Regulamin plebiscytu na "Najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną".

2022-03-25 11:00:00(ost. akt: 2022-03-25 11:55:33)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną".

§2
Organizatorem Plebiscytu jest spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, REGON 470532106, NIP 7291981028.
§3
Plebiscyt trwa od dnia 28.03.2022 r. do 25.04.2022 r.
§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
§6
1. Kandydatury na "Najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną" zostały udostępnione Organizatorowi przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.
2. Każda OSP może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie. W takim wypadku osoby głosujące na taką OSP nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów, ani przeniesienia głosów na inną jednostkę OSP.
3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony następująco:
a) We wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym OSP działające na terenie m. Elbląga zostaną dołączone do grupy OSP ziemskiego powiatu elbląskiego. Analogicznie OSP z m. Olsztyna zostaną dołączone do grupy OSP olsztyńskiego powiatu ziemskiego.
b) Spośród wszystkich kandydatów na poziomie powiatowym wyłonione zostaną trzy jednostki, którym zostaną laureatami plebiscytu na szczeblu powiatowym. Decydować o tym będzie liczba głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu.
c) Tytuł Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej danego powiatu otrzyma OSP, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu.
d) O przyznaniu tytułu Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach, zadecyduje ilość głosów na poziomie wojewódzkim uklasyfikowanych z wyników powiatowych. Spośród wszystkich kandydatów na poziomie regionalnym zostaną wyłonione po trzy jednostki w dwóch wzmiankowanych w punkcie "e" kategoriach, które zostaną laureatami plebiscytu na szczeblu wojewódzkim.
e) Tytuły Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach zostaną przyznane w dwóch kategoriach: „Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna, która znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” oraz „Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna, która nie znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”.
f) Regionalne tytułu Najpopularniejszej Kobiecej Drużyny Pożarniczej oraz najpopularniejszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymają OSP, które uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu. Rankingi powiatowe w tych dwóch kategoriach nie będą prowadzone.
g) Organizator zastrzega sobie prawo do dodanie nowych kategorii w czasie trwania plebiscytu.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany konkretnej OSP z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 28.03.2022 roku i potrwa do 25.04 2022 r. do godz. 23:59:59.999999. Każdy uczestnik startuje z poziomu 1 głosu.

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking sms-owy, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
Reklama

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie SMS poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/liczbę prawidłowo nadesłanych SMS-ów; 3/ ilość głosów oddanych na poszczególne OSP, ze wskazaniem tej, która zostanie Najpopularniejszą Ochotniczą Strażą Pożarną; 4/liczbę głosów oddanych na poszczególne OSP, które zostały laureatami w Powiecie; 5/ liczbę głosów oddanych na poszczególne OSP, które otrzymają tytuł Najpopularniejszej OSP w województwie warmińsko-mazurskim; 6// Liczbę głosów oddanych na OSP, które otrzymają tytuł Najpopularniejszej OSP w województwie warmińsko-mazurskim w kategoriach Kobiecej Drużyny Pożarniczej oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 7/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu na Najpopularniejszą OSP Powiatu nastąpi na łamach tygodników lokalnych „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”. Ogłoszenie, która z OSP otrzyma tytuł Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostanie opublikowane w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” oraz na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl oraz dziennikelblaski.wm.pl.


§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Igor Hrywna
2/ Beata Brokowska
3/ Bartłomiej Orliński


§13

1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14

1. Dane osobowe czytelników będą przetwarzane na zasadach określonych w rozporządzeniu 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).
2. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora (dane kontaktowe w § 2), którym jest Organizator w celu rozpatrywania reklamacji dotyczących Plebiscytu.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit a RODO.
4. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a) pracownikom (w tym osobom świadczącym usługi na podstawie umów cywilno-prawnych) zatrudnionym przez Administratora;
b) prawnikom współpracującym z Administratorem;
c) firmom kurierskim i pocztowym.
5. W każdym czasie czytelnicy uprawnieni są do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienia te mogą realizować w siedzibie Administratora lub korespondencyjnie.
6. W dowolnym momencie czytelnicy mogą odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisemnie na adres Administratora, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jeżeli czytelnicy uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawnieni są do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
9. Po zakończeniu Plebiscytu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji, przekazane przez czytelników dane osobowe zostaną zniszczone.
10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii lub do organizacji międzynarodowych.
11. Administratorem danych osobowych w postaci numeru telefonu jest operator telekomunikacyjny danego Czytelnika. Podmiotem przetwarzającym te dane osobowe jest BildPresse Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, 90-593 Łódź, KRS:0000323070, z którym to Organizator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w zakresie numerów telefonów Czytelników głosujących w Plebiscycie. Odnośnie danych osobowych w postaci numeru telefonu czytelników zastosowanie mają odpowiednio zapisy ust. 1-10 z tą różnicą, iż celem przetwarzania jest rozstrzygnięcie Plebiscytu.

§15

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)