Ekspert radzi: czy za oddanie krwi należy nam się dzień wolny w pracy?

2022-03-18 07:10:00(ost. akt: 2022-03-17 16:08:12)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Dr Łukasz Sztych, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie, wyjaśnia zasady zwolnień pracowników od pracy za oddanie krwi.
Do stycznia 2021 roku, zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy za oddanie krwi rzeczywiście przysługiwał 1 dzień wolny od pracy.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym brakami krwi i osocza w centrach krwiodawstwa, dnia 26 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która z kolei zmieniła ustawę z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Zgodnie z nowo dodanym do ww. ustawy art. 9a ust. 1 pkt 1, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje m.in. zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym pracownik oddaje krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym.

Użycie przez ustawodawcę sformułowania „...w tym osocze po chorobie COVID-19...” sugeruje, że chodzi o honorowych dawców krwi nie tylko po chorobie COVID-19. Z powyższego wynika zatem, że uprawnienie nie zostało ograniczone jedynie do honorowych dawców krwi, którzy przeszli chorobę COVID-19, ale przysługuje wszystkim honorowym dawcom krwi.

Należy także zauważyć, iż w sytuacji, gdy zgodnie z przyjętym w zakładzie rozkładem czasu pracy, pracownik świadczy pracę od poniedziałku do piątku i oddaje krew w piątek, to w takim przypadku nie przysługuje mu dodatkowy dzień wolny od pracy w poniedziałek, ponieważ nie jest to „dzień następny”.

Źródło: Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie