Podatek od nieruchomości ważnym źródłem dochodów gmin

2022-01-28 09:44:50(ost. akt: 2022-01-29 08:49:26)
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz prezentuje dziennikarzom projekt budżetu Olsztyna na 2021 rok

Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz prezentuje dziennikarzom projekt budżetu Olsztyna na 2021 rok

Autor zdjęcia: fot. Stanisław Kryściński

dlaczego i ile musimy płacić za grunty, mieszkania i nieruchomości
Podatek od nieruchomości to jedno z największych źródeł dochodów własnych budżetu gminy. Tylko w 2020 roku samorządy z całego kraju zebrały 9,2 mld złotych z tego podatku. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy ma obowiązek określenia w uchwale wysokość podatku od nieruchomości. Te nie mogą jednak przekroczyć stawek maksymalnych określonych na dany rok podatkowy przez Ministerstwo Finansów.
Praktyka pokazuje, że gminy chętnie korzystają z możliwości zmuszenia swoich mieszkańców do płacenia najwyższych stawek. 
- Stawki zostały ustalone na poziomie tych maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - informuje dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna, Czesław Kalinowski.
Wyjątek stanowi stawka dla budynków mieszkalnych, która pozostanie w wysokości obowiązującej w 2021 roku, tj 0,85 zł od 1 m2

Nowe stawki to m.in.:

dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 25,74 zł/1 m2
dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł/1 m2
dla budynków, w których prowadzi się działalność związaną ze świadczeniami zdrowotnymi - 5,25 zł/1 m2
dla pozostałych budynków - 8,68 zł/1 m2

Budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Zaliczamy do nich domy i mieszkania, ale także garaże, za które również należy zapłacić podatek. Podatek od nieruchomości za garaż w 2022 roku wynosi 8,68 zł/1 m2, jeśli miejsce postojowe to osobny lokal lub 0,89 zł/1 m2, jeśli miejsce postojowe stanowi przynależność do mieszkania.

Jeżeli chodzi o grunty, to podatek od nieruchomości 2022 za grunty związany z prowadzeniem działalności to 1,03 zł za 1 m2, grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi to już 5,17 zł za 1 ha, a grunty pozostałe - 0,54 zł za 1 m2. Obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, to koszt 3,40 zł za 1 m2. 

Kto i za co płaci podatek od nieruchomości?
Podatkiem od nieruchomości objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle, czyli obiekty, które nie są budynkami lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatku od nieruchomości nie płacą z kolei właściciele użytków rolnych lub lasów, chyba że są zajęty są zajęte na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Wtedy także należy zapłacić podatek od nieruchomości.
Kto płaci podatek od nieruchomości?  do zapłacenia tej daniny zmuszone są osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są:
właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
użytkownikami wieczystymi gruntów
Dodatkowo podatek od nieruchomości płacą osoby, które są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych
lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości
jest bez tytułu prawnego
Deklaracje i terminy płatności
Deklaracja na podatek od nieruchomości, czyli DN-1, służy do wykazywania przedmiotów podlegających opodatkowaniu bądź zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Deklaracja na podatek od nieruchomości musi zostać złożona w urzędzie miasta lub gminy terminie do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. 
Do kiedy należy zapłacić podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne podatek od nieruchomości płacą w czterech ratach:
do 15 marca pierwsza rata
do 15 maja druga rata
do 15 września trzecia rata
do 15 listopada ostatnia rata
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek od nieruchomości jest płacony jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Jak złożyć deklarację
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 może zostać wydrukowana, wypełniona i złożona osobiście w urzędzie, ale równie dobrze można ją złożyć elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP. Obowiązek podatkowy związany z podatkiem od nieruchomości powstaje wraz z pierwszym dniem kolejnego miesiąca po nabyciu lub rozpoczęciu użytkowania danej nieruchomości. Natomiast w przypadku nowo wybudowanego budynku lub budowli, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następnego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli zakończenie budowy nastąpiło na przykład w lipcu, obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia.