Nasi weterynarze w radzie

2021-12-28 09:26:43(ost. akt: 2021-12-28 09:28:37)

Autor zdjęcia: Janusz Pająk/ UWM

I znów naukowcy z UWM trafili do ważnych instytucji. Tym razem aż trzech przedstawicieli jednego tylko wydziału — Medycyny Weterynaryjnej — weszło w skład rady naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.
Naukowcy, którzy właśnie zaczęli reprezentować UWM w radzie naukowej Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach to:
• prof. Andrzej Koncicki, kierownik katedry Chorób Ptaków,
• prof. Wojciech Szweda, kierownik Katedry Epizootiologii,
• oraz prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM i kierownik Katedry Farmakologii i Toksykologii.

Do rady powołał ich minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Dla wszystkich profesorów będzie to już druga kadencja z rzędu w radzie. Ponadto prof. Andrzej Koncicki 29 listopada 2021 r. na inauguracyjnym posiedzeniu rady ponownie został wybrany jej przewodniczącym. Głosowało na niego 26 (czyli wszystkich) obecnych na zebraniu członków. Wiceprzewodniczącymi zostali prof. dr hab. Jerzy Rola z PIWet. oraz dr hab. Krzysztof Śmietanka, profesor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Wybrano również składy komisji rady naukowej. Prof. Jerzy Jaroszewski został członkiem komisji ds. oceny kwalifikacji pracowników PIWet-PIB na stanowiska naukowe i badawczo-techniczne. Prof. Wojciech Szweda — członkiem komisji ds. oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych PIWet-PIB. Natomiast prof. Koncicki — członkiem Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej.

W skład Rady Naukowej PIWet wchodzi 30 osób. 15 członków powołuje minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kolejnych 15 to pracownicy Instytutu wyłaniani w wyborach. W radzie naukowej znaleźli się przedstawiciele uniwersytetów przyrodniczych w Lublinie, Wrocławiu, Medycznego w Lublinie i UMCS oraz ośrodków doradztwa rolniczego, ministerstwa i szpitala.

W inauguracyjnym posiedzeniu rady naukowej uczestniczył wiceminister Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił rolę i rangę Państwowego Instytutu Weterynaryjnego — Państwowego Instytutu Badawczego w zwalczaniu chorób zakaźnych i zapewnieniu bezpiecznej żywności w skali kraju i na arenie międzynarodowej.

— Fakt, że minister rolnictwa na 15 powoływanych przez siebie członków rady instytutu weterynaryjnego w Puławach powołał aż 3 przedstawicieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, najlepiej świadczy o tym, że docenia dorobek naszego środowiska. Bardzo mnie to cieszy — zapewnia prof. Andrzej Koncicki.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
— Państwowy Instytut Badawczy w Puławach powstał w 1945 r. Do jego zadań należy prowadzenie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, profilaktyki i diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz, higieny i toksykologii żywności zwierzęcego pochodzenia, higieny pasz i ochrony środowiska. Instytut prowadzi także badania aplikacyjne i adaptacyjne przystosowujące wyniki badań naukowych do potrzeb praktyki.

Warto przypomnieć, że w maju tego roku minister rolnictwa i rozwoju wsi powołał prof. Koncickiego i prof. Szwedę do grupy roboczej ds. zintensyfikowania badań naukowych nad wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), czyli międzyresortowego zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z występowaniem przypadków tej choroby w Polsce.

Oprac. mmb