Znamy wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych na olsztyńskim UWM

2022-08-08 08:08:21(ost. akt: 2022-08-08 08:29:23)

Autor zdjęcia: UWM.edu.pl

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało wyniki ewaluacji działalności naukowej szkół wyższych za lata 2017-2021. Wszystkie dyscypliny, które podlegały ewaluacji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, otrzymały kategorię A lub B+.
Spośród 24 dyscyplin naukowych ewaluowanych na UWM, sześć otrzymało kategorię A.

Są wśród nich:

— geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
— językoznawstwo
— nauki teologiczne
— pedagogika
— sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
— weterynaria

Pozostałym 18 dyscyplinom przyznano kategorię B+. Oznacza to między innymi, że wszystkie dyscypliny naukowe poddane przez UWM ewaluacji mają prawo do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Dzięki przeprowadzonej ocenie na Uniwersytecie taką możliwość zyskało osiem nowych dyscyplin.

Pozytywny wynik ewaluacji przekłada się także na:

— możliwość prowadzenia w dyscyplinie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu bez konieczności ubiegania się o zgodę ministra
— prawo do prowadzenia szkoły doktorskiej
— możliwość zgłaszania swoich kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki

Warto też pamiętać, że kategoria jest składową algorytmu, na podstawie którego ustalana jest wysokość ministerialnej subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.

Fot. UWM.edu.pl

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia wszystkich pracowników reprezentujących daną dyscyplinę, także tych, które kształciły się w szkołach doktorskich prowadzonych przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorką. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C.

Ewaluacja była przeprowadzona w trzech kryteriach.

Kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (dotyczył on artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów na wynalazki).

Kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (oceniane na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN i NPRH. W kryterium tym była brana pod uwagę również komercjalizacja wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki).

Kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (jego ocena przeprowadzona była na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium brano pod uwagę tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wpływu).

Źródło: UWM.edu.pl