Stypendium socjalne dla uczniów oraz studentów. Jak złożyć wniosek ?

2022-06-23 06:57:28(ost. akt: 2022-06-23 07:12:25)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Stypendium socjalne jest świadczeniem przeznaczonym dla uczniów oraz studentów znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Jak wygląda stypendium socjalne w 2022? Jak złożyć wniosek o jego przyznanie i kto może to zrobić?

Stypendium socjalne dla uczniów — komu przysługuje?


Z pomocy finansowej w ramach stypendium socjalnego mogą skorzystać wszystkie rodziny, których dochód spełnia określone kryterium. Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wysokość minimalnego dochodu na osobę w rodzinie od 1 stycznia 2022 wynosi 600 zł.

Jak złożyć wniosek o szkolne stypendium socjalne?


Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dziecka można składać w trakcie roku szkolnego w terminie od 1 do 15 września we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej. Taką deklarację ma prawo złożyć każdy rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego oraz pełnoletniego ucznia. W pozostałych przypadkach wniosek bywa sporządzany np. przez dyrektora szkoły, kierownika kolegium pracowników służb społecznych oraz dyrektora ośrodka wychowawczego.

Stypendium socjalne dla studentów


W przypadku studentów uczelni wyższych świadczenie socjalne może otrzymać każda osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej, której miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu ustalonego przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim. Kryterium jest ustalane na podstawie minimalnej oraz maksymalnej wysokości dochodów określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawowy minimalny próg określany na jedną osobę w rodzinie studenta lub doktoranta od 1 stycznia 2022 roku wynosi 780 zł (netto).

Jak złożyć wniosek o szkolne stypendium socjalne?


Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dziecka można składać w trakcie roku szkolnego w terminie od 1 do 15 września we właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodku pomocy społecznej. Taką deklarację ma prawo złożyć każdy rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego oraz pełnoletniego ucznia. W pozostałych przypadkach wniosek bywa sporządzany np. przez dyrektora szkoły, kierownika kolegium pracowników służb społecznych oraz dyrektora ośrodka wychowawczego.

Stypendium socjalne w ramach edukacji jest przyznawane na okres nie krótszy niż jeden pełny miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym bądź akademickim

więcej o pomocy i stypendiach dla studentów znajdziesz tu: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-1-pazdziernika-2020-r