Ratownik medyczny. Kim tak naprawdę jest?

2021-10-13 19:16:58 (ost. akt: 2021-10-13 19:28:30)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym definiuje dwa pojęcia: "Ratownika medycznego" oraz „Ratownika”. Zgodnie z definicją Ustawy Ratownik to osoba, która ukończyła kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i jest uprawniona do podejmowania określonych czynności wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z kolei ratownikiem medycznym jest osoba, która samodzielne lub na polecenie lekarza wykonuje medyczne czynności ratunkowe, włącznie z podawaniem leków niezbędnych na danym poziomie działań ratowniczych. Najprościej tłumacząc ratownik medyczny to zawód, natomiast Ratownik to określone uprawnienia.
System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) powstał, aby zapewnić pomoc każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. System PRM działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Jednostki systemu PRM to: szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, które mają zawarte umowy z NFZ.

Z systemem PRM współpracują centra urazowe oraz oddziały szpitalne wyspecjalizowane w leczeniu nagłych stanów zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Poza szpitalem pomocy udzielają zespoły ratownictwa medycznego. Zespoły wysyła do pacjenta dyspozytor medyczny, po przyjęciu zgłoszenia na numer alarmowy 112 lub 999. Z systemem PRM współdziałają również służby ratownicze, w szczególności: Straż Pożarna, Policja, Górskie, Tatrzańskie i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Od 2012 roku województwo warmińsko – mazurskie posiada jedną Dyspozytornię Medyczną w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Centralna Dyspozytornia Medyczna przyjmuje zgłoszenia z numeru 999 oraz zgłoszenia przekierowane przez operatora numeru alarmowego 112 z terenu całego województwa warmińsko- mazurskiego.

Dyspozytorzy dziennie odbierają około 1000 telefonów od osób dzwoniących na numer alarmowy 999 i dysponują do około 360 zdarzeń zespoły ratownictwa medycznego na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Bez względu na to, w której części województwa znajduje się osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, dyspozytor medyczny w Olsztynie przyjmie zgłoszenie i zadysponuje odpowiedni, najbliższy miejscu zdarzenia wolny zespół ratownictwa medycznego.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na zespoły podstawowe, w których skład wchodzą ratownicy medyczni oraz pielęgniarki, oraz zespoły specjalistyczne, w których obok ratowników i pielęgniarek jeździ lekarz. Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego również w swym składzie mają lekarza. Rozmieszczenie zespołów na terenie województwa jest określane przez wojewodę i zatwierdzane przez ministra zdrowia. W ich rozstawieniu główną rolę odgrywa czas dotarcia do pacjenta.

Fot. Zbigniew Woźniak

W województwie warmińsko-mazurskim dodatkowo funkcjonują w sezonie letnim wodne zespoły ratownictwa medycznego (4 na Wielkich Jeziorach i 1 na jez. Jeziorak) oraz motocykl ratowniczy (w Olsztynie).

Postrzeganie zawodu ratownika jest bardzo filmowe — szybka jazda na sygnale, ratowanie życia ludzkiego, poczucie wielkiej misji. Rzeczywistość jest nieco inna.

W dniu Ratownika Medycznego, obchodzonego 13 października, warto pamiętać o ludziach, którzy są zawsze gotowi, aby pędzić na ratunek.

Co my możemy zrobić, aby być pomocnym w pracy Ratowników Medycznych?


Apelujemy do ludzi, aby mądrze, rozważnie i z zachowaniem umiaru wyzwali karetkę, rozumieli zakres działań ZRM oraz nasze miejsce w systemie. Prosimy także, aby właściwie i należycie znakować swoje posesje, abyśmy nie musieli tracić cennych minut na poszukiwanie właściwego adresu — apelują Ratownicy.

W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2020 r. funkcjonowało 1 581 zespołów ratownictwa medycznego, z czego 1 238 zespołów podstawowych i 343 - specjalistycznych. Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy medycznej poza szpitalem osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W skład zespołów ratownictwa medycznego wchodziło 13 tys. pracowników. Najliczniejszą grupę – prawie 11,0 tys. – stanowili ratownicy medyczni.

oprac. Alina Laskowska