Atrakcyjne tereny inwestycyjne w Lidzbarku Warmińskim

2021-07-26 14:33:56(ost. akt: 2021-07-27 07:46:43)   Artykuł sponsorowany

DZIAŁKA INWESTYCYJNA W STREFIE PRZEMYSŁOWEJ


BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA
drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej na terenie miasta Lidzbark Warmiński

Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej oznaczona w obrębie 1 numerem ewidencyjnym 13/159, o powierzchni 27928m2, zapisana w KW Nr OL1L/00014801/6.

Cena wywoławcza: 445.550,00zł, wysokość wadium: 45.000,00zł.

Nieruchomość gruntowa w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest w jednostce B symbolami: P.03 i P.04 - tereny przemysłu, baz i składów.

Nieruchomość objęta jest granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Lidzbark Warmiński.

Obrazek w tresci

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 SIERPNIA 2021 ROKU O GODZ. 1000 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY ULICY A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14 W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 17 sierpnia 2021 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty wynoszącej 25% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT. Opłaty roczne wynoszą 3% wylicytowanej kwoty + 23% podatku VAT i są płatne co roku do dnia 31 marca, bez dodatkowego wezwania organu. Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UrzęduMiejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. A. Świętochowskiego 14, pokój 102, tel. (89) 767 85 13, w godz. 800 - 1500. Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: https://bip.lidzbarkw.pl/ .


SPRAWDŹ NASZE INNE TERENY INWESTYCYJNE
https://lidzbarkw.pl/oferta-inwestycyjna/


DZIAŁKA INWESTYCYJNA W STREFIE UZDROWISKOWEJBURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO
OGŁASZA DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu położonej w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Leśnej oznaczonej w obrębie 11 numerem ewidencyjnym 124 o powierzchni 5099m2, zapisanej w KW Nr OL1L/00015067/5.

Nieruchomość znajduje się w strefie A ochrony uzdrowiskowej.
Cena wywoławcza: 294.110,00,00zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dziesięć złotych 00/100). Wysokość wadium: 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Obrazek w tresci

Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta jest oznaczona symbolem: 2UZ - przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa lecznictwa uzdrowiskowego i ochrony zdrowia i 1ZL - przeznaczenie podstawowe – lasy.

Pisemne oferty należy składać do dnia 05 sierpnia 2021 roku do godziny 1400.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. A. Świętochowskiego 14, pokój 103, tel. (89) 767 8515, w godz. 800 - 1500. Pełna treść ogłoszenia, regulaminu i oświadczenia zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego: Https://bip.lidzbarkw.pl/przetargi


SPRAWDŹ NASZE INNE TERENY INWESTYCYJNE
https://lidzbarkw.pl/oferta-inwestycyjna/