania fizycznego oraz lektoratów języków obcych.
Swoje wsparcie osobom z niepełnosprawnością oferuje także doradca zawodowy oraz psycholog. Od 2017 roku na UWM realizowana jest koordynacja wsparcia osób w spektrum autyzmu, której celem jest stworzenia studentom i doktorantom z taką diagnozą warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Licząc na wsparcie Biura, należy pamiętać, że szanując niezależność osób niepełnosprawnych oraz ich prawa, pomocy udziela się tylko tym osobom, które same się po nią zgłoszą i udokumentują swoją sytuację zdrowotną.

Wsparcie psychiczne
Ktokolwiek czuje, że potrzebne mu wsparcie psychiczne — może liczyć na Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji "Empatia" przy Uniwersyteckim Centrum Wsparcia UWM w Olsztynie. Swoją misję Centrum pełni poprzez konsultacje psychologiczne, warsztaty interpersonalne, a także udzielanie wskazówek oraz porad tym studentom, którzy przechodzą przez kryzys emocjonalny, czują się bezradni wobec własnych emocji, podejmują walkę z szeroko rozumianymi uzależnieniami, tkwią w toksycznych relacjach, wyrażają chęć rozwoju swoich umiejętności interpersonalnych lub którzy chcą lepiej rozumieć świat relacji zarówno z innymi, jak i ze sobą samym.

Jak deklarują pracownicy Centrum: — Jesteśmy gotowi do pomocy każdemu, kto potrzebuje wsparcia i porady. Nasz streetworker zadba o to, by informacje na temat działalności UCW dotarły wszędzie tam, gdzie mogą być potrzebne, natomiast pracownik pierwszego kontaktu będzie osobą, do której w dyskretnej atmosferze można zgłosić potrzebę wsparcia. Pragniemy, by Uniwersytet Warmińsko-Mazurski był uczelnią przyjazną wszystkim studentom oraz pracownikom i dawał równą szansę edukacyjną każdemu — niezależnie od osobistych trudności i kryzysów.

Przeciw nierównemu traktowaniu!
Ktokolwiek doświadczy nierównego traktowania m.in. ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne, wyznanie, poglądy polityczne czy przynależność związkową — ten może liczyć na wsparcie Rzecznika UWM ds. Równości Szans. Praca Rzecznika ma na względzie fundamentalną dla systemu prawa zasadę równości oraz wypracowane w środowisku akademickim standardy równościowe. Kto ma problem lub sugestie — nie powinien zwlekać z kontaktem.

Coaching dla kariery
Tu można liczyć na pomoc Biura Karier UWM, który prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UWM na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego. Działalność Biura Karier jako ośrodka rozwoju kompetencji podyktowana jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców względem absolwentów szkół wyższych w zakresie posiadanych przez nich umiejętności, a także koniecznością budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa.

Biuro Karier UWM to zatem poradnictwo zawodowe i z zakresu przedsiębiorczości, diagnoza kompetencji i zarządzanie talentami, coaching kariery, konsultacje z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, poradnictwo psychologiczne, szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe, organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących studentów do płynnego wyjścia na rynek pracy, udzielanie informacji o ofertach praktyk, staży oraz ofertach pracy, prowadzenie i rozbudowa bazy studentów objętych wsparciem, nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z pracodawcami. Biuro współpracuje też z pracodawcami i wspiera absolwentów w czasie rekrutacji, organizuje spotkania, prezentacje firm na uczelni. Ponadto tworzy i weryfikuje bazę danych o pracodawcach — pozyskuje oferty staży, praktyk, ofert pracy, prowadzi dystrybucję poradników firm współpracujących, organizuje targi pracy, dni otwartych drzwi i tym podobne wydarzenia.

Czyli tak jak na prawdziwych przyjaciół, tak i na wsparcie UWM-u zawsze można liczyć!

Oprac. mmb