Nowa strategia UE na rzecz ochrony i wzmocnienia pozycji dzieci w internecie

2022-05-12 08:17:13(ost. akt: 2022-05-12 08:18:21)
Dzieci już się cieszą...

Dzieci już się cieszą...

Autor zdjęcia: Pixabay

Komisja przyjęła dziś nową europejską strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci w celu poprawy usług cyfrowych dostosowanych do wieku oraz zapewnienia, by każde dziecko było chronione, upodmiotowione i szanowane w internecie.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat technologie cyfrowe i sposób korzystania z nich przez dzieci radykalnie się zmieniły. Większość dzieci korzysta ze swoich smartfonów codziennie i prawie dwa razy częściej niż dziesięć lat temu. Dzieci korzystają z nich również od znacznie młodszego wieku (zob. badanie EU Kids online 2020). Nowoczesne urządzenia przynoszą możliwości i korzyści, umożliwiając dzieciom interakcję z innymi, uczenie się w internecie i rozrywkę. Korzyści te nie są jednak pozbawione zagrożeń, takich jak narażenie na dezinformację, cyberprzemoc (zob. badanie JRC) lub szkodliwe i nielegalne treści, przed którymi należy dzieci chronić.

Nowa europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci ma na celu zapewnienie dostępnych, dostosowanych do wieku, zapewniających informacje treści i usług internetowych, z uwzględnieniem dobra dziecka.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Każde dziecko w Europie zasługuje na bezpieczeństwo i upodmiotowienie w środowisku cyfrowym. Dzięki nowej strategii chcemy wspierać dostęp do urządzeń cyfrowych i umiejętności dla dzieci, zwłaszcza tych znajdujących się w trudnej sytuacji, zwalczać cyberprzemoc oraz chronić wszystkie dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami w internecie. Jest to zgodne z naszymi podstawowymi wartościami i zasadami cyfrowymi.

Wiceprzewodnicząca do spraw demokracji i demografii Dubravka Šuica powiedziała: Nowa strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci zagwarantuje dzieciom korzystanie z tych samych praw w internecie i poza nim, bez względu na ich pochodzenie geograficzne, ekonomiczne i osobiste. Wszystkie dzieci muszą być chronione, upodmiotowione i szanowane. Dzięki tej strategii ustanawiamy również wysokie standardy bezpieczeństwa i promujemy upodmiotowienie dzieci i ich aktywne uczestnictwo w cyfrowej dekadzie na całym świecie.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział: Cyfrowa dekada Europy oferuje dzieciom ogromne możliwości, ale technologia może również stwarzać zagrożenia. Dzięki nowej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci zapewniamy dzieciom kompetencje i narzędzia umożliwiające bezpieczne i bezpieczne poruszanie się w świecie cyfrowym. Wzywamy sektor internetowy, by uczestniczył w tworzeniu bezpiecznego, dostosowanego do wieku środowiska cyfrowego dla dzieci zgodnie z przepisami UE.

Nowa europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci jest cyfrowym elementem przyjętej przez Komisję kompleksowej strategii UE na rzecz praw dziecka i odzwierciedla cyfrową zasadę, zgodnie z którą „dzieci i młodzież powinny być chronione i upodmiotowione w internecie”.

Została ona dziś przyjęta wraz z wnioskiem dotyczącym nowego prawodawstwa UE w celu ochrony dzieci przed niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych.

Ponadto strategia ta jest następstwem zawartego niedawno przełomowego wstępnego porozumienia politycznego w sprawie aktu o usługach cyfrowych, które zawiera nowe gwarancje ochrony nieletnich i zakazuje platformom internetowym wyświetlania ukierunkowanych reklam opartych na profilowaniu nieletnich.

Kwestie te zostały również wyeksponowane podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy, podczas której europejski panel obywatelski zajmujący się wartościami i prawami wezwał do zwiększenia ochrony nieletnich w internecie. Wezwanie to zostało zatwierdzone na sesji plenarnej Konferencji i włączone do wniosku zawartego w sprawozdaniu końcowym konferencji, które zostało przedstawione przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej.

Zasady i filary strategii

W nowej europejskiej strategii na rzecz lepszego internetu dla dzieci przedstawiono wizję cyfrowej dekady dla dzieci i młodzieży w oparciu o trzy kluczowe filary:

Bezpieczne doświadczenia cyfrowe w celu ochrony dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami, zachowaniami i zagrożeniami w internecie oraz w celu poprawy ich dobrostanu dzięki bezpiecznemu, dostosowanemu do wieku środowisku cyfrowemu.

Aby świat cyfrowy stał się bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży, Komisja będzie wspierać opracowanie unijnego kodeksu projektowania dostosowanego do wieku i do 2024 r. wystosuje zlecenie europejskiej normy weryfikacji wieku online. Zbada również, w jaki sposób wykorzystać planowany europejski portfel tożsamości cyfrowej do weryfikacji wieku, wspierać szybkie zgłaszanie nielegalnych i szkodliwych treści oraz ustanowić do 2023 r. jeden numer telefonu „116 111”, aby zapewnić pomoc ofiarom cyberprzemocy.

Upodmiotowienie cyfrowe, tak aby dzieci nabywały umiejętności i kompetencje niezbędne do dokonywania świadomych wyborów i wyrażania opinii w środowisku internetowym w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

W celu wzmocnienia pozycji dzieci w środowisku cyfrowym Komisja zorganizuje kampanie na rzecz umiejętności korzystania z mediów skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców za pośrednictwem sieci centrów bezpieczniejszego internetu, która stanowi trzon strategii. Zapewni również moduły dydaktyczne dla nauczycieli za pośrednictwem portalu betterinternetforkids.eu. Sieć centrów bezpieczniejszego internetu, działająca w państwach członkowskich na poziomie krajowym i lokalnym, wzmocni również dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji i pomoże zniwelować przepaść cyfrową.

Aktywne uczestnictwo, szanowanie dzieci poprzez umożliwienie im wypowiadania się na temat środowiska cyfrowego, poprzez większą liczbę działań kierowanych przez dzieci w celu wspierania innowacyjnych i kreatywnych bezpiecznych doświadczeń cyfrowych.

Aby zwiększyć udział dzieci w środowisku cyfrowym, Komisja będzie na przykład wspierać nauczanie dzieci przez bardziej doświadczone dzieci na temat możliwości i zagrożeń stwarzanych przez internet, a także będzie organizować co dwa lata kierowaną przez dzieci ocenę strategii.

Aby wdrożyć te kluczowe filary, Komisja zachęca państwa członkowskie i sektor do zaangażowania się i wspierania powiązanych działań.